2021

Alle actualiteiten en ontwikkelingen die mogelijk interessant voor u zijn.


Koppel Loket.nl aan veel gebruikte bedrijfsapplicaties

Koppel Loket.nl aan veel gebruikte bedrijfsapplicaties

Efficiënter werken en meer tijd voor je medewerkers. Om jouw werk een stuk simpeler te maken, is Loket.nl te koppelen aan meer dan 100 veelgebruikte bedrijfsapplicaties. Op de meest moderne manier koppel je Loket.nl bijvoorbeeld aan tijdregistratie- en planningssystemen, financiële software en rapportagetools.

Lees meer   
Loonjournaal december 2021

Loonjournaal december 2021

Hierbij de december editie van het ANB-loonjournaal. Via dit journaal informeert ANB Accountants/Adviseurs B.V. u over zaken die te maken hebben met lonen en salarissen van u en uw werknemers.

Lees meer   
Loonjournaal september 2021

Loonjournaal september 2021

Hierbij de september editie van het ANB-loonjournaal. Via dit journaal informeert ANB Accountants/Adviseurs B.V. u over zaken die te maken hebben met lonen en salarissen van u en uw werknemers.

Lees meer   
Loonjournaal juni 2021

Loonjournaal juni 2021

Hierbij de juni editie van het ANB-loonjournaal. Via dit journaal informeert ANB Accountants/Adviseurs B.V. u over zaken die te maken hebben met lonen en salarissen van u en uw werknemers.

Lees meer   
Loonjournaal maart 2021

Loonjournaal maart 2021

Hierbij de maart editie van het ANB-loonjournaal. Via dit journaal informeert ANB Accountants/Adviseurs B.V. u over zaken die te maken hebben met lonen en salarissen van u en uw werknemers.

Lees meer   
Pas uw beloning voor thuiswerkers aan

Pas uw beloning voor thuiswerkers aan

Vanwege corona wordt er veel thuis gewerkt. Vanaf 2022 mag u uw werknemers hiervoor een nieuwe, onbelaste vergoeding geven. Daar staat tegenover dat de bestaande ruime vergoeding voor kosten van het woon-werkverkeer beperkt wordt.

Lees meer   
Uw hypotheek onderbrengen in box 3?

Uw hypotheek onderbrengen in box 3?

Uw eigen woning is belast in box 1. Daardoor is de hypotheekrente ook aftrekbaar. Soms kunt u uw hypotheek echter beter onderbrengen in box 3. Hoezo eigenlijk?

Lees meer   
Lager gebruikelijk loon dga moet aantoonbaar zijn

Lager gebruikelijk loon dga moet aantoonbaar zijn

Als dga bent u verplicht jaarlijks salaris aan uw bv te onttrekken, het zogeheten gebruikelijk loon. Hoe hoog dit salaris is, hangt onder meer af van wat uw medewerkers verdienen. Is dit bij een van hen meer dan € 47.000, dan mag u uzelf in principe niet minder uitkeren.

Lees meer   
Nog geen wijziging belastingheffing aandelenopties

Nog geen wijziging belastingheffing aandelenopties

Het voorstel om de belastingheffing over aandelenopties te wijzigen, gaat voorlopig in de ijskast.

Lees meer   
Speciale computerbril belastingvrij?

Speciale computerbril belastingvrij?

Een computerbril is een bril die speciaal is afgestemd op werken met de computer.

Lees meer   
Bijtelling elektrische auto uit 2017 flink hoger

Bijtelling elektrische auto uit 2017 flink hoger

De bijtelling voor een elektrische auto die in 2017 voor het eerst op kenteken is gezet, gaat volgend jaar flink omhoog. De bijtelling voor een auto staat namelijk vast voor de eerste 60 maanden nadat deze voor het eerst op kenteken is gezet.

Lees meer   
Pas op voor bestuurdersaansprakelijkheid

Pas op voor bestuurdersaansprakelijkheid

Wettelijk is geregeld dat bestuurders van een bv, onder wie meestal de dga, in beginsel hoofdelijk aansprakelijk zijn voor een aantal belastingschulden. Dit betreft onder meer de loonheffing en omzetbelasting.

Lees meer   
Wat als een werknemer een passende functie weigert?

Wat als een werknemer een passende functie weigert?

Als een werknemer van wie de functie is komen te vervallen, niet reageert op een aangeboden, passende functie kan dit tot gevolg hebben dat hij geen recht heeft op een transitievergoeding wegens ernstig verwijtbaar handelen.

Lees meer   
Verklaring geen privégebruik auto te laat, wat nu?

Verklaring geen privégebruik auto te laat, wat nu?

Voor een werknemer die een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ bij de werkgever inlevert, mag de werkgever de bijtelling voor de auto van de zaak achterwege laten met ingang van het eerste loontijdvak waarover de werkgever het loon nog moet berekenen.

Lees meer   
Overzicht verlof voor ouders

Overzicht verlof voor ouders

De afgelopen jaren zijn er al veel wijzigingen geweest in de verlofregelingen rondom de geboorte van een kind. Zo werd in 2019 de Wet invoering extra geboorteverlof van kracht en op 1 juli 2020 kwam daar nog eens het aanvullend geboorteverlof bij. Vanaf 2 augustus 2022 moeten we ook nog rekening gaan houden met de Wet betaald ouderschapsverlof. Wat is nu de situatie? Welke vormen van verlof zijn (en komen) er voor ouders? En wie betaalt het loon tijdens dit verlof?

Lees meer   
Invoering Wet betaald ouderschapsverlof

Invoering Wet betaald ouderschapsverlof

Op dit moment krijgen werknemers in Nederland hun ouderschapsverlofuren niet uitbetaald. Dit verandert door een nieuwe Europese richtlijn die voorziet in 9 weken betaald ouderschapsverlof. Het wetsvoorstel dat uitkering bij ouderschapsverlof in Nederland regelt is op 12 oktober 2021 door de Eerste kamer aangenomen en gaat op 2 augustus 2022 in.

Lees meer   
Gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)

Gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)

Met ingang van 1 januari 2022 wordt de basispremie Aof vervangen door een gedifferentieerde premie Aof. Kleine werkgevers gaan over het premieloon van hun werknemers een lagere gedifferentieerde premie Aof betalen dan overige (middelgrote en grote) werkgevers. Met deze verlaging komt het kabinet kleine werkgevers financieel tegemoet voor de kosten van de loondoorbetaling bij ziekte.

Lees meer   
Wetsvoorstel gerichte vrijstelling thuiswerkkosten

Wetsvoorstel gerichte vrijstelling thuiswerkkosten

Het kabinet stelt een gerichte vrijstelling voor die het mogelijk maakt een onbelaste vergoeding te geven voor de extra kosten die een werknemer maakt door het thuiswerken. Deze gerichte vrijstelling komt naast de al bestaande gerichte vrijstellingen voor het onbelast vergoeden, verstrekken en ter beschikking stellen van o.a. noodzakelijke gereedschappen, ICT-middelen en arbovoorzieningen.

Lees meer   
Top 10 Eindejaarstips

Top 10 Eindejaarstips

Welke fiscale maatregelen kunt u als ondernemer dit jaar nog treffen die voordelig voor u kunnen uitpakken? Hoe kunt u nu al slim inspelen op wijzigingen die vanaf 2022 gaan gelden? Tien praktische tips.

Lees meer   
Soms toch langer uitstel van betaling belastingschuld

Soms toch langer uitstel van betaling belastingschuld

Ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis, kunnen in sommige gevallen toch nog langer uitstel van betaling van hun belastingschuld krijgen. Het uitstel betreft belastingen die vanaf 1 oktober 2021 weer betaald hadden moeten worden.

Lees meer   
Schenken op papier, waar moet u op letten?

