Nieuws 2015

Alle actualiteiten en ontwikkelingen die mogelijk interessant voor u zijn.


De 52ste editie van het ANB-loonjournaal is online.

De 52ste editie van het ANB-loonjournaal is online.

De 52ste editie van het ANB-loonjournaal is online. Via dit journaal informeert ANB administratie- en adviesburo u over zaken die te maken hebben met lonen en salarissen van u en uw werknemers. Het ANB-loonjournaal, met zorg opgesteld door medewerkers van ANB, verschijnt eenmaal per kwartaal.

Lees meer   
Tot 30 november tijd voor aanvraag WBSO 2016

Tot 30 november tijd voor aanvraag WBSO 2016

U heeft nog tot 30 november te tijd om uw aanvraag voor WBSO (tool) in te dienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) als u per 1 januari 2016 van de regeling gebruik wilt maken. Het indienen van de aanvraag (tool) moet namelijk uiterlijk één maand voorafgaand aan de start van de werkzaamheden gebeuren. Voor zelfstandigen geldt dat de aanvraag WBSO voor 1 januari 2016 bij RVO.nl binnen moet zijn.

Lees meer   
Wettelijk minimumloon per 1 januari 2016

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2016

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2016 De bedragen van het wettelijk minimumloon worden per 1 januari 2016 met 1,11% verhoogd. Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband bedraagt per 1 januari 2016:

Lees meer   
Brieven met percentage gedifferentieerde premie Whk komen eraan

Brieven met percentage gedifferentieerde premie Whk komen eraan

Hebt u personeel in dienst dat is verzekerd voor de werknemersverzekeringen? Dan krijgt u binnenkort een brief met daarin uw percentage voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk).

Lees meer   
ANB Scan + Boek maakt het u makkelijk

ANB Scan + Boek maakt het u makkelijk

Geen gesjouw met ordners. Vergeet die stapel bonnetjes. Nooit meer ‘te laat’ boetes van de Belastingdienst. Uw administratie altijd op orde. Met ANB Scan + Boek gaat het aanleveren van uw administratie vrijwel vanzelf.

Lees meer   
Kostenvergoeding moet specifiek op loonstrook

Kostenvergoeding moet specifiek op loonstrook

Volgens de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) moet u vanaf 1 januari 2016 kostenvergoedingen aan werknemers op de loonstrook specificeren als u die als onderdeel van het loon bent overeengekomen.

Lees meer   
Geen extra belasting voor eigenaren sjoemeldiesels

Geen extra belasting voor eigenaren sjoemeldiesels

De belastingdienst gaat geen extra belasting heffen voor diesels van Volkswagen waar mee gesjoemeld is om de testresultaten naar beneden te krijgen.

Lees meer   
Hoe hoog zijn de heffingskortingen in 2016

Hoe hoog zijn de heffingskortingen in 2016

Net als voor 2015 worden de heffingskortingen voor komend jaar aangepast aan de inflatiecorrectie. De kortingsbedragen zijn in 2016 dus iets hoger dan in 2015. Uw organisatie is verantwoordelijk voor het toepassen van de juiste kortingen. Op Prinsjesdag zijn de tarieven bekendgemaakt die naar verwachting in 2016 voor de heffingskortingen gaan gelden. Iedere werknemer die in loondienst werkt, heeft recht op toepassing van de loonheffingskorting bij één werkgever tegelijk.

Lees meer   
Transitievergoeding straks maximaal € 76.000

Transitievergoeding straks maximaal € 76.000

Vanaf 1 januari 2016 stijgt het maximale bedrag voor de transitievergoeding van € 75.000 naar € 76.000. Elk jaar wordt dit maximumbedrag gewijzigd op basis van de ontwikkeling van de contractlonen. In de Wet werk en zekerheid is afgesproken dat de hoogte van de maximale transitievergoeding elk jaar wordt aangepast aan de ontwikkeling van de contractlonen. Volgend jaar stijgt de maximale transitievergoeding daarom met 1,4% naar € 76.050. Uit een ministeriële regeling blijkt dat dit bedrag wordt afgerond op € 76.000. Verdient een werknemer een jaarsalaris dat hoger is dan € 76.000, dan ontvangt hij maximaal dat jaarsalaris.

