28/05/2015

Ontslagregeling per 1 juli 2015 Wwz regelgeving ontslagrecht

Vanaf 1 juli 2015 gelden er nieuwe regels voor het ontslagrecht, door de Wet werk en zekerheid (Wwz). In aanvulling is er nu de uitgewerkte regelgeving ontslagrecht, onder andere over de UWV-procedure bij ontslag en over het vervangen van vaste medewerkers door flexibele of goedkopere arbeidskrachten. De nadere regelgeving bij de Wet werk en zekerheid op het terrein van het ontslagrecht gaat om twee ministeriële regelingen, de Ontslagregeling en de UWV procedureregeling, en twee algemene maatregelen van bestuur over de transitievergoeding. Ze gelden vanaf 1 juli 2015, net als het ontslagrecht uit de Wwz.

Ontslagregeling

In de Ontslagregeling vind je regels over verschillende onderdelen van het ontslagrecht dat per 1 juli 2015 geldt.

 • Ontslag bij uitbesteding van werkzaamheden. Dit laatste is alleen mogelijk als uitbesteding niet bedoeld is ter vervanging van vaste werknemers door flexibele of goedkopere arbeidskrachten. Het mag alleen als de werkzaamheden worden uitbesteed aan een zelfstandig (ondernemer met een VAR-Wuo of VAR-dga, ondernemer voor de belastingdienst en ingeschreven bij de KvK).
 • Herplaatsing van werknemers op een andere passende functie, als deze aansluit bij de opleiding, ervaring en capaciteiten van de werknemer en de termijn voor herplaatsing. Deze is gelijk aan de opzegtermijn, voor een werknemer met een arbeidshandicap is de termijn 26 weken.
 • De toepassing van de wederindiensttredingsvoorwaarde. Als je binnen 26 weken na opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst een ander in dienst neemt die dezelfde werkzaamheden uitvoert, kan die werknemer hiertegen in beroep gaan als je hem niet eerst een aanbod hebt gedaan om deze werkzaamheden te hervatten. De rechter kan verzoeken de opzegging te vernietigen, de arbeidsovereenkomst te herstellen of een vergoeding toekennen aan de werknemer.
 • Voorwaarden wanneer de transitievergoeding bij een ontslag wegens een slechte financiële situatie niet verschuldigd is door kleine werkgevers (overgangsregeling tot 1 januari 2020) en wanneer een werkgever klein is: als deze in de tweede helft van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de arbeidsovereenkomst eindigt gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst had.
 • Verder de redelijke grond voor ontslag, waaronder regels over ontslag van een uitzendkracht, het bepalen van de ontslagvolgorde bij bedrijfseconomisch ontslag (afspiegelingsbeginsel) en de gelijkstelling bij ontslag van payrollwerknemers met gewone werknemers bij een opdrachtgever en vaststelling van de werkgebieden van de Wet melding collectief ontslag.

- Download hier de volledige Ontslagregeling- 

Regeling UWV ontslagprocedure

In deze regeling vind je de regels en termijnen van de ontslagprocedure via UWV, voor toestemming voor ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid.

 • De indiening van een verzoek om toestemming voor ontslag gaat via een UWV-formulier.
 • UWV moet binnen twee dagen wijzen op onvolledigheid, als werkgever moet je dan binnen acht dagen aanvullen, in bijzondere gevallen krijg je enkele dagen langer.
 • Een werknemer kan binnen 14 dagen verweer voeren.
 • De reactietermijn voor werkgevers en werknemers op een deskundigenadvies is 7 dagen.
 • De ontslagadviescommissie wordt alleen ingezet bij ontslag om bedrijfseconomische redenen als betrokkenheid noodzakelijk is.
 • Toestemming voor ontslag wordt niet verleend bij het bestaan van een opzegverbod.
 • Het uitgangspunt is om de procedure binnen vier weken af te handelen. 

-Download hier de volledige Regeling UWV ontslagprocedure-

Bron: Rijksoverheid.nl

Terug naar nieuwsoverzicht