Schenken op papier, waar moet u op letten?

Ligt uw vermogen grotendeels vast en wilt u het toch aan uw kinderen overdragen, dan is schenken op papier mogelijk een optie. Wat is dat en welke rol speelt de notaris hierbij?

Lees meer   
Schenken op papier, waar moet u op letten?

Schenken op papier, waar moet u op letten?

Ligt uw vermogen grotendeels vast en wilt u het toch aan uw kinderen overdragen, dan is schenken op papier mogelijk een optie. Wat is dat en welke rol speelt de notaris hierbij?

Lees meer   
Opnieuw meer tijd voor aanvraag vaststelling NOW 1

Opnieuw meer tijd voor aanvraag vaststelling NOW 1

Ondernemers die de vaststelling van de NOW 1 niet uiterlijk 31 oktober 2021 hebben aangevraagd, krijgen hiervoor toch nog meer tijd. Het UWV stuurt deze werkgevers een herinnering. De nieuwe deadline is gesteld op 9 januari 2022.

Lees meer   
Kerstpakket belastingvrij via werkkostenregeling

Kerstpakket belastingvrij via werkkostenregeling

Dit jaar is vanwege corona de vrije ruimte van de werkkostenregeling flink verhoogd. Tot een loonsom van € 400.000 bedraagt uw vrije ruimte 3%, over het meerdere van uw loonsom 1,18%. Heeft u nog vrije ruimte over dit jaar, laat die dan niet verloren gaan, want u kunt de vrije ruimte niet doorschuiven naar volgend jaar.

Lees meer   
Lager gebruikelijk loon door kostenvergoeding en bijtelling

Lager gebruikelijk loon door kostenvergoeding en bijtelling

Als dga moet u jaarlijks ten minste een minimumbedrag aan salaris uit uw bv opnemen, het gebruikelijk loon. Het gebruikelijk loon dient volgens de wet te worden vastgesteld op 75% van het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking of op het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn bij uw bv, indien een van deze bedragen meer is dan € 47.000. Is het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking lager dan € 47.000, dan wordt het gebruikelijk loon vastgesteld op dit bedrag. Door dit bedrag te verminderen met kostenvergoedingen en de bijtelling voor de auto van de zaak, kan uw loon lager worden vastgesteld. Een lager loon is gunstig, omdat het belastingtarief oploopt tot 49,5% bij een inkomen vanaf € 68.508. Het kan dan voordeliger zijn om dividend uit te keren.

Lees meer   
Wijzigingen 2022 in belastingheffing eigen woning

Wijzigingen 2022 in belastingheffing eigen woning

Ook rond de eigen woning vindt volgend jaar een aantal wijzigingen in de belastingheffing plaats. Zo wordt de aftrek hypotheekrente weer verder beperkt van 43 naar 40%. Daarnaast daalt de zogenaamde Hillen-aftrek (de aftrek van het verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrekbare hypotheekrente) van 90 naar 86,67%. U moet waarschijnlijk rekening houden met een hoger eigenwoningforfait. In veel gevallen zal de WOZ-waarde namelijk hoger zijn. Gelukkig wordt dit (deels) gecompenseerd door de daling van het percentage van het eigenwoningforfait van 0,50 naar 0,45%.

Lees meer   
Wetsvoorstel lenen bij eigen bv aangehouden

Wetsvoorstel lenen bij eigen bv aangehouden

Het kabinet heeft de behandeling van het wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij de eigen vennootschap’ voorlopig opgeschort. Dit wetsvoorstel wil leningen van meer dan € 500.000 bij de eigen bv belasten in box 2. Het is onbekend of de opschorting van de behandeling ook betekent dat het wetsvoorstel later dan 2023 ingaat.

Lees meer   
Geen BOR bij weinig actief beleggen in vastgoed

Geen BOR bij weinig actief beleggen in vastgoed

In de schenkbelasting bestaat een belangrijke vrijstelling voor het schenken van een onderneming, de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Een van de vereisten is dat het gaat om een zogeheten materiële onderneming. Als er alleen beleggingsactiviteiten verricht worden, is er geen sprake van een materiële onderneming. De vrijstelling schenkbelasting is dan dus niet van toepassing. Verhuur van onroerende zaken vormt een materiële onderneming als sprake is van meer dan normaal vermogensbeheer. Uit een arrest van de Hoge Raad van september 2021 komt weer naar voren dat bij verhuur van onroerende zaken over het algemeen sprake zal zijn van normaal vermogensbeheer. De schenkingsvrijstelling van de BOR is dan dus niet van toepassing. Alleen als u voor de verhuur arbeid verricht die normaal vermogensbeheer te boven gaat met als doel om meer rendement te behalen dan bij normaal vermogensbeheer, is de BOR in uw situatie mogelijk.

Lees meer   
STAP in plaats van scholingsaftrek

STAP in plaats van scholingsaftrek

Vanaf 2022 is voor scholingsactiviteiten een nieuwe subsidie beschikbaar, de STAP (Stimulans Arbeidsmarkt Positie). De subsidie komt in de plaats van de huidige scholingsaftrek. Alleen scholingskosten die u in 2021 betaalt of betaald heeft, zijn daarom nog aftrekbaar. De subsidie STAP bedraagt maximaal € 1.000 en kan vanaf 1 maart 2022 worden aangevraagd bij het UWV. Een STAP-budget aanvragen kan alleen als de scholingsactiviteiten in het scholingsregister staan. U kunt op de site van de DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) nagaan of de studie die u wilt volgen in het register staat.

Lees meer   
Eindejaarstips 2021 – voor werkgevers

Eindejaarstips 2021 – voor werkgevers

Wat kunt u fiscaal dit jaar nog regelen? Zijn er belangrijke aandachtspunten waarop u moet anticiperen? Op welke zaken moet u zich voorbereiden op het nieuwe jaar?

Lees meer   
Eindejaarstips 2021 – voor de woningeigenaar

Eindejaarstips 2021 – voor de woningeigenaar

Wat kunt u fiscaal dit jaar nog regelen? Zijn er belangrijke aandachtspunten waarop u moet anticiperen? Op welke zaken moet u zich voorbereiden op het nieuwe jaar?

Lees meer   
Eindejaarstips 2021 – voor de ondernemer in de IB

Eindejaarstips 2021 – voor de ondernemer in de IB

Wat kunt u fiscaal dit jaar nog regelen? Zijn er belangrijke aandachtspunten waarop u moet anticiperen? Op welke zaken moet u zich voorbereiden op het nieuwe jaar?

Lees meer   
Eindejaarstips 2021 – voor de BV en de DGA

Eindejaarstips 2021 – voor de BV en de DGA

Wat kunt u fiscaal dit jaar nog regelen? Zijn er belangrijke aandachtspunten waarop u moet anticiperen? Op welke zaken moet u zich voorbereiden op het nieuwe jaar?

Lees meer   
Eindejaarstips 2021 – voor de BTW

Eindejaarstips 2021 – voor de BTW

Wat kunt u fiscaal dit jaar nog regelen? Zijn er belangrijke aandachtspunten waarop u moet anticiperen? Op welke zaken moet u zich voorbereiden op het nieuwe jaar?

Lees meer   
Eindejaarstips 2021 – voor de automobilist

Eindejaarstips 2021 – voor de automobilist

Wat kunt u fiscaal dit jaar nog regelen? Zijn er belangrijke aandachtspunten waarop u moet anticiperen? Op welke zaken moet u zich voorbereiden op het nieuwe jaar?

Lees meer   
Eindejaarstips 2021 – voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2021 – voor alle belastingplichtigen

Wat kunt u fiscaal dit jaar nog regelen? Zijn er belangrijke aandachtspunten waarop u moet anticiperen? Op welke zaken moet u zich voorbereiden op het nieuwe jaar?

