2022

Alle actualiteiten en ontwikkelingen die mogelijk interessant voor u zijn.


Normbedrag gebruikelijk loon dga naar € 51.000

Normbedrag gebruikelijk loon dga naar € 51.000

Het normbedrag van het gebruikelijk loon voor de dga bedraagt vanaf 2023 € 51.000. Daarnaast verdwijnt de doelmatigheidsmarge in de gebruikelijkloonregeling. Deze twee aanpassingen betekenen dat het voor de dga verstandig is om te beoordelen of zijn loon mogelijk moet worden aangepast.

Lees meer   
Spreid de jubelton over 2022 en 2023

Spreid de jubelton over 2022 en 2023

De eenmalige belastingvrije schenking voor onder andere de aankoop van een woning, ook bekend als de jubelton, wordt afgeschaft. Als u in 2022 nog in actie komt, kunt u de huidige jubelton van € 106.671 nog spreiden over 2022 en 2023.

Lees meer   
Belasting over broodfonds

Belasting over broodfonds

Een broodfonds is een particulier initiatief van zelfstandig ondernemers om bij langdurige ziekte elkaar financieel te ondersteunen. Over de vraag of een deelnemer aan een broodfonds belasting verschuldigd is, is meer duidelijkheid verstrekt.

Lees meer   
Moet ik als ondernemer de CBS-enquêtes verplicht invullen?

Moet ik als ondernemer de CBS-enquêtes verplicht invullen?

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stuurt bedrijven met regelmaat enquêtes toe. Bent u eigenlijk verplicht om dergelijke enquêtes in te vullen?

Lees meer   
Hoofdlijnen Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) bekend

Hoofdlijnen Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) bekend

Het kabinet heeft de hoofdlijnen van de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) bekendgemaakt. Via de TEK worden energie-intensieve mkb-bedrijven financieel ondersteund vanwege de huidige hoge energieprijzen.

Lees meer   
Voorlopig geen info meer uit UBO-register

Voorlopig geen info meer uit UBO-register

Voor de meeste organisaties bestaat de plicht om de uiteindelijke eigenaar of degene die uiteindelijk zeggenschap heeft, te registeren in het zogenaamde UBO-register. Via de KVK kunnen derden informatie uit dit UBO-register opvragen. De Europese bepaling die dit regelt, is volgens het Hof van Justitie van de EU echter onvoldoende onderbouwd – met name met het oog op bescherming van de privacy – en daarmee ongeldig. De uitspraak van het Hof is voor minister Kaag aanleiding om naar de verstrekking van informatie over UBO’s te kijken. Daarom wordt door de KvK voorlopig ook een informatiestop gehanteerd. De uitspraak betekent echter niet dat er iets verandert aan de plicht om UBO’s in het register in te schrijven.

Lees meer   
Verrekenbeding huwelijkse voorwaarden

Verrekenbeding huwelijkse voorwaarden

Heeft u huwelijkse voorwaarden met een periodiek verrekenbeding? Dan is het heel belangrijk dat u deze voorwaarden steeds nakomt. U moet dus de inkomsten periodiek verrekenen. Als u dit niet doet, dan kan dat grote nadelige gevolgen hebben. Mocht het huwelijk dan namelijk onverhoopt eindigen, dan wordt in beginsel afgerekend alsof er sprake was van een gemeenschap van goederen.

Lees meer   
Hoge Raad akkoord met verplichte aangifte loonheffingen via eHerkenning

Hoge Raad akkoord met verplichte aangifte loonheffingen via eHerkenning

De Hoge Raad is van oordeel dat er een wettelijke basis is om eHerkenning verplicht te stellen voor het doen van aangifte. In beginsel is er ook geen bezwaar tegen dat aan deze verplichting kosten verbonden zijn. De Hoge Raad merkt hierbij wel op dat deze niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot het na te streven doel. De jaarlijkse kosten van eHerkenning die een belastingplichtige moet maken, bedragen ongeveer € 20 à € 25. De Hoge Raad acht deze kosten voor de aangifte loonheffingen niet onevenredig. De Hoge Raad stelt de Belastingdienst dan ook in het gelijk in een rechtszaak die ging over het indienen van een aangifte loonheffingen met eHerkenning.

Lees meer   
Terugdraaien anoniementarief vanaf 2023 toegestaan

Terugdraaien anoniementarief vanaf 2023 toegestaan

U moet als werkgever het anoniementarief van 52% toepassen als een werknemer geen volledige of juiste gegevens aan u verstrekt. Verder houdt u dan ook geen rekening met loonheffingskorting, het maximumpremieloon voor de premies werknemersverzekeringen en het maximumbijdrageloon voor de Zvw. Als een werknemer alsnog de volledige/juiste gegevens verstrekt, mag u vanaf dat moment het normale tarief toepassen en rekening houden met loonheffingskorting, maximumpremieloon voor werknemersverzekeringen en maximumbijdrageloon voor de Zvw. Tot en met 2022 mag u dit niet met terugwerkende kracht doen, vanaf 2023 is dat wel toegestaan. Deze terugwerkende kracht is alleen mogelijk in hetzelfde jaar en u moet dan wel correcties van de eerdere aangiften inzenden.

Lees meer   
Nieuwe normbedragen maaltijden, thuiswerken en reiskosten 2023 bekend

Nieuwe normbedragen maaltijden, thuiswerken en reiskosten 2023 bekend

De Belastingdienst heeft de normbedragen die in 2023 gelden voor maaltijden, thuiswerken en reiskosten bekendgemaakt. Voor de waarde van maaltijden in bedrijfskantines of soortgelijke ruimtes of tijdens personeelsfeesten op de bedrijfslocatie geldt een normbedrag. Dit normbedrag stijgt van € 3,35 in 2022 naar € 3,55 in 2023 per maaltijd. Voor de extra kosten die verbonden zijn aan thuiswerken, kunt u, onder voorwaarden, een onbelaste vergoeding geven van € 2 in 2022 en van € 2,15 in 2023 per dag. Voor de zakelijke reiskilometers (waaronder woon-werkkilometers) die uw werknemer maakt met een eigen vervoermiddel kunt u een onbelaste vergoeding geven van € 0,19 in 2022 en van € 0,21 in 2023 per kilometer.

Lees meer   
Meer bijtelling voor nieuwe duurdere elektrische auto

Meer bijtelling voor nieuwe duurdere elektrische auto

Voor een nieuwe elektrische auto met een catalogusprijs van € 30.000 of meer gaat vanaf 2023 een hogere bijtelling gelden. Vanaf 2023 gaat de lage bijtelling van 16% namelijk nog maar gelden tot een catalogusprijs van € 30.000 in plaats van € 35.000 nu. Over het meerdere is de bijtelling 22%.

Lees meer   
Calamiteitenverlof

Calamiteitenverlof

Soms komt een werknemer onverwacht voor een bijzondere persoonlijke situatie te staan. Een familielid komt te overlijden, een partner gaat bevallen of een kind is ziek. Op die momenten kan een werknemer even niet werken. Maar ziekmelden kan ook niet: de werknemer is namelijk niet zelf arbeidsongeschikt. Om deze situaties op te lossen, bestaat het recht op calamiteitenverlof.

Lees meer   
Maximum transitievergoeding per 1 januari 2023 omhoog

Maximum transitievergoeding per 1 januari 2023 omhoog

De transitievergoeding is per 1 januari 2023 maximaal € 89.000 bruto. Of, als het jaarsalaris hoger is dan € 89.000, maximaal één bruto jaarsalaris.

Lees meer   
Mensen in dienst nemen die moeilijker aan werk komen

Mensen in dienst nemen die moeilijker aan werk komen

Neemt u een werknemer in dienst die moeilijker aan het werk kan komen, zoals ouderen of mensen met een arbeidshandicap? Dan heeft u als werkgever mogelijk recht op het loonkostenvoordeel. Dit is een jaarlijkse tegemoetkoming waardoor uw loonkosten dalen. Dit is geregeld in de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl). De bedoeling van de wet is dat kwetsbare groepen betere kansen hebben op de arbeidsmarkt.

Lees meer   
Urencompensatie als feestdag op parttime dag valt?

Urencompensatie als feestdag op parttime dag valt?

Hoe zit het met een parttimer die tijdens de reguliere feestdagen al vrij had omdat het zijn parttime dag was? Heeft de parttimer dan gewoon pech of zit het wellicht anders in elkaar?

Lees meer   
Akkoord Tweede Kamer belastingplannen 2023: ondernemers en werkgevers

Akkoord Tweede Kamer belastingplannen 2023: ondernemers en werkgevers

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de belastingplannen 2023. Tegelijkertijd werd nog een aantal wijzigingen op deze plannen aangenomen en werd het kabinet verzocht een aantal zaken te onderzoeken. Wat staat u op hoofdlijnen als ondernemer en/of werkgever vanaf 2023 te wachten?

