29/05/2015

2 juni start aanvraag Subsidieregeling Praktijkleren

Bedrijven, erkende leerbedrijven en instellingen, waaronder opleidingsbedrijven, die een praktijkleerplaats of een werkleerplaats aanbieden aan leerlingen, studenten of deelnemers in diverse onderwijssectoren kunnen subsidie aanvragen. Het leerbedrijf kan in aanmerking komen voor subsidie naar rato van de periode waarin hij begeleiding heeft verzorgd tijdens het studiejaar. Ook als een deelnemer stopt, krijgt de werkgever naar verhouding een tegemoetkoming in de kosten die hij heeft gemaakt voor de begeleiding. De werkgever hoeft geen volledig studiejaar begeleiding te geven om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen. Begeleiding uit voorgaande studiejaren komt niet in aanmerking voor subsidie.

Een subsidieaanvraag dient u na afloop van de begeleiding in het betreffende studiejaar in. In 2015 kunt u een subsidieaanvraag indienen vanaf 2 juni 2015.

Hoe wordt het subsidiebedrag berekend?

Het subsidiebedrag voor een werkgever of opleidingsbedrijf per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats wordt berekend aan de hand van het beschikbare bedrag voor een categorie gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijk- of werkleerplaatsen dat in aanmerking komt voor subsidie binnen die categorie. Het maximum is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

Budget

Het beschikbare subsidiebudget per onderwijscategorie wordt evenredig verdeeld over de ingediende aanvragen binnen de onderwijscategorie. De regeling werkt dus niet volgens het ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt’ principe. Dien wel uw aanvraag zo snel mogelijk in na afronding van de begeleiding voor dit studiejaar.

Doel

De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

De subsidieregeling richt zich vooral op

  • kwetsbare groepen binnen de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is;
  • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd en wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

ANB kan u uiteraard bij het indienen van de aanvraag behulpzaam zijn, of deze namens u verzorgen zoals dit ook al in 2014 voor veel van onze relaties is gebeurd.

Wij beschikken over de noodzakelijke kennis en ervaring om voor u de aanvraag in te dienen.

Voor meer informatie of over de aanmelding over de subsidie aanvraag kunt u met ons contact opnemen telefoon +31 (0)40 2504555 of via e-mail: email@anb.nl

 

 

Terug naar nieuwsoverzicht