Lees meer   
Terugbetaling studiekosten

Terugbetaling studiekosten

De werknemer moet studiekosten terugbetalen als u dit afsprak in een studiekostenbeding. Dit is een afspraak die u met uw werknemer maakt. Of het stond al in het contract of cao. Een studiekostenbeding mag een werknemer alleen verplichten tot terugbetalen als de werknemer zelf weggaat.

Lees meer   
WW-premies verlaagd vanaf 1 augustus

WW-premies verlaagd vanaf 1 augustus

Vanaf 1 augustus 2021 gelden lagere WW-premiepercentages. De lage WW-premie is voor de rest van het jaar vastgesteld op 0,34% en de hoge WW-premie op 5,34%.

Lees meer   
Afmelden als werkgever

Afmelden als werkgever

Wanneer is een werkgever niet meer inhoudingsplichtig en hoe meldt hij zich af voor het indienen van aangiften loonheffingen? Informatie hierover leest u in deze handreiking.

Lees meer   
Zo stelt u een werkgeversverklaring op

Zo stelt u een werkgeversverklaring op

Uw werknemer kan u vragen een werkgeversverklaring op te stellen. Met dit document kan hij bijvoorbeeld een hypotheekaanvraag doen om een woning te kopen. Heeft uw werknemer geen vast contract? Dan kan hij u vragen om een intentieverklaring. Dat is een verklaring over het verlengen van het dienstverband.

Lees meer   
Per 1 juli extra regels voor bestuur vereniging en stichting

Per 1 juli extra regels voor bestuur vereniging en stichting

Besturen van verenigingen en stichtingen krijgen met ingang van 1 juli van dit jaar met extra regels te maken. Dit is het gevolg van de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).

Lees meer   
Betaling transitievergoeding in termijnen? Mag dat?

Betaling transitievergoeding in termijnen? Mag dat?

Over de hoogte van de te betalen transitievergoeding kan discussie ontstaan. Zeker als een bedrijf op een later moment is overgenomen. Wat zegt de kantonrechter in Amsterdam hierover? En mocht de werkgever door de coronacrisis de transitievergoeding in termijnen betalen?

Lees meer   
Vanaf 1 maart 2022 subsidie STAP voor scholing

Vanaf 1 maart 2022 subsidie STAP voor scholing

Vanaf 2022 is het niet meer mogelijk om scholingsuitgaven in de aangifte inkomstenbelasting in aftrek te brengen. In plaats daarvan kunnen werkenden en werkzoekenden vanaf 1 maart 2022 een beroep doen op de subsidieregeling STAP-budget. Ondernemers die opleidingen willen aanbieden die in aanmerking komen voor het STAP-budget moeten daarvoor wel voor die tijd actie ondernemen.

Lees meer   
Wat wilt u weten over de digitale bewaarplicht?

Wat wilt u weten over de digitale bewaarplicht?

Ondernemers dienen hun administratie in beginsel zeven jaar te bewaren. Administraties zijn tegenwoordig vergaand gedigitaliseerd en dus heeft de Belastingdienst de fiscale eisen hieromtrent toegelicht.

Lees meer   
Uitstel van betaling belastingschulden verlengd tot 1 oktober

Uitstel van betaling belastingschulden verlengd tot 1 oktober

Bedrijven kunnen langer uitstel van betaling krijgen voor hun belastingschulden. Oorspronkelijk moesten bedrijven vanaf 1 juli van dit jaar hun nieuwe belastingschulden weer gewoon betalen. Maar dat is nu met drie maanden uitgesteld, waardoor bedrijven dus pas vanaf 1 oktober van dit jaar hun nieuwe belastingschulden hoeven te voldoen. Het is dus nog mogelijk om tot 1 oktober uitstel van betaling aan te vragen, of te verlengen.

Lees meer   
Kabinet maximeert NOW vanaf 1 juli op 80%

Kabinet maximeert NOW vanaf 1 juli op 80%

De tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW wordt gemaximeerd tot 80% van het omzetverlies. Het nieuwe maximum gaat in vanaf de NOW-aanvraag van het derde kwartaal 2021. De NOW is een tegemoetkoming in de loonkosten als bedrijven vanwege corona met een omzetverlies van minstens 20% te maken hebben. De tegemoetkoming bedraagt 85% van de loonkosten. Door maximering van het omzetverlies tot 80%, bedraagt de maximale compensatie vanaf het derde kwartaal nog 68% (80/% omzetverlies X 85% subsidiepercentage).

Lees meer   
Aanvragen zorgbonus per 15 juni gestart

Aanvragen zorgbonus per 15 juni gestart

Zorgaanbieders en pgb-budgethouders kunnen vanaf 15 juni tot dinsdag 27 juli 18.00 uur de zorgbonus voor 2021 aanvragen. De zorgbonus is bestemd voor werkenden in de zorg die vanwege corona een uitzonderlijke prestatie hebben verricht. De omvang van de zorgbonus voor 2021 is afhankelijk van het aantal aanvragen. Naar verwachting zal de bonus tussen de € 200 en € 240 netto bedragen. Als voorwaarde geldt verder dat de medewerker niet meer dan twee keer modaal mag verdienen. Een medewerker kan maximaal één keer voor de bonus in aanmerking komen.

Lees meer   
Herziening hoofdactiviteit TVL Q4 2020 mogelijk

Herziening hoofdactiviteit TVL Q4 2020 mogelijk

Ondernemers met omzetverlies vanwege corona kunnen een tegemoetkoming krijgen in de vaste lasten (TVL). De omvang van de tegemoetkoming is mede afhankelijk van de activiteiten volgens de SBI-code. Voor de TVL voor het vierde kwartaal van 2020 is het nu ook mogelijk om een herzieningsverzoek SBI-code te doen.

Lees meer   
Aanvragen evenementensubsidie nu mogelijk

Aanvragen evenementensubsidie nu mogelijk

Organisatoren van evenementen kunnen tot en met 30 september 2021 subsidie aanvragen ter bestrijding van de kosten van annulering vanwege corona. De subsidie betreft evenementen die tussen 1 juli en 31 december 2021 plaatsvinden. De subsidie bedraagt maximaal 100% van de kosten. Als meer dan 80% van de kosten vergoed wordt, betreft het deel boven de 80% een lening tegen een rente van 2% per jaar.

Lees meer   
Per 1 juli wijzigt termijn aanvaarding arbeidsovereenkomst

Per 1 juli wijzigt termijn aanvaarding arbeidsovereenkomst

Een werkgever is verplicht om een oproepkracht in de dertiende maand dat deze voor hem werkzaam is een aanbod te doen voor een arbeidsovereenkomst met vaste uren. Vanaf 1 juli is de termijn voor het aanvaarden van dit aanbod door de werknemer gewijzigd.

Lees meer   
Belastingdienst verstuurt brieven over vervallen oude ondernemersportaal

Belastingdienst verstuurt brieven over vervallen oude ondernemersportaal

De belastingdienst verstuurt ruim 280.000 brieven aan ondernemers die op dit moment de btw-aangiften doen via het oude ondernemersportaal. Vanaf 2022 vervangt ‘Mijn Belastingdienst Zakelijk’ het oude ondernemersportaal. In de brief doet de Belastingdienst suggesties aan deze groep ondernemers om zich daarop voor te bereiden en verwijst daarbij naar de diensten van de fiscaal dienstverlener voor ondersteuning.