Lees meer   
Belastingplannen 2023 particulieren en box 3: akkoord Tweede Kamer

Belastingplannen 2023 particulieren en box 3: akkoord Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de belastingplannen voor 2023. Op een aantal onderdelen uit deze plannen zijn wijzigingen aangebracht en een aantal zaken moet nog door het kabinet nader worden onderzocht. Wat staat u als particulier te wachten en wat zijn de plannen voor box 3? De hoofdlijnen.

Lees meer   
Massaalbezwaarplusprocedure voor niet-bezwaarmakers box

Massaalbezwaarplusprocedure voor niet-bezwaarmakers box

Belastingplichtigen die voor de jaren 2017 tot en met 2020 geen bezwaar hadden gemaakt tegen box 3, hoeven geen actie meer te ondernemen. Het kabinet heeft besloten de vraag of zij recht hebben op rechtsherstel opnieuw voor te leggen aan de Hoge Raad en de uitspraak in die zaak voor iedere belastingplichtige toe te passen.

Lees meer   
Versoepeling TEK: geen verbruiksdrempel én energiekosten verlaagd naar 7% van omzet

Versoepeling TEK: geen verbruiksdrempel én energiekosten verlaagd naar 7% van omzet

De voorwaarden voor de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) worden versoepeld. De energiekosten van een bedrijf moeten ten minste 7% van de omzet uitmaken in plaats van de eerder vastgestelde 12,5%. Ook is er een streep gezet door de verbruiksdrempel. Hierdoor komen meer mkb-bedrijven in aanmerking voor de TEK.

Lees meer   
Aanzeggen tijdelijk arbeidscontract moet verplicht schriftelijk

Aanzeggen tijdelijk arbeidscontract moet verplicht schriftelijk

Voor contracten voor bepaalde tijd met een looptijd van zes maanden of langer geldt een aanzegplicht. U moet als werkgever uiterlijk een maand voordat een dergelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt, de werknemer schriftelijk informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Bij een voortzetting informeert u ook over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet. In bepaalde gevallen geldt de aanzegplicht niet. Bijvoorbeeld bij een arbeidsovereenkomst voor de duur van een project of met een uitzendbeding of bij een tweede of derde overeenkomst die korter dan zes maanden duurt. Zegt u (schriftelijk) niet aan wanneer dit wel moet, dan moet u de werknemer een aanzegvergoeding betalen ter grootte van een kaal bruto maandsalaris. Dit kan ook een pro rato deel zijn als de aanzegging te laat plaatsvindt.

Lees meer   
Lage WW-premie herzien bij kort dienstverband

Lage WW-premie herzien bij kort dienstverband

Betaalt u de lage WW-premie voor een werknemer met een vast contract, dan moet u dit herzien als het dienstverband uiterlijk twee maanden na aanvang van het dienstverband alweer eindigt. U betaalt dan alsnog met terugwerkende kracht de hoge WW-premie. Het maakt daarbij niet uit of nog sprake is van een proeftijd of wie het initiatief tot beëindiging neemt. Ook bij overlijden van de werknemer binnen twee maanden na aanvang van het dienstverband moet alsnog met terugwerkende kracht de hoge WW-premie betaald worden. Is sprake van overgang van een onderneming of een contractovername waarbij het contract ongewijzigd blijft? Dan vangt de tweemaandentermijn aan op de oorspronkelijk startdatum van het dienstverband bij de oude werkgever.

Lees meer   
3.750 euro subsidie omscholing kansrijke beroepen ICT en techniek

3.750 euro subsidie omscholing kansrijke beroepen ICT en techniek

Wanneer u als werkgever een (nieuwe) werknemer wilt laten omscholen naar een beroep in de ICT of techniek, dan kunt u hiervoor onder voorwaarden subsidie aanvragen bij de RVO. Het subsidiebedrag is € 3.750 per omscholingstraject. U kunt voor maximaal zes omscholingstrajecten subsidie krijgen. Aanvragen is mogelijk tot en met 1 december 2023, 17.00 uur. Er gelden verschillende voorwaarden. Zo moet sprake zijn van omscholing naar een kansrijk beroep binnen de ICT en techniek en mag de werknemer vóór 1 juli 2022 nog niet in dit beroep werkzaam zijn. De omscholing moet op of na 1 juli 2022 starten en de kosten van omscholing minimaal € 7.500 bedragen. Verder is het niet mogelijk om deze subsidie te combineren met een subsidie uit de regeling praktijkleren of de SLIM-regeling. Wilt u weten of u aan alle voorwaarden kunt voldoen, neem dan voor meer informatie contact met ons op.

Lees meer   
Subsidie afgelaste evenementen begin 2022 nu aanvragen

Subsidie afgelaste evenementen begin 2022 nu aanvragen

U kunt tot 28 december 2022, 17.00 uur een aanvraag indienen voor de subsidieregeling voor afgelaste evenementen vanwege corona. Deze subsidie betreft evenementen die vanwege een verbod door de Rijksoverheid zijn afgelast in de periode 1 januari 2022 tot en met 8 maart 2022. Voor de subsidie geldt een aantal voorwaarden. Zo moet het gaan om een voor publiek toegankelijk evenement dat maximaal 14 dagen zou duren. U kunt alleen subsidie krijgen voor externe kosten, zoals de kosten van onderaannemers, tribunebouwers, artiesten en beveiliging. Van de gemaakte kosten krijgt u maximaal 90% vergoed. Deze kosten moeten minimaal € 2.500 bedragen. Voor de overige 10% kunt u een lening krijgen tegen een rente van 2%. Deze lening dient u dan wel binnen vijf jaar af te lossen.

Lees meer   
Compensatie voor schade Brexit vanaf 1 november aanvragen

Compensatie voor schade Brexit vanaf 1 november aanvragen

Bent u benadeeld door de Brexit, dan kunt u vanaf 1 november 2022 compensatie aanvragen voor bepaalde kosten. De Brexit Adjustment Reserve (BAR) Bedrijfslevenregeling komt u in deze kosten tegemoet, mits u voldoet aan de gestelde voorwaarden. Er zijn twee regelingen: een voor gemaakte kosten vanwege de Brexit en een tweede voor nog te maken kosten vanwege de Brexit. De BAR compenseert u niet voor verlies aan omzet. Wel kunt u een vergoeding krijgen voor bijvoorbeeld de kosten van opleidingen, voorlichtingscampagnes, ICT-aanpassingen, extern advies of voor de tijdelijke inhuur van extra transportmaterieel. De tegemoetkoming voor gemaakte kosten kunt u aanvragen tot en met 31 maart 2023 17.00 uur. Voor de tegemoetkoming voor nog te maken kosten heeft u minder tijd; deze moet u uiterlijk 13 december 2022 17.00 uur aanvragen.

Lees meer   
Onderbouw uw vaste kostenvergoeding

Onderbouw uw vaste kostenvergoeding

Geeft u uw werknemers een vaste kostenvergoeding? Dan kunt u misschien belasting besparen als u zorgt voor een goede vastlegging. Als u de vaste kostenvergoeding aanwijst in de vrije ruimte, betaalt u bij overschrijding van die vrije ruimte namelijk 80% eindheffing. Als (een deel van) uw vaste kostenvergoeding gericht vrijgesteld is of als intermediaire kosten niet tot het loon behoren, kunt u daarom misschien vrije ruimte overhouden. U moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet u deze bedragen onder meer specificeren en onderbouwen met een onderzoek vooraf naar de werkelijk gemaakte kosten (steekproef). Onderbouwen achteraf is niet mogelijk. Het kan zeker de moeite lonen om zo’n onderzoek te doen naar de werkelijk gemaakte kosten. Er is namelijk een flink aantal kosten dat onder een gerichte vrijstelling of intermediaire kosten valt. Denk bijvoorbeeld aan een vergoeding voor woon-werkverkeer, voor het wassen van de auto van de zaak, voor het internetgebruik thuis en voor een mobiele telefoon.

Lees meer   
Loonjournaal september 2022

Loonjournaal september 2022

Hierbij de september editie van het ANB-loonjournaal. Via dit journaal informeert ANB Accountants/Adviseurs B.V. u over zaken die te maken hebben met lonen en salarissen van u en uw werknemers.

Lees meer   
Loonjournaal maart 2022

Loonjournaal maart 2022

Hierbij de maart editie van het ANB-loonjournaal. Via dit journaal informeert ANB Accountants/Adviseurs B.V. u over zaken die te maken hebben met lonen en salarissen van u en uw werknemers.

Lees meer   
Voorwaarden tegemoetkoming energiekosten (TEK) bekend

Voorwaarden tegemoetkoming energiekosten (TEK) bekend

Het kabinet heeft de voorwaarden rond de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) bekendgemaakt. Via de TEK worden energie-intensieve mkb-bedrijven financieel ondersteund vanwege de huidige hoge energieprijzen. De TEK gaat gelden vanaf 1 november 2022, maar kan waarschijnlijk pas in het tweede kwartaal van 2023 worden opengesteld.

