09/03/2021

Eigen bijdrage auto van de zaak

Als een werknemer ook privé in een auto van de zaak rijdt, is het niet onredelijk dat hij hiervoor een eigen bijdrage betaalt. Hetzelfde geldt als de werknemer graag een duurdere auto rijdt dan waarop hij op grond van de autoregeling recht heeft.

Voor een werknemer die meer dan 500 kilometer privé in de auto van de zaak rijdt, moet u een bedrag optellen bij het loon wegens dat privégebruik. De eigen bijdrage die hij betaalt voor het privégebruik van de auto van de zaak mag u op de bijtelling in mindering brengen. Het gaat hierbij om het bedrag dat u als bijdrage voor het privégebruik inhoudt op het nettoloon van de werknemer.

Voorwaarden

De Belastingdienst stelt als voorwaarden voor het in mindering brengen van de eigen bijdrage op de bijtelling wegens privégebruik dat:

  • de bijdrage bestemd is voor het privégebruik; en
  • de (hoogte van de) bijdrage vooraf met de werknemer is afgesproken.

Uw organisatie kan een vast bedrag per maand afspreken als eigen bijdrage, maar bijvoorbeeld ook een vast bedrag per gereden privékilometer. Ook rondom andere zaken kunt u afspraken maken over een eigen bijdrage:

  • parkeerkosten die de werknemer maakt;
  • kosten voor accessoires die geen eigendom van de werknemer zijn of worden;
  • een eigen bijdrage bij schade; hierbij mag de schade niet het gevolg zijn van onrechtmatig of onzorgvuldig handelen door de werknemer.

Normleasebedrag

Valt de keuze van een werknemer op een groter of duurder model dan het normleasebedrag dat uw organisatie (eventueel) hanteert, dan kunt u de (extra) eigen bijdrage die hij hiervoor betaalt in mindering brengen op de bijtelling. In principe kan alleen het deel van die hogere eigen bijdrage – de bovennormbijdrage – dat voor privégebruik is bedoeld in mindering komen op de bijtelling. Is met de werknemer afgesproken dat zijn hogere eigen bijdrage volledig is bedoeld als een bijdrage voor het privégebruik, dan mag u de hele bijdrage in mindering brengen.

De aftrek van de eigen bijdrage kan alleen plaatsvinden via de loonadministratie. De werknemer mag een eigen bijdrage voor het privégebruik auto niet aftrekken in zijn aangifte inkomstenbelasting.

Het saldo van de bijtelling privégebruik auto en de eigen bijdrage van de werknemer mag per aangiftetijdvak wel, maar op kalenderjaarbasis niet negatief zijn. Oftewel; als de eigen bijdrage op jaarbasis hoger is dan de bijtelling, mag u de eigen bijdrage aftrekken van de bijtelling tot het saldo nul is.

Kosten die de werknemer aan derden betaalt

De Belastingdienst maakt onderscheid tussen betalingen door de werknemer aan u en betalingen aan derden. Betaalt een werknemer een bedrag aan derden, bijvoorbeeld voor het wassen van de auto in de wasstraat of aan de pomphouder, dan mag u deze kosten alleen in mindering brengen op de bijtelling privégebruik auto als met de werknemer is afgesproken dat hij de betaling aan derden voor of namens uw organisatie doet en u die betaling verrekent als bijdrage voor het privégebruik.

Een boete die de werknemer krijgt, omdat hij de auto ondanks een verbod toch privé heeft gebruikt, is geen eigen bijdrage.

Terug naar nieuwsoverzicht