01/04/2020

MKB-Nieuwsbrief Coronamaatregelen – 1 april 2020

In deze editie van de Nieuwsbrief Coronamaatregelen:

1 - Ondernemer kan loonmaatregel NOW 6 april aanvragen
2 - Update sectoren die in aanmerking komen voor de TOGS
3 - Overzicht tijdelijke financiële regelingen Noodpakket voor banen en economie

NB deze nieuwsbrief omvat de maatregelen zoals aangekondigd tot 1 april 2020 om 12:00u In deze editie van de Nieuwsbrief Coronamaatregelen:

  1. Ondernemer kan loonmaatregel NOW 6 april aanvragen
  2. Update sectoren die in aanmerking komen voor de TOGS
  3. Overzicht tijdelijke financiële regelingen Noodpakket voor banen en economie

1. Ondernemer kan loonmaatregel NOW 6 april aanvragen

Werkgevers die omzet verliezen, krijgen een deel van de loonkosten vergoed via de NOW-regeling. Zij kunnen die vergoeding in principe vanaf 6 april aanvragen. Het kabinet heeft de inhoud en voorwaarden van de NOW-regeling bekend gemaakt.

Omzetverlies minstens 20% gedurende drie maanden

De belangrijkste voorwaarde voor de compensatie is dat een bedrijf gedurende drie maanden minstens 20% omzetverlies laat zien.

Bepaling omzetverlies

Het omzetverlies wordt bepaald op 25% van de totale omzet van 2019 (referentieperiode). Dit moet worden vergeleken met de omzet in de periode maart tot en met mei 2020 (meetperiode). Werkgevers kunnen echter ook kiezen voor een omzetverlies in een periode die één of twee maanden later start. De loonsom blijft ook in deze gevallen de loonsom van maart, april en mei 2020.

Let op!

Bij concerns wordt uitgegaan van de omzet van het hele concern. Ontvangen subsidies en andere bijdragen uit publieke middelen worden gelijkgesteld met omzet.

Tegemoetkoming maximaal 90%

De tegemoetkoming bij 100% omzetverlies bedraagt 90% van de loonsom. Bij een lager omzetverlies wordt de tegemoetkoming naar rato aangepast, dus bijvoorbeeld bij 50% omzetverlies bedraagt de tegemoetkoming 45%.

Wat is de loonsom?

Voor de loonsom wordt uitgegaan van de loonaangifte en neemt men als grondslag het zogenaamde sociale verzekeringsloon, waarbij als uitgangspunt de maand januari 2020 wordt genomen. Hier bovenop komt voor alle bedrijven een opslag van 30% voor werkgeverslasten zoals pensioen en werkgeverspremies. Loon boven € 9.538 per maand komt niet voor subsidie in aanmerking.

Aanvraag

De aanvraag vindt plaats per loonheffingennummer. Per aanvraag dient de te verwachten omzetdaling van de totale onderneming vermeld te worden.

Wie wel, wie niet?

Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de regeling. Ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd, er is geen onderscheid naar contractvorm. De regeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft, zoals werknemers met een nul-urencontract.

Voor payroll- en uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor gewone werkgevers. Werkenden met een fictieve dienstbetrekking vallen ook onder de regeling. Het loon voor niet-verzekeringsplichtige werknemers, zoals de dga en oudere werknemers, telt niet mee voor de regeling.

Start: streefdatum 6 april

Naar verwachting kunnen aanvragen vanaf 6 april 2020 (definitieve datum bekend op 3 april 2020) bij het UWV worden ingediend. Mocht deze streefdatum niet gehaald worden, dan kan de aanvraag uiterlijk vanaf 14 april worden ingediend. Dit kan tot en met 31 mei 2020. Werkgevers dienen de verwachte omzetdaling op te geven. Als het UWV positief oordeelt, krijgt men in drie termijnen een voorschot van 80%. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de aanvraag. Indien nodig wordt de regeling ná mei 2020 verlengd. De subsidie mag alleen gebruikt worden voor de loonkosten.

Rol accountant

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist, maar er wordt nog bekeken onder welke grens een accountantsverklaring niet nodig is. Er volgt binnen 22 weken een eindafrekening van het UWV.

Geen gedwongen ontslag!

Indien werknemers om bedrijfseconomische redenen toch worden ontslagen, wordt bij de definitieve vaststelling van de subsidie een correctie doorgevoerd. Dan wordt vastgesteld wat het loon is van de werknemers voor wie ontslag is aangevraagd. Dit loon wordt vervolgens verhoogd met 50%. Dit loon plus de vermeerdering van 50% wordt in mindering gebracht op de totale loonsom waarop de uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt gebaseerd.

Let op!

Deze voorwaarde geldt niet voor werknemers met een (flexibel) contract welke niet wordt verlengd.

2. Update sectoren die in aanmerking komen voor de TOGS

In onze nieuwsbrief van 30 maart hebben wij u al geïnformeerd over de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Inmiddels is de lijst met kwalificerende sectoren verder aangevuld. Voor de meest actuele lijst, zie:

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes

Let op!

De lijst met SBI-codes is continu in ontwikkeling en er worden nog steeds SBI-codes toegevoegd. Het is tevens mogelijk missende SBI-codes door te geven aan het RVO. Mocht uw SBI-code er nu niet tussen staan, kan het verstandig zijn over een paar dagen wederom te kijken.

Hulp bij uw aanvraag?

ANB accountants/adviseurs B.V. kan de aanvraag voor u verzorgen. Neem contact met ons op indien u dit wenst. Wij zullen de aanvraag dan in overleg met u oppakken.

3. Overzicht tijdelijke financiële regelingen Noodpakket voor banen en economie

Heeft u vragen? Neem contact op met uw relatiebeheerder, of bel naar 040-2504555

Attentie: De MKB-nieuwsbrief wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en beoogt zo recent mogelijke informatie te verschaffen. Zaken kunnen echter uitermate complex en aan voortdurende aanpassingen onderhevig zijn. Daardoor kan het voorkomen dat informatie uit deze editie niet meer aansluit op de actualiteit. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor hetgeen u naar aanleiding van de inhoud van deze nieuwsbrief zonder deskundig advies onderneemt. Voor nadere informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

Download hier het artikel in PDF formaat.

Terug naar nieuwsoverzicht