Lees meer   
Minder jubelton in 2023, afgeschaft in 2024

Minder jubelton in 2023, afgeschaft in 2024

De eenmalige belastingvrije schenking voor onder andere de aankoop van een woning, ook bekend als de ‘jubelton’, wordt afgeschaft. Dit voornemen van het kabinet was al in het coalitieakkoord bekendgemaakt en is op Prinsjesdag opgenomen in het Belastingplan 2023.

Lees meer   
Tweede Kamer neemt wetsvoorstel lenen bij eigen bv aan

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel lenen bij eigen bv aan

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij eigen vennootschap’, ook wel de dga-taks genoemd, aangenomen. Dit wetsvoorstel wil bij leningen van meer dan € 700.000 bij de eigen bv, het bedrag boven die € 700.000 belasten in box 2.

Lees meer   
Verdere versoepeling aflossen belastingschuld corona

Verdere versoepeling aflossen belastingschuld corona

Vanaf 1 oktober 2022 moeten bedrijven starten met het aflossen van hun opgebouwde belastingschuld in verband met corona. Besloten was dat, onder voorwaarden, een betaalpauze van drie maanden kan worden ingelast. Deze betaalpauze is onlangs verlengd naar zes maanden.

Lees meer   
Soepeler regulier uitstelbeleid Belastingdienst

Soepeler regulier uitstelbeleid Belastingdienst

Om ondernemers met tijdelijke betalingsproblemen meer te ondersteunen, versoepelt de Belastingdienst het beleid voor uitstel van betaling vanaf 1 oktober 2022 op een aantal punten. Zo kan de Belastingdienst vanaf die datum bij betalingsproblemen ook uitstel van betaling geven zonder dat de ondernemer zekerheid hoeft te geven. Een andere versoepeling is dat een ondernemer verder uitstel van betaling kan krijgen na een kort uitstel van betaling. Verder is bij een verzoek om langer dan twaalf maanden uitstel van betaling geen verklaring van een externe deskundige meer nodig bij een belastingschuld onder de € 20.000. Tot slot blijft de termijn van een betalingsregeling van twaalf maanden definitief aanvangen op de datum waarop de Belastingdienst de betalingsregeling bij beschikking toestaat en blijft het mogelijk om uitstel van betaling te vragen voor de motorrijtuigenbelasting.

Lees meer   
Vrije ruimte in 2023 naar 3% over fiscale loonsom van € 400.000

Vrije ruimte in 2023 naar 3% over fiscale loonsom van € 400.000

Op Prinsjesdag werd al bekend dat de vrije ruimte in de werkkostenregeling volgend jaar zou stijgen naar 1,92% over een fiscale loonsom van € 400.000. Deze wordt voor 2023 nog verder verhoogd naar 3%. Deze verhoging naar 3% geeft u de mogelijkheid om in 2023 maximaal € 5.200 extra onbelast te vergoeden. Deze maximale onbelaste vergoedingsmogelijkheid wordt bereikt vanaf een fiscale loonsom van € 400.000. Let op: de verhoging naar 3% geldt alleen voor 2023. Vanaf 2024 vervalt de verhoging naar 3% weer, maar blijft de vrije ruimte over de fiscale loonsom tot en met € 400.000 wel gehandhaafd op de eerder vastgestelde 1,92%.

Lees meer   
Groene beleggingen? Mogelijk (meer) recht op rechtsherstel box 3

Groene beleggingen? Mogelijk (meer) recht op rechtsherstel box 3

De Belastingdienst heeft in het geautomatiseerde rechtsherstel box 3 groene spaartegoeden in de categorie overige bezittingen geplaatst in plaats van in de categorie banktegoeden. Voor banktegoeden geldt een veel lager forfaitair rendement. Als u groene spaartegoeden bezit, heeft u daarom misschien recht op (meer) rechtsherstel. U kunt dit herstellen door middel van een verzoek om ambtshalve vermindering bij de Belastingdienst. In dit verzoek kunt u ook vragen om de vrijstelling die geldt voor groene beleggingen in eerste instantie zo veel mogelijk toe te rekenen aan de beleggingen in plaats van aan de banktegoeden.

Lees meer   
0% btw voor zonnepanelen op woningen vanaf 2023

0% btw voor zonnepanelen op woningen vanaf 2023

Het kabinet heeft voorgesteld om vanaf 2023 0% btw te laten gelden voor de levering en installatie van zonnepanelen op en in de onmiddellijke nabijheid van woningen. Dit leidt voor particulieren en de Belastingdienst tot een administratieve lastenverlichting. Dit geldt echter niet voor ondernemers die op hun woning in de privésfeer zonnepanelen laten plaatsen. Zij moeten nog steeds jaarlijks btw blijven afdragen over de energie die zij terugleveren aan de energiemaatschappij en over hun privégebruik. Het geldt ook niet voor leveranciers/installateurs van zonnepanelen. Zij zijn namelijk verantwoordelijk voor het toepassen van het juiste btw-tarief en hebben de bewijslast dat het 0% btw-tarief kon worden toegepast. Met betrekking tot de vraag of sprake is van een woning, kan de leverancier/installateur zich baseren op de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

Lees meer   
Straks geen BOR/BOF meer voor verhuurd vastgoed

Straks geen BOR/BOF meer voor verhuurd vastgoed

In de Successiewet en de inkomstenbelasting is een bedrijfsopvolgingsfaciliteit (de BOF of BOR) opgenomen voor het fiscaal vriendelijk schenken of vererven van een onderneming. Deze regelingen gelden alleen voor het zogenaamde ondernemingsvermogen en niet voor het beleggingsvermogen in uw onderneming. Verhuurd vastgoed vormt pas ondernemingsvermogen als sprake is van meer dan normaal actief vermogensbeheer. Over het algemeen zal hier niet snel sprake van zijn. Hierover is vaak discussie met de Belastingdienst. Het kabinet heeft echter aangekondigd dat straks de BOF en de doorschuifregeling niet meer gelden voor verhuurd vastgoed. Dit voorstel moet nog nader worden uitgewerkt en de precieze ingangsdatum is ook nog niet bekend.

Lees meer   
Belastingvrije kilometervergoeding omhoog in 2023 én 2024

Belastingvrije kilometervergoeding omhoog in 2023 én 2024

De onbelaste reiskostenvergoeding voor zakelijke reiskosten, waaronder woon-werkverkeer, stijgt vanaf 2023 van € 0,19 naar € 0,21 per km en vanaf 2024 naar € 0,22 per km. In beginsel is een werkgever niet verplicht om reiskosten te vergoeden of de vergoeding te verhogen, tenzij in een cao zo’n verplichting is opgenomen. De werkgever kan overigens een hogere vergoeding geven door bijvoorbeeld gebruik te maken van de vrije ruimte in de werkkostenregeling. Ook voor ondernemers en resultaatgenieters gaat het voor zakelijke reiskosten in aftrek te brengen bedrag op vergelijkbare wijze omhoog. Hetzelfde geldt voor de aftrek van reiskosten in verband met ziekenbezoek, van weekenduitgaven inzake gehandicapten en de giftenaftrek als een vrijwilliger afziet van zijn reiskostenvergoeding.

Lees meer   
Vrije ruimte in 2023 naar 3%

Vrije ruimte in 2023 naar 3%

Op Prinsjesdag werd al bekend dat de vrije ruimte in de werkkostenregeling volgend jaar zou stijgen naar 1,92% over een fiscale loonsom van € 400.000. Deze wordt voor 2023 nog verder verhoogd naar 3%.

Lees meer   
Mogelijkheden Loket.nl

Mogelijkheden Loket.nl

Vaak is er via Loket veel meer mogelijk dan waar werkgevers weet van hebben. Wist u bijvoorbeeld dat er gemakkelijk via Loket declaraties kunnen plaatsvinden, verlof aangevraagd kan worden en zelfs documenten digitaal ondertekend kunnen worden? We zetten het hier voor u op een rij:

Lees meer   
Special Eindejaarstips 2022

Special Eindejaarstips 2022

Wat kunt u als ondernemer fiscaal dit jaar nog regelen? Zijn er voor de dga belangrijke aandachtspunten waarop u moet anticiperen?

Lees meer   
Werkgeverspecial eindejaarstips 2022

Werkgeverspecial eindejaarstips 2022

Op welke zaken moet u zich als werkgever voorbereiden op het nieuwe jaar?

Lees meer   
Hoe zit het ook alweer met de loonheffingskorting niet-inwoners

Hoe zit het ook alweer met de loonheffingskorting niet-inwoners

Vanaf 1 januari 2019 hebben alleen inwoners van Nederland recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting. De loonheffingskorting bestaat uit een belastingdeel en een premiedeel. Het belastingdeel heeft betrekking op de loonbelasting, het premiedeel op de premies volksverzekeringen.