Lees meer   
Nieuwe wetgeving voor verenigingen

Nieuwe wetgeving voor verenigingen

Per 1 juli aanstaande moeten verenigingen en stichtingen voldoen aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Uit een recent onderzoek is echter gebleken dat besturen van verenigingen en stichtingen slecht op de hoogte zijn van de nieuwe wet. Dit onderzoek is geïnitieerd door IVBB, de brancheorganisatie voor verenigingen en DNA, een instantie die verenigingen en aanverwante instanties begeleidt bij de professionalisering. Zij geven aan dat daardoor individuele bestuursleden, waaronder vrijwilligers, een risico lopen op hoofdelijke aansprakelijkheid bij een ernstig financieel tekort of faillissement.

Lees meer   
Meer duidelijkheid over berekenen btw bij commissaris

Meer duidelijkheid over berekenen btw bij commissaris

In welke gevallen moet een commissaris of andere toezichthouder btw berekenen over de toezichthoudende taken die hij uitvoert? De staatssecretaris van Financiën heeft hierover via een besluit eindelijk meer duidelijkheid geboden.

Lees meer   
Kabinet schrapt BIK in ruil voor lagere Awf-premie

Kabinet schrapt BIK in ruil voor lagere Awf-premie

Het kabinet heeft besloten de Baangerelateerde investeringskorting (BIK) met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar te schrappen. Dit vanwege de verwachting dat de Europese Commissie de BIK als ongeoorloofde staatssteun zal aanmerken en hiermee niet akkoord zal gaan.

Lees meer   
Sterke inkomensdaling door corona? Gebruik de middelingsregeling

Sterke inkomensdaling door corona? Gebruik de middelingsregeling

Door corona hebben veel ondernemers een sterke inkomensdaling gehad. Is dat bij u ook het geval? Dan is er de middelingsregeling. Dat is een regeling voor belastingplichtigen met een wisselend inkomen en kan daarom interessant zijn in deze tijden van wisselende inkomsten door corona.

Lees meer   
Vraag tijdig de Subsidie praktijkleren aan!

Vraag tijdig de Subsidie praktijkleren aan!

Bedrijven die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden, kunnen hiervoor subsidie krijgen. Deze subsidie kan men voor het lopende studiejaar 2020-2021 tot en met 16 september 2021 digitaal aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).

Lees meer   
Trouwen in een beperkte gemeenschap bestaande uit één bankrekening vormt geen schenking

Trouwen in een beperkte gemeenschap bestaande uit één bankrekening vormt geen schenking

Onlangs heeft de Hoge Raad beslist dat het trouwen in een beperkte gemeenschap van goederen, enkel bestaande uit één gezamenlijke bankrekening, geen schenking is.

Lees meer   
Nadere aanpassingen wetsvoorstel excessief lenen bij de vennootschap

Nadere aanpassingen wetsvoorstel excessief lenen bij de vennootschap

Vorig jaar is het wetsvoorstel over excessief lenen bij de eigen vennootschap ingediend bij de Eerste kamer. Het wetsvoorstel wil de mogelijkheden beperken voor aanmerkelijkbelanghouders (hierna: ab-houders) om geld te lenen van hun eigen vennootschap. Vanwege de Coronacrisis is de ingangsdatum met één jaar uitgesteld naar 1 januari 2023. Onlangs is het wetsvoorstel vanwege geuite kritiek verder aangepast.

Lees meer   
Alsnog NOW voor eerdere kwartalen? Deadline 16 juli!

Alsnog NOW voor eerdere kwartalen? Deadline 16 juli!

Ondernemers die nog geen NOW aanvroegen voor de perioden vanaf oktober 2020, kunnen dit nu alsnog doen. Ondanks dat de aanvraagperiode inmiddels officieel is verstreken! De derde aanvraagperiode NOW (vanaf oktober 2020) sloot al eind december 2020. Op dat moment was de regel nog dat de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) meetelde als omzet. Ondernemers die daardoor het benodigde omzetverlies van minimaal 20% niet haalden, vroegen voor deze periode waarschijnlijk geen NOW aan.

Lees meer   
Startersregeling TVL nu aan te vragen

Startersregeling TVL nu aan te vragen

Er is een speciale TVL-regeling voor startende ondernemers beschikbaar. Die kan per 31 mei 2021 worden aangevraagd. De regeling voorziet in een tegemoetkoming in de vaste lasten van ondernemers die tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De regeling is vrijwel gelijk aan de normale tegemoetkoming vaste lasten (TVL). Starters konden hier echter geen gebruik van maken, omdat ze in het tweede kwartaal van 2019 nog niet over omzet beschikten. Aanvragen van de tegemoetkoming voor starters kan digitaal via de RVO. Aanvragen kan uiterlijk tot 12 juli 2021 17.00 uur. De regeling is eenmalig. Vanaf het tweede kwartaal kunnen starters namelijk de gewone TVL aanvragen.

Lees meer   
Uiterlijk 31 juli berekening tegemoetkomingen Wtl

Uiterlijk 31 juli berekening tegemoetkomingen Wtl

Volgens de Wet verbetering poortwachter moet u als werkgever uw best doen om zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen. Corona kan hierbij soms in de weg staan en is dan een ‘deugdelijke’ reden dat u niet aan deze verplichting kunt voldoen. In bepaalde gevallen kan corona in de weg staan bij uw re-integratieverplichtingen. Het UWV kan de verplichtingen dan versoepelen als u een ‘deugdelijke grond’ kunt aanvoeren. Het UWV kent drie deugdelijke gronden. Dit is ten eerste de verplichte sluiting van uw bedrijf vanwege corona. Ook de bedrijfssluiting na herplaatsing bij de nieuwe werkgever of onvoldoende digitale vaardigheden voor begeleiding op afstand is een deugdelijke grond, evenals het niet kunnen bieden van passend werk, bijvoorbeeld als gevolg van coronamaatregelen.

Lees meer   
Corona soms reden voor versoepeling re-integratieverplichting

Corona soms reden voor versoepeling re-integratieverplichting

Volgens de Wet verbetering poortwachter moet u als werkgever uw best doen om zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen. Corona kan hierbij soms in de weg staan en is dan een ‘deugdelijke’ reden dat u niet aan deze verplichting kunt voldoen. In bepaalde gevallen kan corona in de weg staan bij uw re-integratieverplichtingen. Het UWV kan de verplichtingen dan versoepelen als u een ‘deugdelijke grond’ kunt aanvoeren. Het UWV kent drie deugdelijke gronden. Dit is ten eerste de verplichte sluiting van uw bedrijf vanwege corona. Ook de bedrijfssluiting na herplaatsing bij de nieuwe werkgever of onvoldoende digitale vaardigheden voor begeleiding op afstand is een deugdelijke grond, evenals het niet kunnen bieden van passend werk, bijvoorbeeld als gevolg van coronamaatregelen.

Lees meer   
1 juli: hoger niveau eHerkenning informatieplicht energiebesparing

1 juli: hoger niveau eHerkenning informatieplicht energiebesparing

Heeft uw bedrijf een informatie- en energiebesparingsplicht, dan is hiervoor vanaf 1 juli 2021 minimaal eHerkenning niveau 2+ met machtiging RVO-diensten niveau eH 2+ nodig. Bezit u nu een lager niveau van eHerkenning, dan zult u dit tijdig moeten opwaarderen.

Lees meer   
Formulier vrijwilligersverklaring beschikbaar

Formulier vrijwilligersverklaring beschikbaar

Vrijwilligers die werkzaamheden verrichten voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en afzien van hun beloning, kunnen dit bedrag onder voorwaarden als gift aftrekken van hun inkomen. Daarvoor is wel vereist dat de ANBI een vrijwilligersverklaring invult. Deze is beschikbaar op de site van de Belastingdienst.

Lees meer   
Subsidieregeling Praktijkleren 2020-2021

Subsidieregeling Praktijkleren 2020-2021

Vanaf 2014 gaat de afdrachtsvermindering onderwijs niet meer via de loonaangifte, maar via een aanvraag voor subsidie praktijkleren bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: Afgekort RVO.

