Nieuws

ANB houdt u graag op de hoogte van actualiteiten en ontwikkelingen die mogelijk interessant voor u zijn.


Tegemoetkoming in energie aanvragen vanaf 21 maart

Tegemoetkoming in energie aanvragen vanaf 21 maart

Energie-intensieve mkb-ondernemers kunnen vanaf 21 maart 2023 de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aanvragen. De TEK kan worden verkregen voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.

Lees meer   
Coronabelastingschulden: wat zijn uw mogelijkheden?

Coronabelastingschulden: wat zijn uw mogelijkheden?

Tijdens de coronacrisis konden bedrijven ervoor kiezen om de betaling van hun belastingschulden tijdelijk uit te stellen. Ruim 266.000 ondernemers moesten vanaf 1 oktober 2022 met de aflossing van deze schulden starten. Inmiddels blijkt dat meer dan 103.000 ondernemers achterlopen met die aflossingen.

Lees meer   
Aanvragen SLIM-subsidie in de maand maart

Aanvragen SLIM-subsidie in de maand maart

Werkgevers in het mkb kunnen vanaf 1 maart 2023 de zogenaamde SLIM-subsidie, Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen, weer aanvragen. Nieuw in de regeling is dat mkb-ondernemingen een voorschot van 50% kunnen krijgen.

Lees meer   
Wetsvoorstel invoering wettelijk minimumuurloon aangenomen

Wetsvoorstel invoering wettelijk minimumuurloon aangenomen

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel tot invoering van een wettelijk minimumuurloon. Dit betekent dat er naar verwachting vanaf 1 januari 2024 gerekend moet worden met een minimumuurloon op basis van 36 uren per week, in plaats van een minimumloon per maand.

Lees meer   

Berekening legesheffing moet te achterhalen zijn

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, mag de gemeente hiervoor leges heffen. De gemeente is verplicht inzage te verschaffen in de berekening van de te betalen leges. Kan dit niet omdat de digitale berekeningswijze inmiddels een update heeft ondergaan, dan komen de leges te vervallen.

Lees meer   

Brochure fiscale aspecten opkoopregeling veehouders

De Belastingdienst heeft een brochure gepubliceerd inzake de fiscale aspecten van de opkoopregeling voor veehouders. De brochure is tot stand gekomen in overleg met LTO-Nederland.

Lees meer   

Ondanks coronasluiting toch gebruikersheffing OZB

Als u een zakelijk onroerend goed gebruikt, kunt u een aanslag gebruikersheffing voor de OZB tegemoet zien. Een ondernemer die zijn restaurant vanwege corona niet mocht openen, kreeg toch een aanslag gebruikersheffing. Rechtbank Oost-Brabant vindt dit terecht.

Lees meer   

Box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement weer uitgesteld

Het box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement, dat gepland stond vanaf 2026, gaat waarschijnlijk pas op zijn vroegst per 1 januari 2027 in. Dit heeft staatssecretaris Van Rij gezegd in een interview met NRC. Het traject dat voorafgaat aan de invoering, alsmede de noodzakelijke modernisering van de ict-systemen bij de Belastingdienst zijn volgens hem hier debet aan.

Lees meer   

Kabinet wil strafkorting op AOW schrappen

Het kabinet wil de korting op de AOW schrappen die mensen krijgen als ze in een jaar ten onrechte te weinig of geen premie hebben betaald. Deze korting bedraagt 2% per jaar en kan zelfs tot gevolg hebben dat meer op de AOW gekort wordt dan er aan premie verschuldigd was.

Lees meer   
Voorkom belastingrente met btw-suppletie voor 1 april

Voorkom belastingrente met btw-suppletie voor 1 april

Ga nog deze maand na of u over 2022 nog btw moet afdragen aan de Belastingdienst. Als u deze btw namelijk vóór 1 april 2023 met een suppletie aangeeft bij de Belastingdienst, berekent de Belastingdienst geen rente. Dient u de btw-suppletie 2022 vanaf 1 april 2023 in, dan berekent de Belastingdienst 4% belastingrente vanaf 1 januari 2023. U bent verplicht een btw-suppletie in te dienen zodra u constateert dat u te weinig of te veel btw heeft aangegeven. Is de correctie € 1.000 of minder, dan corrigeert u niet met een btw-suppletie. U verwerkt de correctie dan in uw eerstvolgende btw-aangifte.