Lees meer   
Nieuwe regels arbeidsvoorwaarden per 1 augustus 2022

Nieuwe regels arbeidsvoorwaarden per 1 augustus 2022

Werkgevers hebben per 1 augustus 2022 definitief te maken gekregen met nieuwe regels voor onder meer het studiekostenbeding en nevenwerkzaamhedenbeding. In navolging van de Tweede Kamer is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met het voorstel voor de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

Lees meer   
Het aanwijzen van eindheffingsloon geactualiseerd

Het aanwijzen van eindheffingsloon geactualiseerd

In een onlangs geactualiseerd besluit over loonheffingen is een nieuw onderdeel toegevoegd over het aanwijzen van vergoedingen en verstrekkingen als eindheffingsbestanddeel. Hoe gaat dat aanwijzen in zijn werk?

Lees meer   
Eigenrisicodragerschap WGA en/of ZW

Eigenrisicodragerschap WGA en/of ZW

Werkgevers die per 1 januari 2023 zelf het risico op instroom in de WGA of de ZW willen dragen, moeten de aanvraag daarvoor uiterlijk 1 oktober bij de Belastingdienst indienen. Een eigenrisicodrager betaalt geen (volledige) Whk-premie, maar riskeert wel dat hij maximaal tien jaar de kosten van zieke en arbeidsongeschikte werknemers uit eigen zak moet betalen.

Lees meer   
Aanvullende verplichtingen oproepkrachten vanaf augustus 2022

Aanvullende verplichtingen oproepkrachten vanaf augustus 2022

Per 1 augustus 2022 is sprake van een aanvullende verplichting voor de werkgever aan oproepkrachten. In de arbeidsovereenkomst moet worden opgenomen op welke dagen en tijdstippen de oproepkracht beschikbaar moet zijn.

Lees meer   
Geen premies werknemersverzekering voor dga holding

Geen premies werknemersverzekering voor dga holding

Is een werkmaatschappij premies werknemersverzekeringen verschuldigd voor de dga’s van de holdings die werkzaamheden verrichten in de werkmaatschappij? De Hoge Raad gaf hier aanwijzingen over.

Lees meer   
Nevenwerkzaamheden: de situatie na 1 augustus 2022

Nevenwerkzaamheden: de situatie na 1 augustus 2022

Per 1 augustus 2022 wordt de EU-richtlijn Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Wat betekent dit voor u als werkgever ten aanzien van nevenwerkzaamheden?

Lees meer   
Belastingdienst start met rechtsherstel box 3

Belastingdienst start met rechtsherstel box 3

De Staatssecretaris heeft de berekening van het rechtsherstel box 3 bekend gemaakt. Vanaf 1 juli 2022 start de Belastingdienst met het rechtsherstel aan iedereen die op tijd bezwaar maakte tegen de aanslagen 2017 tot en met 2020. Dit gebeurt grotendeels geautomatiseerd. U hoeft dus zelf (nog) geen actie te ondernemen.

Lees meer   
Kabinet wil versoepeling aflossen coronaschulden

Kabinet wil versoepeling aflossen coronaschulden

Ondernemers die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden zijn geraakt, konden bijzonder uitstel van betaling krijgen voor hun belastingschulden. Deze schulden moeten zij vanaf oktober 2022 in principe in uiterlijk 60 maanden aflossen. Het kabinet wil de afbetalingsregeling voor deze belastingschulden versoepelen. Een van de plannen is dat het onder voorwaarden mogelijk wordt per kwartaal af te lossen in plaats van per maand. Een andere optie is de mogelijkheid van een incidentele betaalpauze één keer gedurende maximaal drie maanden. Hierdoor moet in de resterende maanden dan wel een groter bedrag worden afgelost. De Tweede Kamer heeft de regering ook verzocht om levensvatbare ondernemers waarvoor de 60 maanden te kort is op verzoek en onder voorwaarden aflossing in zeven jaar toe te staan. Of de regering dit scenario ook gaat invoeren is nog niet bekend.

Lees meer   
Studiekostenbeding: wat verandert er?

Studiekostenbeding: wat verandert er?

Vanaf augustus 2022 wordt de mogelijkheid om rechtsgeldig een studiekostenbeding af te spreken met uw werknemer beperkter. Als u verplicht bent de scholing aan de werknemer aan te bieden, wordt de scholing voor de werknemer kosteloos én wordt deze als werktijd aangemerkt. Die verplichting kan er zijn op grond van de wet of de cao (bijvoorbeeld opleidingen op het gebied van veiligheid en vakbekwaamheid). Al lopende studiekostenbedingen die verplichte scholing betreffen, komen vanaf augustus te vervallen (voor verplichte opleidingen). Staat het beroep van de werknemer op de lijst van zogeheten gereglementeerde beroepen, dan is een studiekostenbeding nog wel mogelijk. Dit is alleen anders als deze opleiding in een cao verplicht is gesteld.

Lees meer   
Invorderingsrente per 1 juli naar 1%

Invorderingsrente per 1 juli naar 1%

U betaalt invorderingsrente als u na de uiterste betaaldatum nog belasting moet betalen. Dit geldt ook als u uitstel van betaling heeft gekregen in verband met corona. De periode waarover u invorderingsrente moet betalen, begint op de dag na de uiterste betaaldatum en loopt tot de dag waarop het geld op de rekening van de Belastingdienst is bijgeschreven. De invorderingsrente is per 1 juli verhoogd van 0,01 naar 1%. Het is de bedoeling dat de rente per 1 januari 2023 verder stijgt naar 2%, per 1 juli 2023 naar 3% en vervolgens per 1 januari 2024 naar 4%. Heeft u vanwege de coronacrisis bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden gekregen? Dan moet u deze schulden vanaf 1 oktober 2022 in maximaal vijf jaar aflossen. Vanwege de oplopende invorderingsrente kan het voordeliger zijn deze belastingschulden zo mogelijk eerder af te lossen.

Lees meer   
Aangescherpte informatieplicht voor de werkgever

Aangescherpte informatieplicht voor de werkgever

Vanaf augustus 2022 geldt voor werkgevers een verdergaande informatieplicht aan werknemers. U was al verplicht om bepaalde zaken te melden, maar deze verplichting wordt nu dus uitgebreid. Er zijn bepaalde essentiële zaken waarover u binnen een week na indiensttreding uw werknemer moet informeren (zoals hoogte loon, plaats van werkzaamheden, werk- en rusttijden en duur en voorwaarden van de proeftijd). Is sprake van onvoorspelbare arbeidsvoorwaarden (zoals bij oproepkrachten), dan geldt een uitgebreidere informatieplicht. De werknemer krijgt ook het recht, nadat hij 26 weken bij u in dienst is, u te verzoeken om meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden. Reageert u niet (tijdig) op dit verzoek, dan wordt het geacht te zijn toegewezen. Voor bepaalde niet-essentiële zaken (zoals opzegtermijn, ontslagprocedure en verlofregelingen) heeft u één maand de tijd na indiensttreding om aan uw informatieplicht te voldoen.

Lees meer   
Gebruikt u nog verouderde Modelovereenkomsten?

Gebruikt u nog verouderde Modelovereenkomsten?

Een Modelovereenkomst biedt zekerheid over de vraag of tussen een aanbieder en afnemer van een dienst een arbeidsovereenkomst bestaat. In een Modelovereenkomst worden de betreffende dienst vastgelegd en de voorwaarden waaronder de dienst wordt verricht. Een Modelovereenkomst biedt alleen zekerheid als partijen ook conform de Modelovereenkomst werken. Gebruikt u momenteel een of meerdere modelovereenkomsten die vijf jaar of ouder zijn, dan is de geldigheidsduur van deze overeenkomsten verlopen. De Modelovereenkomst biedt dan geen zekerheid meer. Wilt u een Modelovereenkomst toch blijven gebruiken, vraag dan verlenging aan of verzoek de opsteller van de Modelovereenkomst deze te laten verlengen bij de Belastingdienst. De Belastingdienst zal vanaf 1 oktober 2022 Modelovereenkomsten die langer dan zes maanden zijn verlopen, van de website verwijderen.

Lees meer   
Digitaliseringssubsidie voor kleine(re) ondernemers

Digitaliseringssubsidie voor kleine(re) ondernemers

Wilt u digitaliseren, maar heeft u daar hulp bij nodig? Zijn daar geschikte partijen voor, maar zijn die te duur? Dan kunt u een beroep doen op de subsidieregeling Mijn digitale zaak. Via deze regeling kunt u subsidie krijgen voor het inwinnen van advies en/of het aanschaffen van de technologie om te digitaliseren. De subsidieregeling is bedoeld voor ondernemers in het mkb die in het afgelopen boekjaar 2 tot 50 werknemers in dienst hadden en een jaaromzet van maximaal € 10 miljoen. U kunt subsidie krijgen voor 50% van de kosten tot een maximum van € 2.500. De subsidie voor het inwinnen van advies is gemaximeerd op € 500. Een aanvraag is nog mogelijk tot en met 30 november 2022 17.00 uur. Hiervoor moet wel eerst een digitaliseringsscan worden ingevuld op mijndigitalezaak.nl.