Lees meer   
Gebruikelijkheidscriterium WKR aangescherpt

Gebruikelijkheidscriterium WKR aangescherpt

Met ingang van 2016 wordt het gebruikelijkheidscriterium van de werkkostenregeling scherper geformuleerd. Hiermee wil de regering voorkomen dat werkgevers grote bonussen ten onrechte in de vrije ruimte stoppen. Dit is verleidelijk omdat 80% eindheffing voordeliger is dan bruteren. In het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen is op Prinsjesdag een subtiele wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 voorgesteld. De nieuwe bepaling stelt dat de werkgever alleen vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers als eindheffingsbestanddeel mag aanwijzen als het onderbrengen in de WKR hiervan gebruikelijk is. Momenteel staat in de wet dat werkgevers vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers kunnen aanwijzen als eindheffingsbestanddeel op voorwaarde dat deze voorzieningen niet te veel afwijken van wat gebruikelijk is in vergelijkbare omstandigheden.

Lees meer   
Belastingplan 2016: voordeelregel bijzondere beloningen verdwijnt

Belastingplan 2016: voordeelregel bijzondere beloningen verdwijnt

Het kabinet wil de uitzonderingsregel bij bijzondere beloningen afschaffen. Iedereen betaalt loonheffing over bijzondere beloningen, zoals vakantiegeld, gratificaties en eindejaarsuitkeringen volgens de tabel bijzondere beloning. Volgens de uitzonderingsregel (ook wel bekend als de voordeelregel) mag een werkgever een bijzondere beloning bijtellen bij het tijdvakloon, als dit niet tot een hogere loonheffing leidt dan toepassing van de tabel bijzondere beloningen.

Lees meer   
51ste editie van het ANB-loonjournaal staat online!

51ste editie van het ANB-loonjournaal staat online!

Via dit journaal informeert ANB administratie- en adviesburo u over zaken die te maken hebben met lonen en salarissen van u en uw werknemers. Het ANB-loonjournaal, met zorg opgesteld door medewerkers van ANB, verschijnt eenmaal per kwartaal.

Lees meer   
Stabiele premies werkgeversverzekeringen WGA en ZW

Stabiele premies werkgeversverzekeringen WGA en ZW

De premies voor de arbeidsongeschiktheids- en ziektewetverzekeringen waarvoor werkgevers zich bij UWV kunnen verzekeren blijven ook volgend jaar stabiel. Zowel de WGA-vast als de ZW-flex premie wijzigen in 2016 met slechts 0,01 procentpunt ten opzichte van dit jaar. De premie voor de WGA-flexverzekering is zelfs ongewijzigd. Bewegingen zijn wel te zien in het aantal werkgevers dat eigenrisicodrager wordt, of juist terugkeert bij UWV. Het aantal eigenrisicodragers voor de WGA-verzekering neemt af, terwijl het eigenrisicodragerschap voor de ZW-verzekering toeneemt.

Lees meer   
Wanneer gaat mijn tijdelijke contract over in een vast contract

Wanneer gaat mijn tijdelijke contract over in een vast contract

Uw tijdelijke contract gaat automatisch over in een vast contract in 2 gevallen: als u meer dan 3 opvolgende tijdelijke contracten heeft gekregen. Of als u al 2 jaar lang tijdelijke contracten bij uw werkgever heeft gehad. Deze laatste regel geldt sinds 1 juli 2015. In uw cao kunnen afwijkende regels staan

Lees meer   
Regels vakantiewerk 2015

Regels vakantiewerk 2015

De vakantieperiode is weer aangebroken en mogelijk komen er jongeren in uw bedrijf werken. Afhankelijk van de leeftijd van de werknemer gelden hiervoor afwijkende Arbo regels. Minderjarige vakantiekrachten mogen minder dan volwassen werknemers. Dit geldt zowel voor de soort werkzaamheden als voor de duur van de arbeid. Bij deze de belangrijkste regels op een rijtje!

Lees meer   
Minimumloon juli 2015

Minimumloon juli 2015

Werkt u in Nederland? Dan hebt u recht op het Nederlandse minimumloon. Ook als u buitenlander bent. Uw werkgever mag u méér betalen, maar niet minder. U hebt ook recht op vakantiegeld.

Lees meer   
De Arbeidstijdenwet

De Arbeidstijdenwet

Werken kost energie, zowel mentaal als fysiek. Daarom mogen werknemers niet te lang achter elkaar werken. Zo zijn er regels voor hoe lang iemand per dag mag werken en wanneer iemand recht heeft op pauze. Deze regels zijn opgenomen in de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit. In de Arbeidstijdenwet staat hoe lang een werknemer per dag en per week mag werken en wanneer hij* recht heeft op pauze of rusttijd.

