07/04/2020

MKB-Nieuwsbrief Coronamaatregelen – 7 april 2020

In deze editie van de Nieuwsbrief Coronamaatregelen:

1 - Aanvraagloket voor de NOW is open
2 - Versoepeling belastinguitstel en uitstel voor meer belastingen
3 - Gebruikelijk loon over 2020 pas achteraf vaststellen
4 - Ook financiële hulp zorgverleners door corona

1. Aanvraagloket voor de NOW is open

Het aanvraagloket voor de NOW (tijdelijke tegemoetkoming in de loonkosten) is open. De regeling is er voor ondernemers die in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis. U kunt de regeling aanvragen tot en met 31 mei 2020 op www.uwv.nl/now 

In onze eerdere nieuwsbrieven hebben wij u reeds geïnformeerd over de voorwaarden van de NOW.

Tips bij uw aanvraag

  1. Het voorschot is gebaseerd op de loonsom van januari 2020 en het verwachte omzetverlies. De eindafrekening is gebaseerd op de gemiddelde loonsom van maart t/m mei 2020 en het werkelijke omzetverlies. Bij de aanvraag van het voorschot moet u kiezen in welke 3 maanden u het grootste omzetverlies verwacht. Deze keuze is bindend: u mag bij de eindafrekening niet een andere 3-maandsperiode kiezen. Indien de liquiditeiten dit toelaten kan het verstandig zijn nog even te wachten met uw aanvraag: hoe langer u wacht, hoe meer u zicht heeft op het werkelijke omzetverloop in de komende maanden. Met die informatie kunt u dan de meest gunstige 3-maandsperiode kiezen. Aanvragen kan nog tot 31 mei.
  2. De definitieve tegemoetkoming is gebaseerd op de gemiddelde loonsom over maart, april en mei 2020. Indien deze loonsom lager is dan de loonsom van januari 2020 (basis voorschot), verlaagt dit de tegemoetkoming. Als de gemiddelde loonsom over maart, april en mei 2020 hoger is dan de loonsom van januari 2020, blijft de loonsom van januari basis voor de berekening. Een hogere loonsom leidt dus niet tot een hogere tegemoetkoming.
  3. Heeft uw onderneming een ondernemersraad of personeelsvertegenwoordiging, dan dient u hen te informeren over de aangevraagde tegemoetkoming.
  4. Verzamel de gegevens van de aanvraag gedurende 5 jaar in een aparte administratie. Het UWV kan gedurende 5 jaar controleren of u aan alle voorwaarden voor de tegemoetkoming voldoet. 

Indien gewenst kunnen wij u ondersteunen bij het indienen van de aanvraag. Tevens hebben wij een rekenmodel ontwikkeld. Neem voor meer informatie contact met ons op.

2.Versoepeling belastinguitstel en uitstel voor meer belastingen

Door het coronavirus verkeren diverse ondernemers in financiële moeilijkheden. Het kabinet heeft daarom besloten ruimhartiger uitstel van betalen van belastingen te verlenen dan tot nu toe het geval was.

Meerdere belastingen

Uitstel was al mogelijk voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelasting. Daar komen bij: de kansspelbelasting, de accijnzen, de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, de assurantiebelasting, de verhuurderheffing, de energiebelasting en andere milieubelastingen. Ook geldt dit voor vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland.

Eén uitstelverzoek

Voor uitstel van betaling van deze belastingen hoeft slechts één uitstelverzoek te worden ingediend. Het uitstel geldt dan niet alleen voor de bestaande belastingschuld, maar ook voor de schulden die er in de drie daarop volgende maanden bijkomen.

Tot 19 juni

Voor alle genoemde belastingen geldt het versoepelde uitstelbeleid tot in ieder geval 19 juni 2020. 

Let op!

Ondernemers dienen wel op tijd aangifte te doen, want er kan pas uitstel van betaling aangevraagd worden nadat er een aanslag of naheffingsaanslag van de Belastingdienst is ontvangen.

Energiebelasting

Voor de energiebelasting is een aparte regeling getroffen. Daardoor levert het uitstel ook voordeel op voor afnemers van elektriciteit en aardgas die in de financiële problemen komen, zoals de sierteelt.

Langer uitstel mogelijk

Als uitstel voor drie maanden onvoldoende is, kunnen ondernemers ook voor een langere periode uitstel vragen. Ondernemers met een belastingschuld van minder dan € 20.000 kunnen langer uitstel krijgen door bewijsstukken te sturen waaruit blijkt dat de omzet of de orders aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden.