Lees meer   
Hoge Raad: geen rechtsherstel box 3 voor te late bezwaarmakers

Hoge Raad: geen rechtsherstel box 3 voor te late bezwaarmakers

Maakte u niet op tijd bezwaar tegen de box 3-heffing in uw aanslagen inkomstenbelasting 2017, 2018, 2019 en/of 2020? Dan biedt de wet geen mogelijkheden op rechtsherstel in box 3, aldus de Hoge Raad.

Lees meer   
Voorjaarsnota: wat zijn de fiscale gevolgen?

Voorjaarsnota: wat zijn de fiscale gevolgen?

Ondernemers gaan bij hogere winsten meer vennootschapsbelasting betalen en in box 2 worden twee tarieven geïntroduceerd, in plaats van één tarief nu. Deze en andere nieuwe belastingmaatregelen komen uit de plannen van de Voorjaarsnota van 20 mei 2022.

Lees meer   
Nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022

Nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022

De nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof (WBO) gaat in 2022 van kracht. Daarin is geregeld dat vanaf 2 augustus 2022 uw werknemers recht hebben op een uitkering van het UWV als zij ouderschapsverlof opnemen. Deze wet is een wijziging van de Wet Arbeid en Zorg (WAZO).

Lees meer   
TVL voor starters tot 2 augustus aan te vragen

TVL voor starters tot 2 augustus aan te vragen

Ondernemers in het mkb die vanaf 1 juli 2020 zijn gestart, kunnen TVL voor starters aanvragen. Voor het vierde kwartaal 2021 bij een omzetverlies van 20% en voor het eerste kwartaal 2022 bij een omzetverlies van 30% ten opzichte van het derde kwartaal 2021. Voorwaarde is onder meer dat de onderneming na 30 juni 2020 maar uiterlijk 30 juni 2021 (voor TVL Q4 2021) of 30 september 2021 (voor TVL Q1 2022) was ingeschreven bij de KvK. De minimale TVL bedraagt € 1.500 per kwartaal, de maximale € 100.000. Voor bepaalde sectoren is het maximum lager. Het aanvragen van de TVL kan tot 2 augustus 2022 17.00 uur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Lees meer   
Aanvraag subsidie praktijkleren weer mogelijk

Aanvraag subsidie praktijkleren weer mogelijk

Vanaf 2 juni 2022 tot en met 16 september 2022 17.00 uur is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een subsidie praktijkleren voor het studiejaar 2021-2022. De subsidie praktijkleren is bedoeld voor werkgevers die leerlingen, deelnemers of studenten begeleiden. Daarnaast biedt de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van promovendi of technologische ontwerpers in opleiding (toio’s). De subsidie bedraagt maximaal € 2.700 per praktijk- of werkleerplaats. Voor een mbo bbl-leerplek in de sectoren landbouw, horeca en recreatie en in contact- en conjunctuurgevoelige sectoren en voor een hbo-leerplek in de sectoren techniek (inclusief ICT) en gezondheidszorg is extra subsidie beschikbaar. Deze extra subsidie loopt automatisch mee in uw reguliere aanvraag van de subsidie praktijkleren.

Lees meer   
Langere betalingsregeling mogelijk bij de Belastingdienst?

Langere betalingsregeling mogelijk bij de Belastingdienst?

De maximale termijn van een betalingsregeling voor ondernemers bij de Belastingdienst bedraagt twaalf maanden. Deze termijn van twaalf maanden vangt normaal gesproken aan vanaf de uiterste betaaldatum van de belastingaanslag. De staatssecretaris van Financiën staat echter voor uitstelverzoeken die tot en met 30 september 2020 zijn ingediend, toe dat de termijn van twaalf maanden aanvangt vanaf het moment dat de ontvanger de betalingsregeling bij beschikking toestaat. Houd er rekening mee dat de andere voorwaarden voor uitstel van betaling ongewijzigd zijn. Zo zal de Belastingdienst u over het algemeen bijvoorbeeld geen uitstel van betaling verlenen als u niet voldoende zekerheid kunt stellen.

Lees meer   
Wat als u het niet eens bent met het geboden rechtsherstel box 3?

Wat als u het niet eens bent met het geboden rechtsherstel box 3?

Als u tegen de box 3-heffing in uw aanslagen inkomstenbelasting 2017, 2018, 2019 en/of 2020 tijdig bezwaar maakte, beoordeelt de Belastingdienst vóór 4 augustus of en zo ja welk rechtsherstel u krijgt. Na dit automatisch rechtsherstel bestaat in principe geen mogelijkheid meer om daartegen in beroep te gaan. De Hoge Raad heeft op 20 mei 2022 echter uitgelegd wat u nog wel kunt doen. Als u zich niet kunt vinden in de berekening van het rechtsherstel kunt u een verzoek om ambtshalve vermindering indienen bij de Belastingdienst. Wijst de Belastingdienst dit af, dan kunt u daartegen in bezwaar en eventueel in beroep bij de belastingrechter. Op deze manier kunt u, via een omweg, alsnog het rechtsherstel voorleggen aan de rechter.

Lees meer   
Welke reiskosten kunt u in 2022, 2023 en 2024 onbelast vergoeden?

Welke reiskosten kunt u in 2022, 2023 en 2024 onbelast vergoeden?

Reiskosten in verband met het werk kunt u, binnen bepaalde grenzen, onbelast vergoeden. Het kabinet besloot onlangs het vaste bedrag van € 0,19 per kilometer vanaf volgend jaar in twee stappen te verhogen naar waarschijnlijk € 0,21 vanaf 2023 en € 0,23 vanaf 2024. Deze verhoging betekent niet dat u ook automatisch gebonden bent aan deze bedragen. Welke vergoeding u verstrekt is afhankelijk van wat daarover in een eventuele van toepassing zijnde cao is opgenomen en/of van welke (individuele) afspraken u daarover met uw werknemers maakt.

Lees meer   
Per 1 juni SLIM-subsidie voor samenwerkingsverbanden in het mkb en grootbedrijf aanvragen

Per 1 juni SLIM-subsidie voor samenwerkingsverbanden in het mkb en grootbedrijf aanvragen

Per 1 juni is een nieuwe ronde SLIM voor samenwerkingsverbanden in het mkb en grootbedrijven in de landbouw, horeca en recreatiesector, geopend. Met deze subsidie kunnen bedrijven initiatieven opzetten om hun werknemers blijvend te laten ontwikkelen om hen goed inzetbaar te houden in het bedrijf.

Lees meer   
Subsidieregeling Praktijkleren 2021-2022

Subsidieregeling Praktijkleren 2021-2022

Vanaf 2014 gaat de afdrachtsvermindering onderwijs niet meer via de loonaangifte, maar via een aanvraag voor subsidie praktijkleren bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: Afgekort RVO.

Lees meer   
Vereiste administratie

Vereiste administratie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kan bij uw bedrijf een controle uitvoeren. Daarom is het van belang dat uw administratie op orde is. Per VMBO-leerling, MBO BBL-deelnemer of HBO-student moet u beschikken over:

Lees meer   
Save the date: 16e editie paardenlezing

Save the date: 16e editie paardenlezing

Na een aantal jaren geen paardenlezing te hebben georganiseerd als gevolg van COVID-19, is het dit jaar weer zo ver: op maandag 31 oktober a.s. organiseert ANB de jaarlijkse paardenlezing.

Lees meer   
Sfeerimpressie Concours Hippique Deurne

Sfeerimpressie Concours Hippique Deurne

Het laatste weekend van april stond weer in het teken van Concours Hippique Deurne waar het NK springen werd verreden.

Lees meer   
Btw-tarieven bij de levering van paarden

Btw-tarieven bij de levering van paarden

In de praktijk komen we steeds vaker tegen dat klanten geen btw op een binnenlandse levering zetten, omdat de opvolgende verkoop naar buiten de EU is.

Lees meer   
Is uw meewerkende partner verplicht verzekerd?

Is uw meewerkende partner verplicht verzekerd?

Als uw partner in uw eenmanszaak of VOF werkt, komt de vraag aan de orde of uw partner verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Het antwoord is afhankelijk van de vraag of er sprake is van een dienstbetrekking.

Lees meer   
Sancties dreigen voor niet registreren in UBO-register

Sancties dreigen voor niet registreren in UBO-register

Voor een aantal juridische entiteiten bestaat de plicht om geregistreerd te zijn in het zogenaamde UBO-register. Valt u hieronder en heeft u zich nog niet ingeschreven, dan kunt u te maken krijgen met sancties. Dit heeft minister Kaag bekend gemaakt.

Lees meer   
Afstandsverkopen aan particulieren binnen de EU

Afstandsverkopen aan particulieren binnen de EU

Vanaf 1 juli 2021 geldt een nieuwe EU-btw-richtlijn voor e-commerce en zijn er nieuwe regels voor de btw op afstandsverkopen aan consumenten en ondernemers die niet btw-plichtig zijn en die in andere lidstaten van de EU wonen.