Lees meer   
Volgend jaar lagere WW-sectorpremie voor werkgevers

Volgend jaar lagere WW-sectorpremie voor werkgevers

Werkgevers kunnen in 2016 een lagere WW-sectorpremie tegemoet zien. Als gevolg van het economisch herstel neemt het aantal WW-uitkeringen dit jaar naar verwachting af tot 420.000 en naar minder dan 400.000 eind 2016. Hierdoor dalen de uitkeringslasten voor de WW-uitkering van 6,9 miljard euro in 2014 naar 6,2 miljard euro in 2016. UWV verwacht dat het aantal Wajong-uitkering zal afnemen van 251.000 eind 2014 naar 247.000 eind 2016. De daling van het aantal Wajongers is het gevolg van de sterk beperkte toegang tot de Wajong door de introductie van de Participatiewet.

Lees meer   
Ontslagprocedures vernieuwd

Ontslagprocedures vernieuwd

Wilt u ontslag aanvragen voor uw werknemer? Dan zijn er regels waar u zich aan moet houden.

Lees meer   
Wat verandert er op mijn werk als ik wil doorwerken na mijn AOW leeftijd

Wat verandert er op mijn werk als ik wil doorwerken na mijn AOW leeftijd

Als u na uw pensioen wilt doorwerken, moet u mogelijk een nieuw arbeidscontract afsluiten. U bent bovendien niet meer verzekerd tegen werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en soms ook niet meer tegen ziekte. U ontvangt wel een wettelijk ouderdomspensioen (AOW) en eventueel een ouderdomspensioen van uw werkgever.

Lees meer   
Uitbreiding zorgverlof

Uitbreiding zorgverlof

Werknemers hebben recht op zorgverlof om hun zieke kind, partner of ouder de noodzakelijke zorg te geven. Tijdens kortdurend zorgverlof krijgt u als werknemer minstens 70% van het salaris. Bij langdurend zorgverlof heeft u geen wettelijk recht op salaris. U heeft recht op een maximaal aantal uren zorgverlof per 12 maanden. Sinds 1 juli 2015 is zorgverlof ook mogelijk voor broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, huisgenoten en bekenden

Lees meer   
Wat doe ik met openstaande vakantiedagen van mijn personeel die komen te vervallen?

Wat doe ik met openstaande vakantiedagen van mijn personeel die komen te vervallen?

Sinds de wet per 1 januari 2012 is veranderd, is het opletten geblazen voor ondernemers als het gaat om de vakantiedagen. Vanaf die datum vervallen de opgebouwde vakantiedagen een half jaar na het jaar waarin ze zijn opgebouwd.

Lees meer   
12,5 jaar ANB Loonjournaal!

12,5 jaar ANB Loonjournaal!

Ons 50e ANB Loonjournaal is uit. Met deze nieuwsbrief die we één maal per kwartaal versturen, informeren wij onze klanten over zaken die hun personeel aangaan.

Lees meer   
Wettelijk minimumloon per 1 juli 2015

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2015

Hoe hoog is de transitievergoeding als ik word ontslagen?

Hoe hoog is de transitievergoeding als ik word ontslagen?

De hoogte van de transitievergoeding bij ontslag wordt bepaald op basis van 2 onderdelen: uw maandsalaris en het aantal halve dienstjaren. De vergoeding is maximaal € 75.000 bruto. Of 1 bruto jaarsalaris, als dat hoger is.

Lees meer   
Tip : de Contractencheck Tijdelijk of vast

Tip : de Contractencheck Tijdelijk of vast

De contractencheck: Tijdelijk of vast? Als uw tijdelijk arbeidscontract afloopt, dan kunt u met uw werkgever een vast contract of een nieuw tijdelijk contract afsluiten. In de wet is bepaald dat niet altijd opnieuw een tijdelijk contract mag worden afgesloten. In dat geval kunt u met uw werkgever alleen nog maar een vast contract afsluiten. Op 1 juli 2015 verandert de wet. Met de Contractencheck kunt u kijken of u met uw werkgever een nieuw tijdelijk contract kunt afsluiten of alleen een vast contract.

Lees meer   
2 juni start aanvraag Subsidieregeling Praktijkleren

2 juni start aanvraag Subsidieregeling Praktijkleren

Bedrijven, erkende leerbedrijven en instellingen, waaronder opleidingsbedrijven, die een praktijkleerplaats of een werkleerplaats aanbieden aan leerlingen, studenten of deelnemers in diverse onderwijssectoren kunnen subsidie aanvragen. Het leerbedrijf kan in aanmerking komen voor subsidie naar rato van de periode waarin hij begeleiding heeft verzorgd tijdens het studiejaar. Ook als een deelnemer stopt, krijgt de werkgever naar verhouding een tegemoetkoming in de kosten die hij heeft gemaakt voor de begeleiding. De werkgever hoeft geen volledig studiejaar begeleiding te geven om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen. Begeleiding uit voorgaande studiejaren komt niet in aanmerking voor subsidie.