Lees meer   
Vereiste administratie

Vereiste administratie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kan bij uw bedrijf een controle uitvoeren. Daarom is het van belang dat uw administratie op orde is. Per VMBO-leerling, MBO BBL-deelnemer of HBO-student moet u beschikken over:

Lees meer   
Vereenvoudiging beslagvrije voet

Vereenvoudiging beslagvrije voet

Op 1 januari 2021 is de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet ingegaan. Vanaf dat moment berekenen beslagleggers de beslagvrije voet op dezelfde manier. En bij meerdere beslagleggingen heeft u te maken met één aanspreekpunt.

Lees meer   
Lager gebruikelijk loon directeur-grootaandeelhouder

Lager gebruikelijk loon directeur-grootaandeelhouder

Voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) bij wie de omzet van zijn onderneming flink daalt door de huidige coronacrisis mag, net zoals in 2020, ook in 2021 een lager gebruikelijk loon gehanteerd worden.

Lees meer   
Transitievergoeding is niet altijd verplicht

Transitievergoeding is niet altijd verplicht

De situatie kan zich voordoen dat, als uw organisatie vanwege de coronacrisis met financiële problemen kampt, u mogelijk tot ontslag wilt overgaan. Het kan dan voor extra financiële problemen zorgen om een transitievergoeding te betalen. Alleen in specifieke gevallen is het mogelijk om geen of een lagere transitievergoeding te betalen.

Lees meer   
Vaste kostenvergoedingen kunnen duur uitpakken

Vaste kostenvergoedingen kunnen duur uitpakken

Het verstrekken van vaste vergoedingen kan de werkgever een flinke administratieve lastenverlichting opleveren, maar het kan ook tot gevolg hebben dat er achteraf een naheffing wordt opgelegd.

Lees meer   
Kabinet vervangt BIK-regeling door verlaging werkgeverspremie

Kabinet vervangt BIK-regeling door verlaging werkgeverspremie

De BIK-regeling wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken omdat uit informeel overleg met de Europese Commissie blijkt dat er een kans is dat zij de gehele BIK als ongeoorloofde staatssteun beschouwt. Het kabinet wil investeringen door het bedrijfsleven in deze coronacrisis zo snel mogelijk stimuleren en ondernemers zo min mogelijk in onzekerheid laten. Het kabinet stelt daarom voor om de AWf-premie voor werkgevers in 2021 te verlagen, zo mogelijk per 1 augustus 2021.

Lees meer   
Sectorale maatregelen

Sectorale maatregelen

Cultuur – De ondersteunende maatregelen ten aanzien van cultuur worden in afgebouwde vorm verlengd tot 1 oktober 2021. Voor het derde kwartaal van 2021 wordt € 45 miljoen vrijgemaakt voor BIS- en erfgoedwetinstellingen en € 25 miljoen voor een verlenging van de directe steun aan makers. De leningen aan opengestelde monumenten worden in het derde kwartaal voortgezet met een bedrag van € 25,75 miljoen.

Lees meer   
Kredietfaciliteiten

Kredietfaciliteiten

Fiscale versoepelingen verlengd

Fiscale versoepelingen verlengd

Besloten is ook om een aantal met corona verband houdende fiscale versoepelingen te verlengen tot 1 oktober 2021. Onderstaand een overzicht.

Lees meer   
TONK (met terugwerkende kracht) verruimd

TONK (met terugwerkende kracht) verruimd

Ook de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) wordt verlengd tot 1 oktober 2021, maar wordt door een aantal gemeenten tevens met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar verruimd. De TONK is bedoeld voor huishoudens die door een inkomensterugval vanwege corona de noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunnen betalen. Gemeenten hebben hierbij beleidsvrijheid met betrekking tot de vraag in welke mate met het inkomen of vermogen rekening wordt gehouden. Het kabinet heeft aangedrongen de regeling ruimhartiger toe te passen, omdat er tot dusver minder aanvragen zijn geweest dan waar vooraf rekening mee werd gehouden. De gemeenten Rotterdam, Den Haag en Utrecht hebben al aangekondigd hun TONK-regeling per 25 mei te gaan verruimen met terugwerkende kracht tot 1 januari. Reeds gedane aanvragen zullen hierbij opnieuw worden beoordeeld.

Lees meer   
Leningen via Tozo later terugbetalen

Leningen via Tozo later terugbetalen

Ook de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) wordt met drie maanden verlengd en kan worden aangevraagd tot 1 oktober 2021. De Tozo bestaat uit een tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud op het sociaal minimum en uit leningen ten behoeve van bedrijfskapitaal.

Lees meer   
Versoepeling afbetalen belastingschulden

Versoepeling afbetalen belastingschulden

Er komt een soepelere regeling voor de aflossing van belastingschulden waarvoor eerder uitstel van betaling werd verleend. Opgebouwde schulden hoeven pas vanaf 1 oktober 2022 te worden afbetaald, in plaats van 1 oktober 2021. Ook krijgen ondernemers langer de tijd om hun belastingschulden terug te betalen, namelijk vijf jaar in plaats van drie jaar. Hiervoor geldt bovendien een lager percentage aan invorderingsrente.

Lees meer   
TVL verlengd

TVL verlengd

NOW verlengd

NOW verlengd

Internetabonnement vrijgesteld met eigen bijdrage werknemer

Internetabonnement vrijgesteld met eigen bijdrage werknemer

Vergoedt u als werkgever de kosten van een noodzakelijk internetabonnement aan uw werknemer? De Belastingdienst maakte bekend dat dan die vergoeding ook onbelast is als uw werknemer een eigen bijdrage betaalt. Eerder dacht de Belastingdienst hier nog anders over. ‘Noodzakelijk’ betekent dat de werknemer de voorziening voor zijn werk nodig heeft en gebruikt. Als hij het werk in theorie ook zonder de voorziening kan uitvoeren, kan de voorziening toch noodzakelijk zijn. Ook gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen, zoals smartphones en dergelijke apparatuur, kunt u belastingvrij vergoeden of verstrekken als ze ‘noodzakelijk’ zijn.

Lees meer   
Verblijfkosten eigen rijders verhoogd

Verblijfkosten eigen rijders verhoogd

Ondernemers in de transportsector die zelf meerdaagse internationale ritten maken, kunnen een vast bedrag aan verblijfkosten aftrekken. Het bedrag is voor 2021 met één euro verhoogd ten opzichte van vorig jaar en bedraagt € 39,50 per dag. De regeling geldt alleen voor ondernemers bij wie de winst in de inkomstenbelasting belast wordt. De vaste aftrek geldt onder bepaalde voorwaarden, zoals dat de rit langer moet duren dan 24 uur en dat de verste bestemming niet in Nederland mag liggen.

Lees meer   
Deadline 21 mei voor subsidie praktijkleren 2019/2020

Deadline 21 mei voor subsidie praktijkleren 2019/2020

Voor werknemers die een leerwerk- of praktijkopleiding volgen, kan een werkgever recht hebben op een subsidie praktijkleren van maximaal € 2.700. De subsidie voor het schooljaar 2019/2020 had de werkgever uiterlijk 16 september 2020 om 17.00 uur moeten aanvragen. Was de werkgever te laat met aanvragen, dan is de aanvraag afgewezen. Voor werkgevers die zich uiterlijk 30 september 2020 meldden bij de RVO is echter in bepaalde gevallen een herkansing mogelijk. Deze werkgevers kunnen alsnog tussen 3 mei 2021 en 21 mei 2021 17.00 uur een aanvraag subsidie praktijkleren 2019/2020 indienen. Maar daarvoor gelden strikte voorwaarden. Voorwaarde is onder meer dat het te laat aanvragen te wijten was aan de coronacrisis.