Let op!

Bij een hogere belastingschuld is een verklaring nodig van een derde deskundige, zoals een accountant. De exacte eisen hiervoor worden nog bekend gemaakt.  

G-rekening

Bedrijven die een G-rekening gebruiken, kunnen bij de Belastingdienst verzoeken om het tegoed op deze rekening te deblokkeren. Zo kunnen tijdelijk ook bedragen worden vrijgegeven die zijn gereserveerd voor de loonheffing of btw. Als deze ondernemers uitstel van betaling hebben aangevraagd, krijgen ze op deze manier dezelfde voordelen als ondernemers zonder G-rekening.

3. Gebruikelijk loon over 2020 pas achteraf vaststellen

Verlaging maandloon voor restant 2020

De BV en de houder van het aanmerkelijk belang in die BV (ab-houder) mogen gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon afspreken, als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van de BV. Pas aan het einde van het jaar moet de BV het gebruikelijk loon over geheel 2020 voor de ab-houder vaststellen en in de aangifte loonheffingen vermelden. Omdat de impact van de coronacrisis op de BV pas aan het einde van 2020 duidelijker is, mag het gebruikelijk loon over geheel 2020 dus achteraf bepaald worden.

Geen terugwerkende kracht

In 2020 al uitbetaald loon aan de ab-houder kan niet met terugwerkende kracht worden verlaagd. De BV mag het loon van de ab-houder alleen voor de toekomstige maanden in 2020 verlagen.

Aangifte loonheffingen

Bij verlaging van het maandloon vermeldt de BV in de aangiften loonheffingen het loon dat de ab-houder heeft genoten, inclusief het eventuele loon in natura (bijvoorbeeld privégebruik van een auto of fiets). Uiterlijk aan het einde van 2020 (of als dat eerder is bij het einde van de dienstbetrekking), bepaalt de BV wat het gebruikelijk loon voor het jaar 2020 is. Heeft de ab-houder te weinig loon van de BV genoten, dan moet het verschil alsnog als loon worden aangeven.

Geen toestemming Belastingdienst

De BV en de ab-houder mogen het tijdelijk lager loon zonder toestemming vooraf van de Belastingdienst overeenkomen.

4. Ook financiële hulp zorgverleners door corona

Zorgverzekeraars schieten zorgverleners financieel te hulp vanwege een teruglopende omzet als gevolg van het coronavirus. De hulp gaat in met terugwerkende kracht naar 1 maart jongstleden, kan vanaf 14 april worden aangevraagd en wordt uitbetaald vanaf mei. Dat meldt Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Geen NOW

De financiële hulp komt in de plaats van de NOW, de regeling waarbij ondernemers tot 90% van de loonkosten vergoed krijgen van de overheid. Zorgverleners kunnen op deze regeling geen beroep doen.

Op basis van omzet

De tegemoetkoming wordt gebaseerd op basis van het verlies aan vergoede omzet. Naar verwachting zal dit zo’n 60 tot 85% zijn van de omzet die normaal gesproken wordt vergoed.

Voor wie is de hulp?

De hulp is bestemd voor alle zorg die onder de basis- en aanvullende zorgverzekering geleverd wordt, met uitsluiting van opticiens en ongecontracteerde audiciens. De steunmaatregel geldt, behalve voor audiciens, zowel voor gecontracteerde als ongecontracteerde zorgaanbieders.

Vooruitbetaling

Zorgverleners die financieel erg krap zitten, kunnen een voorschot aanvragen. Dit geldt alleen voor eerstelijnslaboratoria, mondzorg, kraamzorg, fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch-specialistische zorg.

Nacalculatie

Blijkt na de crisis de omzet weer aan te trekken en wordt het verlies aan omzet geheel of gedeeltelijk ingehaald, dan wordt ook de bijdrage achteraf verminderd.

Heeft u vragen? Neem contact op met uw relatiebeheerder, of bel naar 040-2504555

Attentie: De MKB-nieuwsbrief wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en beoogt zo recent mogelijke informatie te verschaffen. Zaken kunnen echter uitermate complex en aan voortdurende aanpassingen onderhevig zijn. Daardoor kan het voorkomen dat informatie uit deze editie niet meer aansluit op de actualiteit.
Wij kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor hetgeen u naar aanleiding van de inhoud van deze nieuwsbrief zonder deskundig advies onderneemt. Voor nadere informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

Download hier het artikel in PDF formaat.

Terug naar nieuwsoverzicht