13/12/2021

Gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)

Met ingang van 1 januari 2022 wordt de basispremie Aof vervangen door een gedifferentieerde premie Aof. Kleine werkgevers gaan over het premieloon van hun werknemers een lagere gedifferentieerde premie Aof betalen dan overige (middelgrote en grote) werkgevers. Met deze verlaging komt het kabinet kleine werkgevers financieel tegemoet voor de kosten van de loondoorbetaling bij ziekte.

Let op

Deze definitie van een kleine werkgever gaat per 1 januari 2022 ook gelden voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). De grens voor een kleine werkgever gaat voor de gedifferentieerde premie Whk dus van 10 naar maximaal 25 maal het gemiddeld premieloon per werknemer per jaar. Op de mededeling/beschikking voor de gedifferentieerde premie Whk zal de Belastingdienst ook aangeven of een werkgever voor het Aof klein of (middel)groot is.

Het gemiddelde premieloon per werknemer wordt jaarlijks door UWV vastgesteld en bedraagt volgend jaar € 35.300. Voor de beoordeling of een werkgever als klein moet worden aangemerkt, geldt het premieloon van de werkgever van het jaar t-2. Dit betekent dat voor de premie van het jaar 2022 het premieloon over het jaar 2020 relevant is. Een startende werkgever wordt gedurende de eerste twee jaar altijd aangemerkt als kleine werkgever.

Als een werkgever aangesloten is in meerdere sectoren, dan geldt de beoordeling op kleine of (middel)grote werkgever per bedrijfsonderdeel.

Over de volgende uitkeringen, toeslagen en loonbetalingen is een werkgever altijd de hoge premie Aof verschuldigd:

  • uitkeringen op grond van de werknemersverzekeringen (WAO, WIA, ZW en WW). Dit geldt als de werkgever de uitkering namens UWV aan zijn werknemer betaalt (werkgeversbetaling) of als de werkgever dit doet als eigenrisicodrager;
  • WAZO-uitkeringen in verband met zwangerschap, bevalling, adoptie, pleegzorg en aanvullend geboorteverlof;
  • toeslagen op grond van de Toeslagenwet;
  • het loon uit een WSW-dienstbetrekking;
  • wachtgeld op grond van de oude regeling van vóór 2001.

 

Opslag Wet kinderopvang (Wko)

De opslag voor de Wet kinderopvang (Wko) blijft van toepassing op de gedifferentieerde Aof premie. Bovenop de lage of hoge premie betaalt u dus de opslag voor de Wko.  

Terug naar nieuwsoverzicht