Lees meer   
Per 2022: gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof

Per 2022: gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof

Het ouderschapsverlof is nu in de meeste gevallen nog onbetaald. Maar dat gaat wijzigen. Werknemers krijgen per 2 augustus 2022 recht op negen weken gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Het ouderschapsverlof zoals het nu is, bedraagt 26 keer de overeengekomen arbeidsduur per week en is meestal onbetaald.

Lees meer   
Geen btw op goedgekeurde coronazelftestkits

Geen btw op goedgekeurde coronazelftestkits

Coronavaccins en -testkits mogen zonder btw geleverd worden. Dat geldt ook voor onder meer goedgekeurde zelftestkits. Ook het vaccineren met deze vaccins en het afnemen van de tests kan gedurende die periode gebeuren zonder btw. Normaal moet hierover btw berekend worden, maar in sommige gevallen geldt de medische btw-vrijstelling. Als normaal btw berekend moet worden, kan de leverancier of toediener van de vaccins en tests gewoon zijn btw blijven aftrekken. Geldt normaal de btw-vrijstelling, dan mag de btw niet afgetrokken worden.

Lees meer   
Maak tijdig bezwaar tegen box 3 2020

Maak tijdig bezwaar tegen box 3 2020

Ook de bezwaren tegen de box 3-heffing in de inkomstenbelasting 2020 zijn weer aangewezen als massaal bezwaar. Eerder gebeurde dit al voor eerdere jaren. Wilt u aansluiten bij de massaalbezwaarprocedure, dan moet u tijdig bezwaar maken. De vraag is uiteraard wat de kansen zijn in deze procedures. De kans dat de Hoge Raad voor de jaren 2017, 2018, 2019 en 2020 wel overgaat tot vermindering van de box 3-heffing, waar dat voor de jaren 2013 en 2014 niet gebeurd is, wordt niet zo groot geacht. Daar staat echter tegenover dat het deelnemen aan de massaalbezwaarprocedure relatief eenvoudig is.

Lees meer   
Minder belasting betalen bij zorg kind na echtscheiding?

Minder belasting betalen bij zorg kind na echtscheiding?

Ouders die na een echtscheiding de zorg voor een of meer kinderen jonger dan 12 jaar verdelen en daarnaast werken, kunnen beiden recht hebben op de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). Er wordt dan al snel gesproken over co-ouderschap. De zorg voor het kind of de kinderen moet dan min of meer gelijkelijk tussen beide ouders worden verdeeld. Als dat onvoldoende gebeurt, is er in fiscale zin geen sprake van co-ouderschap en mist een van beide ouders mogelijk de IACK.

Lees meer   
Vraag vóór 1 juli 2021 btw zonnepanelen terug

Vraag vóór 1 juli 2021 btw zonnepanelen terug

Heeft u als particulier in 2020 zonnepanelen aangeschaft en de btw nog niet teruggevraagd? Dan moet u vóór 1 juli 2021 in actie komen. Doet u dat niet, dan loopt u het risico de btw niet meer terug te krijgen van de Belastingdienst.

Lees meer   
Personeel inhuren? Voorkom inlenersaansprakelijkheid

Personeel inhuren? Voorkom inlenersaansprakelijkheid

Als u personeel inhuurt van een derde, kunt u aansprakelijk gesteld worden voor de premies en belastingen die deze derde moet afdragen. Daarom is het van belang maatregelen te nemen om deze zogenaamde inlenersaansprakelijkheid te voorkomen, zo bleek onlangs nog voor de rechtbank in Arnhem.

Lees meer   
Nieuwe aanvraagronde NOW 6 mei van start

Nieuwe aanvraagronde NOW 6 mei van start

Werkgevers met een omzetverlies van minstens 20% kunnen vanaf 6 mei bij het UWV een aanvraag indienen voor nieuwe NOW-steun (vijfde aanvraagperiode NOW). Deze steun heeft betrekking op een periode van drie maanden, van april tot en met juni.

Lees meer   
Minimumloon per 01 juli 2021

Minimumloon per 01 juli 2021

Bekijk de bruto bedragen voor het minimumloon per 1 julii 2021.

Lees meer   
Subsidie voor verplicht afgelaste evenementen

Subsidie voor verplicht afgelaste evenementen

Voor evenementen die tussen 1 juli en 31 december van dit jaar worden georganiseerd maar vanwege corona worden verboden, kunnen organisatoren een deel van de kosten vergoed krijgen. De subsidie bedraagt 80% van de kosten. Voor de overige 20% van de kosten kunnen organisatoren een lening krijgen tegen een rente van 2%. De subsidie geldt alleen voor evenementen die in Nederland gaan plaatsvinden tussen 1 juli en 31 december 2021. De subsidie geldt ook voor evenementen die naar deze periode verplaatst worden. De subsidie komt in de plaats van een annuleringsverzekering. Die kan door organisatoren vanwege corona namelijk niet meer worden afgesloten. De subsidie moet per evenement ten minste drie maanden voorafgaand aan het evenement via rvo.nl worden aangevraagd. Voor evenementen in juli geldt een kortere periode. Wordt een evenement afgelast en een subsidie verstrekt van € 125.000 of meer, dan is een accountantsverklaring nodig. Voor subsidies tussen € 25.000 en € 125.000 is een derdenverklaring voldoende.

Lees meer   
Financiële tegemoetkoming preventief testen

Financiële tegemoetkoming preventief testen

Waar thuiswerken moeilijk of onmogelijk is en/of waar in de werksituatie moeilijk een afstand van anderhalve meter kan worden aangehouden, wordt geadviseerd preventief op corona te testen. Hiervoor is tot eind mei van dit jaar een financiële tegemoetkoming mogelijk.

Lees meer   
Aanvraag TVL Q1 2021 verlengd, niveau eHerkenning verhoogd

Aanvraag TVL Q1 2021 verlengd, niveau eHerkenning verhoogd

Ondernemers kunnen de tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) voor het eerste kwartaal van 2021 langer aanvragen. De aanvraagperiode is met twee weken verlengd tot 18 mei 2021, 17.00 uur. De verlengde termijn houdt verband met de uitbreidingen die de TVL voor het eerste kwartaal van 2021 heeft gekregen. Dit betreft onder meer een verhoging van de vergoeding naar 85% van de vaste lasten en het openstellen van de regeling voor kleinere en grotere ondernemingen. Let op: de uitbreidingen worden stapsgewijs doorgevoerd. Daarom is het onder meer voor grotere ondernemingen met 250 of meer werknemers naar verwachting pas vanaf half april mogelijk de TVL voor Q1 aan te vragen. Ondernemers met minder dan 250 werknemers kunnen de TVL voor Q1 wel nu al aanvragen.

Lees meer   
Snelle aangifte of aanvraag voorlopige aanslag kan belastingrente voorkomen

Snelle aangifte of aanvraag voorlopige aanslag kan belastingrente voorkomen

Voorkom belastingrente en dien vóór 1 mei 2021 uw aangifte inkomstenbelasting 2020 in of verzoek vóór die datum om een juiste voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2020. Voor de vennootschapsbelasting voorkomt u belastingrente als u vóór 1 juni 2021 uw aangifte vennootschapsbelasting 2020 indient of vóór 1 mei 2021 verzoekt om een juiste voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2020. Doet u dit na die tijd en ligt de dagtekening van de aanslag na 30 juni 2021? Dan brengt de Belastingdienst vanaf 1 juli 2021 4% belastingrente in rekening. En let op! Voor de vennootschapsbelasting bedraagt deze rente vanaf 1 januari 2022 weer minimaal 8%.