Lees meer   
Kijk berekening (jeugd-)LIV en LKV 2022 goed na

Kijk berekening (jeugd-)LIV en LKV 2022 goed na

Uiterlijk 14 maart 2023 stuurt het UWV de voorlopige berekening van tegemoetkomingen volgens de Wtl voor 2022. Dit betreft het LIV, jeugd-LIV en LKV. De voorlopige berekening van het UWV is gebaseerd op uw aangiften loonheffingen 2022 die u uiterlijk 31 januari 2023 bij de Belastingdienst indiende. Kijk daarom goed na of u alle gegevens juist in uw aangifte loonheffingen heeft opgenomen. Tot en met 1 mei 2023 kunt u nog verbeteringen aanbrengen. Verbeteringen die u daarna nog aanbrengt, worden niet meer meegenomen in de definitieve berekening van het LIV, jeugd-LIV en LKV. Zijn alle gegevens correct in de aangifte loonheffingen opgenomen? Maar klopt de voorlopige berekening desondanks niet? Dan kunt u bellen met de UWV Telefoon Werkgevers. U kunt ook bellen als u na 15 maart 2023 nog geen voorlopige berekening heeft ontvangen.

Lees meer   
Inkomstenbelasting bij opvang Oekraïense vluchtelingen

Inkomstenbelasting bij opvang Oekraïense vluchtelingen

Heeft u in 2022 vluchtelingen uit de Oekraïne in uw huis opgevangen? Let dan op bij het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting. In de wet is namelijk opgenomen dat fiscaal partnerschap kan ontstaan door het samenwonen met iemand waarbij ook een minderjarig kind van een van beiden op hetzelfde adres woont. Door deze regel kan een vluchteling die u in 2022 in uw huis opving uw fiscale partner worden, bijvoorbeeld omdat uw minderjarige kind of een minderjarig kind van de vluchteling bij u in huis woonde. De Belastingdienst biedt een oplossing voor eventuele nadelige gevolgen daarvan.

Lees meer   
Check uw WOZ-waarde!

Check uw WOZ-waarde!

Ontving u onlangs de nieuwe WOZ-waarde van uw woning en/of bedrijfspand? Check deze dan goed, want de vastgestelde waardes kloppen niet altijd en kunnen daardoor tot extra te betalen belasting leiden. Daarbij is de WOZ-waarde ook bepalend voor uw eigenwoningforfait. Voor de WOZ-waarde van uw bedrijfspand of woning in 2023 gaat de gemeente in de regel uit van de waarde op 1 januari 2022. U kunt de WOZ-waarde van uw bedrijfspand checken door bij uw gemeente na te gaan hoe de waardering van uw pand tot stand is gekomen. Voor woningen kunt u de WOZ-waardes van vergelijkbare panden gratis checken via www.wozwaardeloket.nl.

Lees meer   
Tweede Kamer stemt in met afschaffen salderingsregeling zonne-energie

Tweede Kamer stemt in met afschaffen salderingsregeling zonne-energie

Eigenaren van zonnepanelen kunnen nu hun opgewekte energie nog salderen met de afgenomen energie. De Tweede Kamer stemde echter in met het vanaf 2025 afbouwen en het vanaf 2031 volledig afschaffen van de salderingsregeling op zonne-energie. Of de salderingsregeling ook daadwerkelijk wordt afgeschaft, hangt af van de Eerste Kamer, die ook nog met het voorstel moet instemmen. In het wetsvoorstel is opgenomen dat de vergoeding voor aan de energieleverancier geleverde stroom die niet gesaldeerd wordt, tot 2027 minimaal 80% van het leveringstarief (exclusief belastingen en heffingen) bedraagt dat de eigenaar van de zonnepanelen afspreekt met de energieleverancier. Vanaf 2027 stelt de minister op basis van advies van de ACM iedere twee jaar de minimale vergoeding vast.

Lees meer   
Wijzigingen gebruikelijkloonregeling

Wijzigingen gebruikelijkloonregeling

Het normbedrag in de gebruikelijkloonregeling voor de DGA stijgt in 2023 naar € 51.000. Voor 2022 was dat nog € 48.000. De regeling voor gebruikelijk loon geldt voor iedereen die een aanmerkelijk belang heeft in een vennootschap en ook werk verricht voor diezelfde onderneming. Hetzelfde geldt voor de partner die werk verricht in de vennootschap. Zij moeten dan ook in de loonaangifte een salaris opnemen dat “gebruikelijk” is voor de werkzaamheden.

Lees meer   
Tijdelijke verruiming lage inkomensvoordeel (LIV)

Tijdelijke verruiming lage inkomensvoordeel (LIV)

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is met terugwerkende kracht over 2022 verhoogd. De aangekondigde verhoging voor 2023 gaat echter helaas niet door. De tijdelijke maatregel is in het leven geroepen om de loonkostenstijging in het mkb te dempen.

Lees meer   
Schijnzelfstandigheid: duidelijke regels voor zelfstandigen

Schijnzelfstandigheid: duidelijke regels voor zelfstandigen

Er werken in Nederland ongeveer 8 miljoen medewerkers in dienstverband en ongeveer 1,1 miljoen mensen werken als zelfstandige. Dit blijkt uit een rapport van de Algemene Rekenkamer. Soms is een ingehuurde zelfstandige eigenlijk een medewerker. Daarom wil de overheid duidelijke regels zodat de zelfstandige weet wanneer hij of zij eigenlijk een vaste baan zou moeten krijgen. En een werkgever moet weten wanneer hij of zij risico loopt op boetes.