Lees meer   
Nadere invulling WWZ per 1 juli 2015 bekend

Nadere invulling WWZ per 1 juli 2015 bekend

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vier besluiten gepubliceerd die een aantal details regelen van het deel van de Wet werk en zekerheid (WWZ) dat per 1 juli 2015 van kracht wordt.

Lees meer   
Ontslagregeling per 1 juli 2015 Wwz regelgeving ontslagrecht

Ontslagregeling per 1 juli 2015 Wwz regelgeving ontslagrecht

Vanaf 1 juli 2015 gelden er nieuwe regels voor het ontslagrecht, door de Wet werk en zekerheid (Wwz). In aanvulling is er nu de uitgewerkte regelgeving ontslagrecht, onder andere over de UWV-procedure bij ontslag en over het vervangen van vaste medewerkers door flexibele of goedkopere arbeidskrachten. De nadere regelgeving bij de Wet werk en zekerheid op het terrein van het ontslagrecht gaat om twee ministeriële regelingen, de Ontslagregeling en de UWV procedureregeling, en twee algemene maatregelen van bestuur over de transitievergoeding. Ze gelden vanaf 1 juli 2015, net als het ontslagrecht uit de Wwz.

Lees meer   
Btw verleggen hoe en wanneer?

Btw verleggen hoe en wanneer?

In eerste instantie moet de ondernemer die een goed levert of een dienst verricht btw factureren, aangeven en betalen. Echter, in een aantal gevallen moet de afnemer de btw aangeven en betalen om zo de inning van de btw te waarborgen. De leverancier verlegt dan de btw naar de afnemer. Dit is de verleggingsregeling. Maar hoe en wanneer moet de leverancier de btw verleggen?

Lees meer   
Zuinige auto komt leaserijder duur te staan

Zuinige auto komt leaserijder duur te staan

Een leaserijder die zijn ‘gewone’ auto inruilde voor een schonere en zuiniger elektrische auto is van een koude kermis thuis gekomen. Doordat hij geen kilometeradministratie van zijn elektrische auto bijhield, kreeg hij een naheffingsaanslag loonheffingen opgelegd voor de periode dat hij reed in de gewone auto met 25 procent bijtelling.

Lees meer   
Vrije dag op 5 mei Bevrijdingsdag?

Vrije dag op 5 mei Bevrijdingsdag?

Dinsdag is het 5 mei en dat betekent dat in heel Nederland de vrijheid gevierd wordt. Toch betekent dat niet dat uw hele onderneming dicht moet op Bevrijdingsdag. Of werknemers een vrije dag krijgen, hangt af van de afspraken in de cao of arbeidsovereenkomst.

Lees meer   
iPad is computer en geen communicatiemiddel

iPad is computer en geen communicatiemiddel

Vorig jaar besliste Hof Amsterdam dat een iPad een communicatiemidel is, omdat deze vanwege de beperkingen van een touchscreen niet kan worden aangemerkt als een computer. Advocaat-generaal Niessen komt nu tot een andere conclusie: een iPad moet worden aangemerkt als ‘computer en dergelijke apparatuur'. De ‘telefoonfunctie' van de iPad is volgens de Advocaat-Generaal namelijk ondergeschikt aan de overige functies en taken van het apparaat.

Lees meer   
Minimumloon per 1 juli 2015 bekend

Minimumloon per 1 juli 2015 bekend

Per 1 juli stijgt het minimumloon voor werknemers vanaf 23 jaar met 0,4% naar € 1.507,80 bruto per maand. Twee keer per jaar worden de bruto minimumlonen aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen. Op dit moment bedraagt het minimumloon € 1.501,80 bruto per maand. Voor werknemers die jonger zijn dan 15 jaar of ouder zijn dan de AOW-gerechtigde leeftijd is er geen wettelijk minimumloon.

Lees meer   
VAR wordt afgeschaft en de BGL komt er niet!

VAR wordt afgeschaft en de BGL komt er niet!