Lees meer   
Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen werken zonder vergunning

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen werken zonder vergunning

Wilt u vluchtelingen uit Oekraïne als werknemer aannemen? Dan hoeft u voor hen geen werkvergunning aan te vragen.

Lees meer   
Medio 2022 nieuwe rechten en opzegverboden arbeidsovereenkomst

Medio 2022 nieuwe rechten en opzegverboden arbeidsovereenkomst

Vanaf 1 augustus 2022 geldt een aantal nieuwe rechten en opzegverboden voor arbeidsovereenkomsten. De Nederlandse wetgeving moet uiterlijk op die datum voldoen aan een Europese richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

Lees meer   
Uitkering betaald ouderschapsverlof naar 70 procent dagloon?

Uitkering betaald ouderschapsverlof naar 70 procent dagloon?

De uitkering voor betaald ouderschapsverlof wordt verhoogd naar 70 procent van het dagloon. Oorspronkelijk was in de Wet betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022 een uitkering voor betaald ouderschapsverlof van 50 procent van het dagloon opgenomen. Het voorstel voor de verhoging naar 70 procent is door staatssecretaris Van Gennip naar de Tweede kamer gestuurd.

Lees meer   
Controleer inkomende facturen op btw-verleggingsregeling

Controleer inkomende facturen op btw-verleggingsregeling

Als een btw-verleggingsregeling van toepassing is, mag uw leverancier of opdrachtnemer geen btw op de factuur vermelden. Gebeurt dit wel, dan kunt u deze ten onrechte vermelde btw niet in aftrek brengen. Controleer daarom altijd goed of de btw op uw inkomende facturen terecht is.

Lees meer   
Aangifte of verzoek voorlopige aanslag IB 2021 vóór 1 mei

Aangifte of verzoek voorlopige aanslag IB 2021 vóór 1 mei

Levert uw aangifte inkomstenbelasting 2021 een te betalen bedrag op? Dan kunt u te maken krijgen met belastingrente. U kunt dit voorkomen door vóór 1 mei 2022 uw aangifte inkomstenbelasting 2021 in te dienen. De Belastingdienst berekent dan geen belastingrente. Is het niet mogelijk om al vóór 1 mei 2022 uw aangifte inkomstenbelasting 2022 in te dienen? Dan kunt u om uitstel voor het indienen van de aangifte vragen. Het is dan wel verstandig om vóór 1 mei 2022 te verzoeken om een voorlopige aanslag. In dat geval berekent de Belastingdienst namelijk ook geen belastingrente (over het reeds betaalde bedrag). Zorg wel dat de voorlopige aanslag zo nauwkeurig mogelijk aansluit bij de werkelijkheid. Bij een te lage voorlopige aanslag betaalt u later anders alsnog belastingrente.

Lees meer   
Doe tijdig aangifte vennootschapsbelasting en voorkom 8 procent rente

Doe tijdig aangifte vennootschapsbelasting en voorkom 8 procent rente

Als u een bv heeft, kunt u belastingrente voorkomen door vóór 1 juni 2022 een correcte aangifte vennootschapsbelasting (Vpb) 2021 in te dienen. De Belastingdienst berekent dan geen belastingrente (normaal 8 procent!) als zij niet van de aangifte hoeft af te wijken. Lukt het niet om vóór 1 juni 2022 een aangifte in te dienen, vraag dan vóór 1 mei 2022 een voorlopige aanslag Vpb 2022 aan. Als u op de definitieve aanslag Vpb 2022 niet hoeft bij te betalen, voorkomt u dan ook 8 procent belastingrente. Heeft u een gebroken boekjaar? Dan geldt als deadline voor het indienen van de aangifte zes maanden na afloop van het boekjaar en voor het vragen om een voorlopige aanslag vijf maanden na afloop van het boekjaar. De rente vangt aan na 6 maanden na afloop van het boekjaar.

Lees meer   
Einde thuiswerken; inrichting werkkamer terug naar kantoor?

Einde thuiswerken; inrichting werkkamer terug naar kantoor?

Droeg u zorg voor de inrichting van de werkplek thuis van uw werknemers? En had u daarbij de spullen, zoals een bureaustoel, bureau of lamp uitgeleend? Dan moeten de spullen geretourneerd worden. U kunt er echter ook voor kiezen de werknemer de spullen te laten houden. In dat geval moet er (loon)belasting betaald worden over de restwaarde van de spullen. Deze belasting komt in principe ten laste van de werknemer, maar u kunt ook kiezen om de restwaarde onder te brengen in de werkkostenregeling. Als u voldoende vrije ruimte heeft, kan dit belastingvrij. Bij overschrijding van de vrije ruimte betaalt u 80 procent eindheffing over de overschrijding. Als u destijds een bedrag heeft uitgekeerd waar de werknemer zelf spullen voor kon aanschaffen of u heeft de spullen aan de werknemer gegeven (de werknemer is dan eigenaar van de spullen geworden), hoeven de spullen voor de belastingen niet persé geretourneerd te worden. Er hoeft geen belasting betaald te worden als de werknemer de spullen houdt.

Lees meer   
Subsidie voor alternatieve markten vanwege oorlog Oekraïne

Subsidie voor alternatieve markten vanwege oorlog Oekraïne

Heeft u omzetverlies door de handelsbeperkingen vanwege de oorlog in Oekraïne? Dan kunt u vanaf 1 april 2022 een beroep doen op subsidieregeling Support International Business (SIB) Alternatieve markten Oekraïne. U kunt deze subsidie gebruiken om advies te krijgen over de optimalisatie van uw logistieke processen of internationale productie. Verder kunt u hulp krijgen bij het organiseren van uw financiën of procesbeheer op afstand en het zoeken naar alternatieve afzetmarkten. De subsidie bedraagt 80 procent van de kosten, tot een maximum van € 2.500. U vraagt deze aan bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).

Lees meer   
Ook dit jaar weer belastingvrij schenken

Ook dit jaar weer belastingvrij schenken

Ook dit jaar kunt u weer schenken en daarbij gebruikmaken van de jaarlijkse vrijstellingen. Voor een schenking aan een kind bedraagt de vrijstelling in 2022 € 5.677. Een kind in de leeftijd tussen 18 en 40 jaar kunt u eenmalig belastingvrij een bedrag van € 27.231 schenken. Als u schenkt ten behoeve van een dure studie, bestaat recht op een eenmalige verhoging van de vrijstelling tot € 56.724. De schenkingsvrijstelling eigen woning bedraagt in 2022 € 106.671. Deze schenkingsvrijstelling wordt per 1 januari 2023 verlaagd naar € 27.231 en per 1 januari 2024 helemaal afgeschaft. Wilt u gebruikmaken van de verhoogde vrijstellingen? Laat u dan eerst informeren over de voorwaarden. Schenkt u aan anderen, zoals een kleinkind, neef of goede vriend, dan geldt een vrijstelling van € 2.274 (in 2022).

Lees meer   
Rentevergoeding btw-teruggaaf bij trage Belastingdienst

Rentevergoeding btw-teruggaaf bij trage Belastingdienst

Heeft de Belastingdienst nog niet beslist op uw btw-teruggaaf over 2021? Dan heeft u recht op vergoeding van belastingrente vanaf 1 april 2022, als de Belastingdienst uw verzoek tenminste acht weken daarvoor ontving. De belastingrente van 4% vangt aan op 1 april 2022 of, als dat later is, als acht weken verstreken zijn na ontvangst van uw verzoek. Ook voor btw-teruggaven over eerdere jaren moet de Belastingdienst u belastingrente vergoeden als acht weken zijn verstreken na ontvangst van uw verzoek om btw-teruggaaf. Controleer daarom of u mogelijk recht heeft op vergoeding van belastingrente.

Lees meer   
Sneller inloggen zonder captcha

Sneller inloggen zonder captcha

Op de inlogpagina van de nieuwe versie valt al direct iets op: de captcha is verdwenen. Zo kunt u als gebruiker nog sneller en eenvoudiger inloggen.

Lees meer   
Verlonings- en loonaangifteproces

Verlonings- en loonaangifteproces

Het verlonings- en loonaangifteproces is nu nog gebruiksvriendelijker.

Lees meer   
Loonaangifte betalen met iDEAL

Loonaangifte betalen met iDEAL

De betaling van de loonaangifte via iDEAL voldoen? Dat kan in het nieuwe Loket.nl.

Lees meer   
Een nieuw verlofoverzicht

Een nieuw verlofoverzicht

Met het nieuwe verlofoverzicht vindt u snel de informatie die u nodig heeft.

Lees meer   
Signaal bij nieuw document

Signaal bij nieuw document

Bij het toevoegen van een document aan het dossier van de medewerker, kunt u de medewerker hiervan direct op de hoogte brengen door een e-mail te versturen.

