04/06/2015

Hoe hoog is de transitievergoeding als ik word ontslagen?

De hoogte van de transitievergoeding bij ontslag wordt bepaald op basis van 2 onderdelen: uw maandsalaris en het aantal halve dienstjaren. De vergoeding is maximaal € 75.000 bruto. Of 1 bruto jaarsalaris, als dat hoger is.

Berekening van aantal dienstjaren

Een transitievergoeding wordt alleen berekend over hele periodes van 6 maanden van uw arbeidsovereenkomst.

Hoofdregel berekening dienstjaren

De hoofdregel is 1/6 maandsalaris per elk half dienstjaar in de eerste 10 jaar van uw arbeidsovereenkomst. En 1/4 maandsalaris per half dienstjaar dat u langer dan 10 jaar in dienst bent geweest.

Berekening dienstjaren 50-plussers

Bent u bij uw ontslag 50 jaar of ouder en minstens 10 jaar in dienst geweest? Dan geldt tijdelijk een andere regel tot 2020.

Dienstjaren bij tijdelijke contracten

Heeft u opvolgende (tijdelijke) contracten bij uw eigen werkgever of opvolgende werkgevers gehad? Dan worden deze arbeidsovereenkomsten voor de berekening van het aantal dienstjaren opgeteld. Tussen de overeenkomsten mogen  maximaal 6 maanden liggen.

Kleine werkgevers: aantal dienstjaren

Bent u werkzaam bij een werkgever met minder dan 25 werknemers (tijdens het laatste halfjaar voorafgaand aan het jaar waarin u wordt ontslagen)? En is er sprake van bedrijfseconomisch ontslag wegens een slechte financiële situatie? Dan kan onder voorwaarden de arbeidsovereenkomst voor 1 mei 2013 buiten beschouwing worden gelaten. De voorwaarden staan in de Ontslagregeling. Dit geldt tot 2020.

In dienst voor uw 18e: berekenen dienstjaren

Bent u in dienst getreden voordat u 18 werd? Dan tellen de maanden voor de leeftijd van 18 jaar waarin u gemiddeld maximaal 12 uur per week werkte niet mee voor de berekening van de transitievergoeding.

Overgangsregeling berekening dienstjaren

Er is een overgangsregeling die geldt voor de volgende situaties:

 • Einde vaste arbeidsovereenkomst
  Is er sprake van voorafgaande contracten die elkaar hebben opgevolgd en zijn geëindigd voor 1 juli 2015? Dan tellen ze - in afwijking van de hoofdregel - alleen mee als ze elkaar hebben opgevolgd met een tussenpoos van maximaal 3 maanden. Of een andere termijn die gold op basis van de cao.
 • Einde tijdelijke arbeidsovereenkomst
  Is er sprake van voorafgaande contracten die elkaar hebben opgevolgd en zijn geëindigd voor 1 juli 2012? Dan tellen ze - in afwijking van de hoofdregel - alleen mee als ze elkaar hebben opgevolgd met een tussenpoos van maximaal 3 maanden. Of een andere termijn die gold op basis van de cao.

Deze overgangsregeling is gebaseerd op een voorgestelde wetswijziging die is aangenomen door de Tweede Kamer en nog in behandeling is bij de Eerste Kamer. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 juli 2015.

Oordeel UWV

Uw werkgever kan UWV verzoeken te beoordelen of aan de voorwaarden is voldaan. Dit verzoek dient hij gelijktijdig in met het verzoek om toestemming voor ontslag. Ook u kunt UWV om een dergelijk oordeel vragen. U moet in dat geval het verzoek uiterlijk bij uw verweer indienen.

Berekenen van maandsalaris

Voor de berekening van de transitievergoeding moet ook het bruto maandsalaris worden berekend. Hiervoor berekent u het basis bruto maandsalaris:

 • Basis bruto maandsalaris bij vaste arbeidsduur
  Heeft u een vaste arbeidsduur? Het bruto maandsalaris is dan het bruto uurloon vermenigvuldigd met de arbeidsduur per maand. Dit geldt voor contracten met een vast aantal uren.
 • Basis bruto maandsalaris bij oproepcontract
  Is er sprake van een oproepcontract? Dan wordt het bruto uurloon vermenigvuldigd met de gemiddelde arbeidsduur per maand.
 • Basis bruto maandsalaris bij stukloon of provisie
  Bestaat een deel van het loon uit stukloon of provisie? Dan geldt het gemiddeld dat de werknemer hiervan per maand heeft ontvangen in de 12 maanden voordat de arbeidsovereenkomst eindigde. Hierbij moet de vakantiebijslag en de vaste eindejaarsuitkering worden opgeteld.

Toevoegen andere looncomponenten

Bij het basis bruto maandsalaris telt u de vakantietoeslag en een eventuele vaste eindejaarsuitkering op.  
Als ze van toepassing zijn worden de volgende vormen van salaris in de berekening meegeteld:

 • ploegentoeslagen;
 • overwerkvergoedingen;
 • bonussen;
 • winstuitkeringen;
 • variabele eindejaarsuitkeringen.

Aftrek van kosten voor scholing, outplacement

Kosten van bijvoorbeeld outplacement of scholing kunnen worden afgetrokken van de transitievergoeding. Of kosten die uw werkgever heeft, omdat een langere opzegtermijn wordt gehanteerd en u gedurende deze periode bent vrijgesteld van werk. Deze kosten moeten zijn gemaakt met het oog op het ontslag en in overleg met de werknemer.

Heeft uw werkgever tijdens de arbeidsovereenkomst kosten gemaakt om uw inzetbaarheid buiten de organisatie te bevorderen? Dan kunnen ook deze kosten in overleg met u in mindering worden gebracht. Hieronder kunnen bijvoorbeeld duale opleidingen vallen.
Voor het in mindering kunnen brengen van kosten op de transitievergoeding gelden de volgende voorwaarden:

 • Uw werkgever heeft de kosten gepecificeerd en u hierover geïnformeerd.
 • U stemt vooraf schriftelijk in met het in mindering brengen van de kosten op de transitievergoeding.
 • De kosten zijn gemaakt door uw werkgever zelf.
 • De kosten zijn gemaakt ten behoeve van u.
 • Loonkosten mogen niet in mindering worden gebracht. Dit is anders als u en uw werkgever een langere opzegtermijn afspreken en u in deze periode bent vrijgesteld van werk.
 • De kosten staan in een redelijke verhouding tot het doel waarvoor de zijn gemaakt.
 • De kosten komen in mindering op dat deel van de transitievergoeding dat is opgebouwd in de periode waarin de kosten zijn gemaakt of hierna.
 • De kosten kunnen niet elders door uw werkgever worden gedeclareerd.
 • De kosten kunnen niet op u worden verhaald via bijvoorbeeld een studiekostenbeding.

Bron : rijksoverheid.nl

Terug naar nieuwsoverzicht