De VAR wordt afgeschaft en de BGL komt er niet, zo laat staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën weten. In zijn nieuwe voorstel gaat de fiscus werken met overeenkomsten per sector waarbij opdrachtgever en zzp'er samen verantwoordelijk zijn voor een zuivere arbeidsrelatie. Bovendien komt er zekerheid vooraf over hoe de fiscus de arbeidsrelatie tussen zzp'er en opdrachtgever beoordeelt.

Lees meer   
Contractuele loonkosten slechts licht gestegen

Contractuele loonkosten slechts licht gestegen

De contractuele loonkosten zijn in het eerste kwartaal van 2015 met 0,4 procent gestegen. Dit is de laagste toename sinds vijftien jaar

Lees meer   
Werkgevers schrappen extraatjes door WKR

Werkgevers schrappen extraatjes door WKR

Bijna 60% van de werkgevers in Nederland is niet goed op de hoogte van de Werkkostenregeling (WKR) die sinds 1 januari van kracht is. De werkgevers die dat wel zijn, schrappen fors in extraatjes.

Lees meer   
Wij wensen u een fijne Pasen! Tweede Paasdag zijn wij gesloten

Wij wensen u een fijne Pasen! Tweede Paasdag zijn wij gesloten

Wij wensen u een fijne Pasen! Tweede Paasdag zijn wij gesloten

Lees meer   
ANB is op zoek naar nieuwe collega’s die ons team komen versterken!

ANB is op zoek naar nieuwe collega’s die ons team komen versterken!

Uitzendkracht moet voortaan gelijk loon krijgen

Uitzendkracht moet voortaan gelijk loon krijgen

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs de CAO voor Uitzendkrachten algemeen verbindend verklaard. Dat zorgt ervoor dat uitzendkrachten vanaf 30 maart 2015 recht hebben op hetzelfde loon als andere werknemers in uw onderneming met een soortgelijke functie. Vorig jaar oktober bereikte de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen (ABU) overeenstemming met de vakbonden over de CAO voor Uitzendkrachten. Inmiddels is deze cao algemeen verbindend verklaard. Dat betekent dat de cao geldt voor alle uitzendbureaus en uitzendkrachten die onder de werkingssfeer van de cao vallen.

Lees meer   
Meer kansen voor winkeliers

Meer kansen voor winkeliers

Afspraken met 50 gemeenten in RetailDeals voor aantrekkelijke winkelgebieden. Minder leegstand door marktconforme winkelhuren. Meer ruimte om winkels te combineren met horeca. En extra scholing voor het winkelpersoneel. Dat zijn de belangrijkste afspraken tussen marktpartijen en overheden vastgelegd in de Retailagenda op initiatief van minister Henk Kamp van Economische Zaken (EZ). Vandaag stuurt de bewindspersoon de Retailagenda naar de Kamer.

Lees meer   
G-rekeningen blijven, depotstelsel gaat niet door

G-rekeningen blijven, depotstelsel gaat niet door

De Belastingdienst gaat door met de G-rekening en het eerder voorgestelde depotstelsel gaat niet door. Dat maakt de Belastingdienst vandaag bekend. G-rekeningen worden wel ‘toekomstbestendig’ gemaakt. Dat is afgesproken met de banken.

Lees meer   
Bonussen kunnen tot € 2.400 in de vrije ruimte

Bonussen kunnen tot € 2.400 in de vrije ruimte

De Belastingdienst toetst de gebruikelijkheid van een bonus tot € 2.400 per werknemer per jaar niet. Ook niet als deze bonus 10 tot 20% van de loonsom van deze werknemer bedraagt.

Lees meer   
Regels rittenadministratie niet altijd bindend

Regels rittenadministratie niet altijd bindend

Maakt een werknemer meer dan vijfhonderd privékilometers met zijn auto van de zaak? Dan kan de Belastingdienst een naheffingsaanslag loonheffingen opleggen. Deze houdt geen stand als de werknemer aannemelijk kan maken dat hij minder dan vijfhonderd privékilometers maakte. Dit is zelfs het geval als de rittenadministratie niet geheel aan de regels voldoet.

Lees meer   
De 49ste editie van het ANB-loonjournaal online.

De 49ste editie van het ANB-loonjournaal online.

De 49ste editie van het ANB-loonjournaal is online. Via dit journaal informeert ANB administratie- en adviesburo u over zaken die te maken hebben met lonen en salarissen van u en uw werknemers. Het ANB-loonjournaal, met zorg opgesteld door medewerkers van ANB, verschijnt eenmaal per kwartaal.