Lees meer   
Schenkingsvrijstelling eigen woning in 2023 al omlaag

Schenkingsvrijstelling eigen woning in 2023 al omlaag

In het coalitieakkoord was de afschaffing van de schenkingsvrijstelling eigen woning al opgenomen. Volledige afschaffing gebeurt pas per 2024, maar de vrijstelling wordt per 1 januari 2023 wel al verlaagd naar € 27.231.

Lees meer   
TVL Q1 2022 uiterlijk 31 maart 17.00 uur aanvragen

TVL Q1 2022 uiterlijk 31 maart 17.00 uur aanvragen

Ondernemers die in het eerste kwartaal van dit jaar minstens 30% omzetverlies hebben geleden, kunnen vóór 31 maart 2022 17.00 uur TVL aanvragen. Aanvragen moeten bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden ingediend. Starters kunnen binnenkort ook TVL aanvragen voor Q4 2021 en Q1 2022.

Lees meer   
Verlenen werkvergunning buitenlandse werknemer gewijzigd

Verlenen werkvergunning buitenlandse werknemer gewijzigd

De Wet arbeid vreemdelingen (WAV) is gewijzigd. Met ingang van 1 januari 2022 kan een werkvergunning voor maximaal drie jaar worden verleend. Voorheen was dat maximaal één jaar. Daarnaast zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van een werkvergunning uitgebreid.

Lees meer   
Aanvraag SLIM voor het mkb tot 1 april open

Aanvraag SLIM voor het mkb tot 1 april open

Vanaf 1 maart 2022 tot en met 31 maart 2022 17.00 uur is het voor individuele mkb-ondernemingen weer mogelijk om SLIM-subsidie aan te vragen. Dit is een subsidieregeling voor leren en ontwikkelen in het mkb.

Lees meer   
Einde steunpakket corona in zicht

Einde steunpakket corona in zicht

Het merendeel van de financiële coronasteunmaatregelen eindigt per 1 april 2022. Het gaat hierbij om de NOW, de TVL, het uitstel van betaling van belastingschulden en de versoepeling van de bijstandsregeling voor zelfstandigen (Bbz). De tijdelijke garantie- en kredietregelingen KKC en GO-C en de BMKB-C en De Qredits-overbruggingskredieten voor bestaande ondernemers en starters lopen nog wel enige tijd door.

Lees meer   
Controleer voorlopige berekening LIV, jeugd-LIV en LKV

Controleer voorlopige berekening LIV, jeugd-LIV en LKV

Had u in 2021 recht op het lage-inkomensvoordeel (LIV), het jeugd lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV) of een loonkostenvoordeel (LKV)? Dan stuurt het UWV u uiterlijk 14 maart van dit jaar een voorlopige berekening. Controleer deze berekening goed.

Lees meer   
Dien btw-correctie van 2021 vóór 1 april in

Dien btw-correctie van 2021 vóór 1 april in

Als uw btw-aangifte in 2021 niet juist of volledig was, droeg u in 2021 mogelijk te weinig btw af aan de Belastingdienst. U moet dit verbeteren met een suppletieaangifte btw.

Lees meer   
Vergeet uw eindheffing werkkostenregeling niet

Vergeet uw eindheffing werkkostenregeling niet

De werkkostenregeling, WKR, kent een vrije ruimte. In 2021 bedroeg deze 3% bij een loonsom tot € 400.000. Over het meerdere van deze loonsom bedroeg de vrije ruimte vorig jaar 1,18%.

Lees meer   
Uiterlijk 31 maart 2022 geruisloos de bv in

Uiterlijk 31 maart 2022 geruisloos de bv in

Bij een geruisloze inbreng in een bv hoeft u geen inkomstenbelasting te betalen over stille en fiscale reserves en goodwill in de onderneming. De bv neemt als het ware fiscaal de plaats in van uw IB-onderneming.

Lees meer   
Vanaf begin 2022 de bv in? Registreer intentie vóór 1 april

Vanaf begin 2022 de bv in? Registreer intentie vóór 1 april

Bij een ruisende inbreng in een bv betaalt u belasting over stille en fiscale reserves en goodwill in de onderneming. Het is ook mogelijk om geruisloos de bv in te gaan, dus zonder de fiscale afrekening. In sommige gevallen kan een ruisende inbreng echter voordeliger of gewenster zijn.

Lees meer   
Pensioenaansluiting verplicht

Pensioenaansluiting verplicht

Een werkgever is in principe niet verplicht om pensioen aan te bieden aan de medewerkers. Voor medewerkers geldt in beginsel ook dat zij niet kunnen worden gedwongen om verplicht deel te nemen aan een pensioenregeling. In de praktijk zijn er echter veel situaties waarbij deze hoofdregel niet geldt. Verplicht pensioen is een onderwerp dat veel mensen als lastig ervaren.

Lees meer   
Meest gestelde vragen over verplicht pensioen

Meest gestelde vragen over verplicht pensioen

Cao verplicht

Cao verplicht

De kans is groot dat jouw onderneming ook gebonden is aan een cao. In welke gevallen is een cao verplicht? Ga na of de cao verplicht is en voorkom hoge claims van werknemers.

Lees meer   
Meest gestelde vragen over verplichte cao

Meest gestelde vragen over verplichte cao

Alle bezwaarschriften box 3 toegewezen

Alle bezwaarschriften box 3 toegewezen

De Belastingdienst heeft alle bezwaarschriften toegewezen met betrekking tot de massaalbezwaarprocedure inzake box 3. Het betreft ruim 200.000 bezwaarschriften.

Lees meer   
NOW Q1 2022 vanaf 14 februari aanvragen

NOW Q1 2022 vanaf 14 februari aanvragen

Werkgevers die vanwege corona of door andere oorzaken met omzetverlies te maken hebben, kunnen vanaf 14 februari 2022 tot en met 13 april 2022 de tegemoetkoming NOW aanvragen voor de periode januari tot en met maart 2022. De tegemoetkoming is iets gewijzigd ten opzichte van voorgaande perioden.

Lees meer   
Uitstel van belastingbetaling verlengd tot en met 31 maart

Uitstel van belastingbetaling verlengd tot en met 31 maart

Ondernemers die vanwege de coronacrisis moeite hebben met het tijdig betalen van hun belastingschulden, kunnen langer uitstel van betaling krijgen. Het kabinet heeft het uitstel verlengd tot en met 31 maart 2022.

Lees meer   
Wijziging in gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen

Wijziging in gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen

Vanaf 2022 zijn niet alle arbovoorzieningen meer gericht vrijgesteld. Alleen arbovoorzieningen die verplicht zijn volgens de Arbeidsomstandighedenwet kunnen nog onder deze vrijstelling vallen.

Lees meer   
Vergeet uw aangifte schenkbelasting niet

Vergeet uw aangifte schenkbelasting niet

Heeft u in 2021 een schenking gekregen, vergeet dan niet vóór 1 maart 2022 aangifte schenkbelasting te doen. U moet aangifte doen als de waarde van de schenking meer bedroeg dan het bedrag van de vrijstelling. De vrijstelling was voor schenkingen van uw ouders in 2021 € 6.604, voor schenkingen van anderen € 3.244. U kunt uw aangifte ook digitaal indienen.

Lees meer   
Drempel dga-taks naar € 700.000

Drempel dga-taks naar € 700.000

Het kabinet wil naar alle waarschijnlijkheid met ingang van 2023 het lenen bij de eigen bv ontmoedigen. In een wetsvoorstel, dat al langer op de plank ligt, is daarom opgenomen dat de dga bij leningen van de bv belasting gaat betalen in box 2 over het bedrag van de lening boven de drempel (tarief box 2 is momenteel 26,9%). Deze drempel is in het huidige wetsvoorstel vastgesteld op € 500.000. In het coalitieakkoord is een verhoging naar € 700.000 opgenomen. Dit betekent dat bij leningen bij de eigen bv van meer dan € 700.000 straks het meerdere belast wordt in box 2.

Lees meer   
Aftrek hypotheekrente blijft, maar minder fiscaal voordeel

Aftrek hypotheekrente blijft, maar minder fiscaal voordeel

De regering heeft in het coalitieakkoord niets opgenomen over verdere afbouw van de aftrek van hypotheekrente voor een eigen woning. Dit betekent echter niet dat de aftrek voor de eigen woning de komende jaren gelijk blijft. Zo vindt al jaren een afbouw plaats van het belastingtarief waartegen de hypotheekrente kan worden afgetrokken. In 2022 is de hypotheekrente bijvoorbeeld nog maar aftrekbaar tegen maximaal 40% en in 2023 tegen maximaal 37,05%. Als compensatie is wel het eigenwoningforfait verlaagd: in 2022 bedraagt dit voor woningen met een waarde vanaf € 75.000 0,45% en in 2023 0,40%. Ook de Hillenaftrek wordt vanaf 2019 al met 3,33% per jaar afgebouwd. Bij geen of een hypotheekrente lager dan het eigenwoningforfait, betaalt u de komende jaren dus steeds meer inkomstenbelasting over het eigenwoningforfait.