Lees meer   
Onbelaste vaste reiskostenvergoeding thuiswerker verlengd tot 1 juli

Onbelaste vaste reiskostenvergoeding thuiswerker verlengd tot 1 juli

Werkgevers kunnen hun thuiswerkende werknemers een onbelaste vaste reiskostenvergoeding blijven doorbetalen tot in ieder geval 1 juli 2021. Omdat een onbelaste vaste kostenvergoeding voor thuiswerken veelal niet mogelijk is, vindt het kabinet het gerechtvaardigd de onbelaste vaste reiskostenvergoeding te verlengen. De verlenging betekent ook een tegemoetkoming in de kosten voor werknemers die minder reizen, maar nog wel met kosten geconfronteerd worden. Staatssecretaris Vijlbrief noemt in dit kader de vaste kosten van de eigen auto of de kosten van een auto via private lease.

Lees meer   
Taxatiewaarde van belang voor startersvrijstelling per 1 april

Taxatiewaarde van belang voor startersvrijstelling per 1 april

Voor de waarde waarover overdrachtsbelasting berekend wordt, is de waarde in het economisch verkeer bepalend, of de koopsom indien die hoger is. Dit betekent dat de taxatiewaarde van een woning vanaf 1 april 2021 bepalend kan zijn voor het krijgen van de startersvrijstelling. Jongeren tussen 18 en 35 jaar kunnen sinds dit jaar eenmalig genieten van een vrijstelling van overdrachtsbelasting. Vanaf 1 april 2021 geldt die vrijstelling echter alleen nog voor woningen met een taxatiewaarde van maximaal € 400.000. Als de koopprijs onder de € 400.000 ligt, maar de woning wordt getaxeerd op meer dan € 400.000 moet er dus toch overdrachtsbelasting betaald worden.

Lees meer   
Controleer voorlopige berekening LIV, jeugd-LIV en LKV

Controleer voorlopige berekening LIV, jeugd-LIV en LKV

Als u in 2020 recht had op het lage-inkomensvoordeel (LIV), het jeugd lage-inkomensvoordeel of het loonkostenvoordeel (LKV), heeft u half maart van het UWV een voorlopige berekening ontvangen. Controleer deze goed, want fouten kunt u nog maar tot en met 1 mei corrigeren.

Lees meer   
Extra opletten bij belastingaangifte 2020

Extra opletten bij belastingaangifte 2020

Vanaf 1 maart kunnen ondernemers en particulieren weer aangifte inkomstenbelasting doen voor het jaar 2020. Vanwege corona is het wel zaak om dit jaar extra op te letten. Wat zijn specifieke aandachtspunten?

Lees meer   
Thuiswerken: wat is onbelast en wat niet?

Thuiswerken: wat is onbelast en wat niet?

Vanwege corona werkt Nederland zo veel mogelijk thuis. Maar kunt u als werkgever uw personeel hiervoor ook een onbelaste vergoeding geven? En zo ja, onder welke voorwaarden?

Lees meer   
Nieuwe btw-regels voor afstandsverkopen

Nieuwe btw-regels voor afstandsverkopen

Vanaf 1 juli dit jaar gaat de nieuwe EU-btw-richtlijn voor e-commerce gelden en komen er nieuwe regels voor de btw. Een van de regels die verandert, is de heffing van btw voor afstandsverkopen.

Lees meer   
Verlenging vrijgestelde reiskostenvergoeding

Verlenging vrijgestelde reiskostenvergoeding

Werknemers die thuiswerk verrichten, kunnen onder voorwaarden een reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer onbelast doorbetaald krijgen. Deze maatregel gold tot en met 31 december 2020 en was verlengd tot 1 april 2021. Besloten is de maatregel verder te verlengen tot 1 juli 2021

Lees meer   
TVL in tweede kwartaal naar 100%

TVL in tweede kwartaal naar 100%

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt opnieuw verhoogd. Voor het tweede kwartaal van dit jaar, dus voor de maanden april tot en met juni, gaat een vergoeding gelden van 100% van de vaste lasten. Dit heeft het kabinet vrijdag 12 maart bekend gemaakt.

Lees meer   
Meer coronasteun via TONK

Meer coronasteun via TONK

Het kabinet trekt fors meer geld uit voor inkomensondersteuning via de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten). Oorspronkelijk was voor de regeling € 130 miljoen uitgetrokken, maar op 12 maart is bekend gemaakt dat dit verhoogd wordt naar € 260 miljoen. De TONK is bedoeld voor degenen die door een inkomensverlies vanwege corona hun vaste lasten niet meer kunnen betalen en richt zich met name op woonlasten.

Lees meer   
Dreigt sluiting voor tienduizenden kantoorpanden?

Dreigt sluiting voor tienduizenden kantoorpanden?

Vele tienduizenden kantoorpanden beschikken nog niet over het juiste energielabel. Daardoor dreigt sluiting voor deze panden per 1 januari 2023, zo blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Lees meer   
Eigenrisicodrager WGA of ZW? Let op deadline van 31 maart

Eigenrisicodrager WGA of ZW? Let op deadline van 31 maart

Wilt u per 1 juli 2021 eigenrisicodrager worden voor de WGA of ZW? Of bent u al eigenrisicodrager en wilt u opzeggen? Dan moet u dat uiterlijk 31 maart aanvragen bij de Belastingdienst.

Lees meer   
Voorkom belastingrente door indienen btw-suppletie 2020 vóór 1 april 2021

Voorkom belastingrente door indienen btw-suppletie 2020 vóór 1 april 2021

Controleer of u alle btw over 2020 bij de Belastingdienst heeft aangegeven en betaald. U betaalt namelijk geen belastingrente als u de btw over 2020 alsnog aangeeft vóór 1 april 2021 met een btw-suppletie. Geeft u dit pas op of na 1 april 2021 aan, dan betaalt u vanaf 1 januari 2021 een belastingrente van 4%. Deze rente loopt door tot 14 dagen na de datum van de aanslag waarin de btw is opgenomen. Is de btw-correctie overigens niet meer dan € 1.000? Dan hoeft u geen aparte btw-suppletie te doen, maar kunt u dit corrigeren in de eerste btw-aangifte van 2021.

Lees meer   
Vanaf 15 maart 2021 subsidie voor emissieloze bedrijfsauto

Vanaf 15 maart 2021 subsidie voor emissieloze bedrijfsauto

Ondernemers kunnen vanaf 15 maart 2021 een subsidie van maximaal € 5.000 krijgen voor een emissieloze bedrijfsauto. De subsidie is mogelijk als een ondernemer een nieuwe, volledig emissieloze bedrijfsauto koopt of financieel leaset. Leaset een ondernemer operationeel? Dan kan de leasemaatschappij de subsidie aanvragen en in de operationele lease verwerken. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet de bedrijfsauto voldoen aan een aantal voorwaarden, waaronder een voertuigclassificatie N1 of N2, een maximaal gewicht van 4.250 kilogram en een netto catalogusprijs (N1) of verkoopprijs (N2) van meer dan € 20.000. Let op dat op het moment van aanvraag van de subsidie de koop- of financiële leaseovereenkomst nog niet definitief mag zijn. Ook mag de bedrijfsauto dan nog niet aan u geleverd zijn of op uw naam staan. Het beschikbare budget van de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) voor 2021 is € 22 miljoen. De subsidie is aan te vragen bij RVO.nl.

Lees meer   
Bezwaar maken tegen een WOZ-beschikking bedrijf?

Bezwaar maken tegen een WOZ-beschikking bedrijf?