Lees meer   
Belastingdienst de fout in met kapitaalverzekeringen

Belastingdienst de fout in met kapitaalverzekeringen

Een fout in de vooraf ingevulde belastingaangifte heeft grote verwarring gezaaid. Honderden mensen klagen dat de Belastingdienst ten onrechte denkt dat zij een kapitaalverzekering hebben..

Lees meer   
Veel gemaakte fouten in aangifte IB voor ondernemers

Veel gemaakte fouten in aangifte IB voor ondernemers

De Belastingdienst meldt dat in de aangifte-onderdelen 'inkomsten uit overig werk' en 'overige bedrijfskosten' veel fouten worden gemaakt door ondernemers.

Lees meer   
Bepaalde thema’s krijgen extra aandacht fiscus

Bepaalde thema’s krijgen extra aandacht fiscus

Bij de controle van uw aangifte inkomstenbelasting zal de Belastingdienst bepaalde onderwerpen meer aandacht geven. Recent heeft de fiscus de controlethema’s voor uw aangifte over 2014 gepubliceerd. Zo zal de post ‘levensonderhoud van kinderen onder de 21 jaar’ extra aandacht krijgen bij de controle van de aangifte.

Lees meer   
Let op de voorwaarden als u de MIA toepast!

Let op de voorwaarden als u de MIA toepast!

Als uw onderneming gebruikmaakt van de milieu-investeringsaftrek (MIA), heeft u de mogelijkheid om (een deel van) het investeringsbedrag in mindering te brengen op de fiscale winst. Houd wel in het achterhoofd dat u de MIA alleen mag toepassen als u aan de voorwaarden voldoet. Dit blijkt uit een recente uitspraak van Rechtbank Den Haag.

Lees meer   
Hogere boete onvolledige rittenadministratie

Hogere boete onvolledige rittenadministratie

Om een bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak te voorkomen, kan de werknemer een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ aanvragen. De werknemer moet dan wel bewijzen dat er met de auto niet meer dan vijfhonderd privékilometers is gereden. Blijkt de verklaring onterecht afgegeven te zijn, dan kan de Belastingdienst de hogere vergrijpboete in plaats van een verzuimboete opleggen. Het is echter wel aan de inspecteur om deze hogere boete te onderbouwen

Lees meer   
Voor 1 april 2015 de S&O-uren melden

Voor 1 april 2015 de S&O-uren melden

De uren die u in 2014 aan speur- en ontwikkelingswerk heeft besteed, moet u voor 1 april 2015 melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Als u dit niet doet, krijgt u een boete. Als uw onderneming in 2014 een verklaring voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) heeft gekregen zodat u de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk mocht toepassen, moet u vóór 1 april 2015 de werkelijk gerealiseerde S&O-uren melden aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Lees meer   
Ook premiekorting werklozen voor kleine werkgevers

Ook premiekorting werklozen voor kleine werkgevers

Het kabinet wil dat per 1 januari 2016 ook kleine werkgevers premiekorting kunnen krijgen voor het in dienst nemen van werkloze jongeren, ouderen en arbeidsgehandicapten.

Lees meer   
Kosten uit 2014 kunnen in vrije ruimte van 2015

Kosten uit 2014 kunnen in vrije ruimte van 2015

Krijgt uw onderneming nu een declaratie binnen van kosten die de werknemer in 2014 heeft gemaakt, dan kunt u die gewoon in de vrije ruimte van 2015 onderbrengen. Voor de loonbelasting – en dus ook de werkkostenregeling – geldt namelijk het zogenoemde kasstelsel.

Lees meer   
Transitievergoeding 2015

Transitievergoeding 2015

Met ingang van 1 juli 2015 geldt dat een werkgever een transitievergoeding verschuldigd is indien een arbeidsovereenkomst wordt opgezegd waarbij wordt voldaan aan de volgende voorwaarden :

Lees meer   
Samen plussen voor de klant

Samen plussen voor de klant

De naam veranderde naar ANB administratie- en adviesburo, zonder de toevoeging Noord-Brabant. "Ons werkgebied heeft zich immers al lang tot ver voorbij de grenzen van de provincie uitgestrekt," licht directeur Geert Lubse toe. "Het o'tje in buro hebben we gehandhaafd, als knipoog naar de jaren '70 waarin we zijn ontstaan." Maar voor de rest heeft het kantoor uit Eindhoven zich in een volledig nieuw maatkostuum gestoken. Eigentijds en stijlvol, correct maar tegelijk met een informele touch. "Precies zoals we voor onze klanten willen zijn."

Lees meer