Lees meer   
Middelingsregeling stopt

Middelingsregeling stopt

De regering heeft in het coalitieakkoord afgesproken om de middelingsregeling af te schaffen. Met de middelingsregeling kunt u een sterk wisselend inkomen gelijkmatig over drie jaren verdelen. Het afschaffen van de middelingsregeling betekent dat de periode 2022 tot en met 2024 het laatste tijdvak is waarover gemiddeld kan worden. Denk dus goed na over welke kalenderjaren u in de middeling wilt betrekken. Een jaar kan namelijk maar één keer in een middelingstijdvak worden meegenomen. Kiest u voor een middeling over 2020 tot en met 2022? Dan kunt u geen middeling meer toepassen voor de jaren 2023 en 2024.

Lees meer   
Grens vrijstelling overdrachtsbelasting in 2023 € 440.000

Grens vrijstelling overdrachtsbelasting in 2023 € 440.000

Voor kopers van 18 tot 35 jaar oud geldt een eenmalige vrijstelling van overdrachtsbelasting als zij een woning kopen van maximaal € 400.000. Vanaf 2023 bedraagt deze woningwaardegrens € 440.000. Het moment waarop aan alle voorwaarden moet zijn voldaan, is het moment van de levering van de woning bij de notaris. Koopt u in 2022, maar vindt levering bij de notaris plaats in 2023, dan geldt dus de grens van € 440.000.

Lees meer   
Vrijstelling VPB eerder mogelijk bij startende stichting

Vrijstelling VPB eerder mogelijk bij startende stichting

Voor stichtingen en verenigingen bestaat een vrijstelling vennootschapsbelasting voor geringe winsten. Deze vrijstelling is van toepassing als de winst in een jaar niet hoger is dan € 15.000. Is de winst in een jaar wel hoger dan € 15.000, dan is de vrijstelling alsnog van toepassing als de winst van het jaar plus de winsten van de vier voorafgaande jaren tezamen niet hoger zijn dan € 75.000. De Belastingdienst was van mening dat de winstgrens van € 75.000 tijdens de opstartfase van een stichting of vereniging naar evenredigheid moest worden toegepast. Bestond een stichting bijvoorbeeld 3 jaar, dan bedroeg deze grens volgens de Belastingdienst geen € 75.000, maar 3/5 van € 75.000 = € 45.000. Volgens de Hoge Raad geldt de winstgrens van € 75.000 echter gewoon ten volle, ook als een stichting of vereniging nog geen 5 jaar bestaat.

Lees meer   
Uitstel van belastingbetaling: de laatste stand van zaken

Uitstel van belastingbetaling: de laatste stand van zaken

Met het uitbreken van de coronacrisis is de mogelijkheid geboden om uitstel van betaling voor diverse belastingen te vragen. Hoe lang u uitstel kreeg, wanneer u moest gaan terugbetalen en de voorwaarden werden keer op keer aangepast. Ziet u door de bomen het bos nog? In dit artikel de laatste stand van zaken.

Lees meer   
Voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2022 nog met volledige box 3-heffing

Voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2022 nog met volledige box 3-heffing

De Belastingdienst laat weten dat de gevolgen van het oordeel eind 2021 inzake de box 3-heffing niet verwerkt zijn in de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2022 die momenteel worden opgelegd.

Lees meer   
Subsidieregeling voor emissieloze bedrijfsauto’s

Subsidieregeling voor emissieloze bedrijfsauto’s

Vanaf 3 januari 2022 is het weer mogelijk om voor het jaar 2022 subsidie aan te vragen voor een nieuwe emissieloze bedrijfsauto. Koopt of leaset u zo’n auto, zorg dan dat u aan de voorwaarden voldoet en tijdig de subsidie aanvraagt. Anders loopt u mogelijk de subsidie mis die kan oplopen tot € 5.000 per bedrijfsauto.

Lees meer   
Extra aandacht voor laatste btw-aangifte 2021

Extra aandacht voor laatste btw-aangifte 2021

Eind januari 2022 zullen de meeste ondernemers hun laatste btw-aangifte over 2021 indienen. Die laatste aangifte verdient altijd wat extra aandacht vanwege enkele jaarlijkse correcties.

Lees meer   
Gebruikelijk loon dga dit jaar weer hoger

Gebruikelijk loon dga dit jaar weer hoger

Het normbedrag voor het gebruikelijk loon van een dga stijgt voor het jaar 2022 van € 47.000 naar € 48.000. Het gebruikelijk loon moet hoger vastgesteld worden als 75% van het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking of het hoogste loon van een werknemer in dienst van de bv hoger is dan € 48.000. Soms kan het gebruikelijk loon lager zijn, bijvoorbeeld bij starters of verlieslijdende bv’s. Hiervoor gelden wel aanvullende voorwaarden. Of de speciale coronaregeling voor het gebruikelijk loon ook voor 2022 zal gelden, is nog onduidelijk.

Lees meer   
Deadline inschrijving UBO-register 27 maart 2022

Deadline inschrijving UBO-register 27 maart 2022

Organisaties moeten hun UBO’s (= ultimate beneficial owners) uiterlijk 27 maart 2022 inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Organisaties die dit niet (tijdig) doen, riskeren een sanctie. Dit kan een boete, maar ook een gevangenisstraf zijn. Een UBO is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming, stichting of vereniging. Bij een bv gaat het om personen met meer dan 25% van de aandelen, met meer dan 25% van de stemrechten en om personen die de feitelijke zeggenschap over de onderneming hebben. Bij een stichting gaat het onder meer om degenen die voor meer dan 25% begunstigde van het vermogen zijn en om personen die meer dan 25% stemrecht hebben. Op de site van de Kamer van Koophandel (kvk.nl) vindt u uitgebreide informatie over de inschrijving.

Lees meer   
Controleer uw jaarlijkse beschikking Whk-premie

Controleer uw jaarlijkse beschikking Whk-premie

Elk jaar in december verstuurt de Belastingdienst de premie Whk-beschikking aan alle middelgrote en grote organisaties. Hierin staat wat u het volgende kalenderjaar moet betalen aan premie voor de Whk. U doet er goed aan deze beschikking te controleren. Is er een onjuiste berekening gemaakt, dan kunt u binnen zes weken bezwaar aantekenen. Als de controle wat meer tijd vraagt, kunt u beter alvast een voorlopig bezwaarschift indienen. Bent u een kleine werkgever (25 werknemers of minder), dan betaalt u een vaste sectorale premie. U heeft dan een mededeling van de Belastingdienst gekregen met de premie voor 2022. De mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen, geldt niet voor deze premiemededeling.

Lees meer   
Btw-belaste levering van onroerende zaak in 2020? Uiterlijk 28 januari 2022 btw-verklaring!

Btw-belaste levering van onroerende zaak in 2020? Uiterlijk 28 januari 2022 btw-verklaring!

Kocht u in 2020 onroerende zaken en heeft u daarbij samen met de verkoper gekozen om dit met btw te belasten? Dan moet u uiterlijk 28 januari 2022 aan zowel de verkoper als de Belastingdienst schriftelijk verklaren of u in 2020 én 2021 de onroerende zaak voor 90% (voor sommige branches 70%) of meer heeft gebruikt voor btw-belaste handelingen. De keuze om de levering van de onroerende zaak met btw te belasten, was namelijk alleen mogelijk als u aan deze zogenaamde 90%-norm zou voldoen. De verklaring is bedoeld om te controleren of ook inderdaad aan de norm is voldaan. Is uw boekjaar niet gelijk aan het kalenderjaar, dan moet de verklaring binnen vier weken na afloop van uw boekjaar plaatsvinden.

Lees meer   
Huur onroerende zaak met btw? Mogelijke meldingsplicht uiterlijk 28 januari 2022

Huur onroerende zaak met btw? Mogelijke meldingsplicht uiterlijk 28 januari 2022

Huurders die in 2021 een onroerende zaak huurden mét btw, moeten uiterlijk 28 januari 2022 een schriftelijke melding doen aan de verhuurder én aan de Belastingdienst. Dit geldt als zij de onroerende zaak in 2021 niet voor minimaal 90% (voor sommige branches 70%) gebruikten voor btw-belaste handelingen. Is het boekjaar van de huurder niet gelijk aan het kalenderjaar, dan moet de melding binnen vier weken na afloop van het boekjaar plaatsvinden.

Lees meer   
Alleen vast loon bepalend voor toepassen ‘30%-regeling’

Alleen vast loon bepalend voor toepassen ‘30%-regeling’

Buitenlandse werknemers waarvoor u de 30%-regeling wilt toepassen, moeten een vast loon genieten dat voor 2022 minimaal € 39.467 moet bedragen. Voor werknemers die in het wetenschappelijk onderwijs een Nederlandse mastertitel hebben behaald of een gelijkwaardige buitenlandse titel én die jonger zijn dan 30 jaar, is deze minimale inkomensnorm in 2022 € 30.001. Variabele loonelementen tellen niet mee bij de bepaling of voldaan is aan deze norm, aldus een rechter.

Lees meer