U heeft in februari de WOZ-beschikking ontvangen. Kijk er goed naar, want de WOZ-waarde van uw bedrijfspand is onder meer bepalend voor fiscale afschrijving en de heffing van diverse belastingen. Het kan dan ook lonen om bezwaar te maken. Dat geldt voor zowel eigenaren als huurders van bedrijfspanden. Houd wel rekening met de bezwaartermijn van zes weken na dagtekening van de beschikking. Houd er verder rekening mee dat de WOZ-waarde 2021 uitgaat van de waarde-peildatum op 1 januari 2020. Draag dus de waarde-verlagende kenmerken en feiten van het bedrijfspand op die datum aan.

Lees meer   
Vanaf 15 maart definitieve aanvraag tweede periode NOW

Vanaf 15 maart definitieve aanvraag tweede periode NOW

Deed u voor de tweede NOW-periode (juni t/m september 2020) een beroep op de steunmaatregel en ontving u een voorschot? Dan kunt u vanaf 15 maart de definitieve aanvraag indienen bij het UWV. De oorspronkelijke aanvraagperiode is met een maand vervroegd. Werkgevers hebben ruimschoots de tijd voor de definitieve aanvraag, namelijk tot en met 5 januari 2022. Voor de definitieve berekening van de NOW is een definitieve aanvraag bij het UWV nodig. Op basis van uw definitieve aanvraag betaalt het UWV het restant uit. Is het omzetverlies echter te royaal geschat, dan kan het zijn dat u een deel van het voorschot weer terug moet betalen. Wanneer het terugbetalen van het voorschot tot financiële moeilijkheden leidt, kunt u een betalingsregeling afspreken. Daarbij is in bepaalde situaties uitstel van betaling of betaling over een periode van een jaar of langer ook mogelijk.

Lees meer   
Herverzekering leverancierskredieten definitief verlengd

Herverzekering leverancierskredieten definitief verlengd

De overheid herverzekert leverancierskredieten tot 1 juli 2021. Dit heeft staatssecretaris Vijlbrief (Financiën) aan de Tweede Kamer laten weten. Door de coronacrisis dreigde voor veel bedrijven de kredietverlening op te drogen. Met de verlenging is voorkomen dat verzekeraars de kredietlimieten verlagen of intrekken. Er zijn wel wijzigingen aangebracht met betrekking tot de inkomsten, kosten en risico’s van de herverzekering. Dit betekent onder meer dat het eigen risico dat de verzekeraars lopen niet langer in omvang beperkt is.

Lees meer   
Vraag op tijd subsidie SLIM aan

Vraag op tijd subsidie SLIM aan

De stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM) die in 2020 werd geïntroduceerd, geldt ook in 2021. Aangezien er zeer korte aanvraagperiodes gelden, is het voor organisaties van belang zich goed voor te bereiden. Mkb-werkgevers kunnen dit jaar op twee momenten de SLIM-regeling aanvragen, namelijk van 2 tot en met 31 maart 2021 17.00 uur en van 1 tot en met 30 september 2021 17.00 uur. De aanvraag kan gedaan worden via het subsidieportaal van Uitvoering van Beleid. De SLIM-regeling beoogt werkgevers te ondersteunen bij initiatieven voor leren en ontwikkelen in de breedste zin van het woord. Het is er bijvoorbeeld voor het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor werkenden in de onderneming.

Lees meer   
Bijtelling bij tijdelijke onderbreking of einde dienstbetrekking

Bijtelling bij tijdelijke onderbreking of einde dienstbetrekking

Als een werknemer na einde dienstbetrekking nog gebruikmaakt van een auto van de zaak, is er geen sprake meer van zakelijk gebruik. Dit is ook het geval bij arbeidsongeschiktheid en loopbaanonderbreking. In een handreiking van de Belastingdienst staat wat de gevolgen zijn voor de bijtelling privégebruik auto en hoe de werkgever dit moet verwerken in de aangifte loonheffingen.

Lees meer   
Eigen bijdrage auto van de zaak

Eigen bijdrage auto van de zaak

Als een werknemer ook privé in een auto van de zaak rijdt, is het niet onredelijk dat hij hiervoor een eigen bijdrage betaalt. Hetzelfde geldt als de werknemer graag een duurdere auto rijdt dan waarop hij op grond van de autoregeling recht heeft.

Lees meer   
Privégebruik auto en coronacrisis

Privégebruik auto en coronacrisis

De Belastingdienst heeft enkele vragen beantwoord over het privégebruik van auto’s tijdens de coronacrisis. Door de coronacrisis kan er veel veranderd zijn voor de werkgever en de werknemers. Hieronder een antwoord op de drie meest gestelde vragen.

Lees meer   
Gevolgen van Brexit voor loonbelasting en premies

Gevolgen van Brexit voor loonbelasting en premies

Het handelsakkoord waarmee het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU) op 1 januari 2021 verliet, heeft gevolgen voor de toepassing van de loonbelasting, de volksverzekeringen en de werknemers verzekeringen.

Lees meer   
MKB-Nieuwsbrief februari 2021

MKB-Nieuwsbrief februari 2021

Met onze MKB-Nieuwsbrief brengen wij u maandelijks op de hoogte van het laatste (fiscale) nieuws.
In deze editie van de MKB-Nieuwsbrief:

- Vanaf 15 februari aanvraag NOW Q1 van start
- Tegemoetkoming Vaste Lasten aanvragen vanaf 15 februari
- Vergeet eindheffing WKR niet in loonaangifte februari
- Vergoeding en belastingvrije coronatest en vaccin

NIEUWSBERICHTEN
- Gebruikelijk loon dga € 47.000
- Bijtelling eigen woning in 2021 verlaagd
- Stijging premie Zvw
- Onbelaste vrijwilligersvergoeding omhoog in 2021
- Rechter verlaagt huur horecazaak vanwege corona
- Extra subsidie zonnepanelen en windturbines voor mkb

Lees meer   
Nieuwsbrief Corona - 26 januari 2021

Nieuwsbrief Corona - 26 januari 2021

De wereld is in de ban van het Coronavirus en (ook) de economische impact van dit virus is enorm. ANB Accountants/Adviseurs B.V. houdt u met onze “nieuwsbrief Coronamaatregelen” op de hoogte van het laatste nieuws. Omdat er momenteel (bijna) wekelijks nieuwe ontwikkelingen zijn, verschijnt onze nieuwsbrief met enige regelmaat, zodat u altijd up-to-date bent.?

In deze editie van de Nieuwsbrief Coronamaatregelen:?
1. Verbetering NOW-regeling
2. Forse verbetering TVL
3. Extra steun starters
4. Uitbreiding voorraadsubsidie
5. Versoepeling Tozo en invoering TONK
6. Versoepeling uitstel van belastingbetaling
7. Verruiming werkkostenregeling
8. Overige fiscale maatregelen
9. Maatregelen t.b.v. land- en tuinbouwsector

Lees meer   
MKB-Nieuwsbrief januari 2021

MKB-Nieuwsbrief januari 2021

Met onze MKB-Nieuwsbrief brengen wij u maandelijks op de hoogte van het laatste (fiscale) nieuws. In deze editie van de MKB-Nieuwsbrief:

- Special lonen 2021
- Vijf belangrijke wijzigingen 2021 voor de werkgever
- Geen mondkapje, geen loon
- Uitstel belasting gehad? Vraag een overzicht aan
- Nieuw jaar, nieuwe hogere schenkvrijstelling

NIEUWSBERICHTEN
- Verlenging onbelaste vaste reiskostenvergoeding tot 1 april
- Nieuwe UWV-uitvoeringsregels bij ontslag
- Stijging vrijwilligersvergoeding in 2021
- Meer investeringsvoordelen in 2021
- Webmodule zzp
- Houd de WOZ-beschikking weer goed in de gaten

Lees meer   
Special lonen 2021

Special lonen 2021

De Special Lonen 2021 is een handig naslagwerk voor u als werkgever of als hr-medewerker.

Lees meer