09/03/2023

Wijzigingen gebruikelijkloonregeling

Het normbedrag in de gebruikelijkloonregeling voor de DGA stijgt in 2023 naar € 51.000. Voor 2022 was dat nog € 48.000. De regeling voor gebruikelijk loon geldt voor iedereen die een aanmerkelijk belang heeft in een vennootschap en ook werk verricht voor diezelfde onderneming. Hetzelfde geldt voor de partner die werk verricht in de vennootschap. Zij moeten dan ook in de loonaangifte een salaris opnemen dat “gebruikelijk” is voor de werkzaamheden.

Afschaffen van de doelmatigheidsmarge                                                                                          

Bij het vaststellen van het gebruikelijke loon voor een aanmerkelijkbelanghouder moet u soms uitgaan van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Daarbij mocht u tot en met 2022 het gebruikelijke loon op tenminste 75% daarvan vaststellen. Dit verschil van 25 procentpunten wordt ook wel de ‘doelmatigheidsmarge’ genoemd. Deze marge is per 2023 vervallen. U moet het loon dan op ten minste hetzelfde bedrag vaststellen als dat van de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Overgangsregeling                                                                                                                      

Mogelijk hebt u met de Belastingdienst over de hoogte van het gebruikelijke loon een afspraak gemaakt die is vastgelegd in een zogenoemde ‘vaststellingsovereenkomst’ (vso), met een geldigheid tot na 2022. Als er in die vso gebruik is gemaakt van deze doelmatigheidsmarge, dan blijft deze afspraak over de hoogte van het 100%-loon van kracht. Voor 2023 is uw gebruikelijke loon dan dat 100%-loon. Maar als er relevante wijzigingen zijn in uw situatie die kunnen leiden tot een ander gebruikelijk loon, moet u daarvan uitgaan.

Vervallen van de uitzondering voor innovatieve start-ups                                                           

Voor aanmerkelijkbelanghouders die werken voor zogenoemde “innovatieve start-ups” gold tot en met 2022 een uitzondering op de normale regels van de gebruikelijkloonregeling. Voor hen gold een versoepeld regime voor een periode van maximaal 3 jaar. Gedurende deze periode mocht u het gebruikelijke loon vaststellen op het wettelijk minimumloon, zonder overleg met de Belastingdienst. Vanaf 2023 is deze uitzondering vervallen voor nieuwe gevallen. 

Overgangsregeling voor bestaande gevallen                                                                                  

Als u voor het eerst voor het jaar 2021 of 2022 gebruikmaakt(e) van deze uitzondering, dan mag u dat voor de maximale duur van 3 jaar blijven doen. U moet dan in 2023 (bij start in 2021) en in 2024 (bij start in 2022) wel blijven voldoen aan alle voorwaarden.

Wilt u vooraf overleggen over de hoogte van uw gebruikelijk loon? Maak dan gebruik van het formulier “Verzoek vooroverleg” op de website van de Belastingdienst of neem contact op met uw accountant

Terug naar nieuwsoverzicht