Lees meer   
Loondoorbetaling zieke AOW’er van 13 naar 6 weken in 2023

Loondoorbetaling zieke AOW’er van 13 naar 6 weken in 2023

Dit jaar verandert de Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Heeft u medewerkers boven de AOW-leeftijd in dienst en worden zij ziek? Dan hoeft u minder lang het loon door te betalen. Op dit moment is de loondoorbetaling van zieke AOW’ers dertien weken. Per 1 juli 2023 wordt dit zes weken.

Lees meer   
Rentevergoeding over te veel betaalde box 3-heffing

Rentevergoeding over te veel betaalde box 3-heffing

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld dat de Belastingdienst een passende rentevergoeding moet geven aan een belastingplichtige die te veel box 3-heffing betaalde over de jaren vanaf 2017.

Lees meer   
Meldplicht buitenlandse zelfstandigen en detachering buitenlandse werknemers

Meldplicht buitenlandse zelfstandigen en detachering buitenlandse werknemers

Buitenlandse werkgevers die tijdelijk werknemers in Nederland laten werken, moeten dit melden. Dit geldt ook voor buitenlandse zelfstandigen die tijdelijk in Nederland werken. Nederlandse opdrachtgevers zijn verplicht om te controleren of er gemeld is en of de melding juist is.

Lees meer   
Duidelijkheid over loonbelastingtabel voor vluchteling uit Oekraïne

Duidelijkheid over loonbelastingtabel voor vluchteling uit Oekraïne

Als u een vluchteling uit de Oekraïne in dienst wilt nemen, moet u ook weten welke loonbelastingtabel u moet toepassen. Hiervoor moet u weten wat de fiscale woonplaats is. Wat te doen als hierover onzekerheid bestaat? De Belastingdienst heeft hier nu duidelijkheid over gegeven.

Lees meer   
Aanvragen ISDE-subsidie gestart

Aanvragen ISDE-subsidie gestart

Ook dit jaar kunnen woningeigenaren en zakelijke gebruikers de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) aanvragen. De aanvraagperiode is inmiddels gestart. Aanvragen moet digitaal gebeuren via de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor bedrijven is eHerkenning verplicht.

Lees meer   
Afrekening werkkostenregeling 2022 in maart 2023

Afrekening werkkostenregeling 2022 in maart 2023

In 2022 bedroeg de vrije ruimte in de werkkostenregeling, de WKR, 1,7% over de eerste € 400.000 van de totale fiscale loonsom van uw werknemers en 1,18% over het meerdere. Was het bedrag aan vergoedingen, verstrekkingen en/of terbeschikkingstellingen die u ten laste van de vrije ruimte bracht meer dan de vrije ruimte? Dan bent u als werkgever over het meerdere 80% eindheffing (belasting) verschuldigd. Deze eindheffing moet u uiterlijk in uw tweede aangifte loonheffingen 2023 aangeven en betalen. Doet u per maand aangifte, dan moet u dit dus bij uw aangifte februari 2023 doen. Deze aangifte moet u uiterlijk 31 maart 2023 indienen en betalen.

Lees meer   
Schenking gehad in 2022? Doe voor 1 maart aangifte schenkbelasting 2022

Schenking gehad in 2022? Doe voor 1 maart aangifte schenkbelasting 2022

Kreeg u in 2022 een of meerdere schenkingen? Vergeet dan niet aangifte schenkbelasting 2022 te doen. U moet dit doen als u in 2022 een of meer schenkingen van uw ouder(s) kreeg met een totale waarde hoger dan € 5.677. U moet dit ook doen als u in 2022 een of meer schenkingen van dezelfde schenker (niet uw ouders) kreeg met een totale waarde hoger dan € 2.274. Ook bij toepassing van een eenmalig verhoogde vrijstelling (bijvoorbeeld voor de eigen woning) moet u aangifte schenkbelasting doen. De aangifte schenkbelasting 2022 moet voor 1 maart 2023 door de Belastingdienst ontvangen zijn. Lukt het niet om op tijd aangifte schenkbelasting 2022 te doen, dan kunt u uitstel aanvragen. U krijgt dan vijf maanden uitstel.

Lees meer   
Korting bij betaling voorlopige aanslag inkomstenbelasting ineens

Korting bij betaling voorlopige aanslag inkomstenbelasting ineens

Als u uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2023 in één keer betaalt voor de uiterste betaaldatum van de eerste termijn, dan mag u een betalingskorting in mindering brengen. U hoeft de betalingskorting niet zelf te berekenen. Op uw voorlopige aanslag ziet u of u korting krijgt en hoe hoog deze korting is. De gehele voorlopige aanslag moet door de Belastingdienst ontvangen zijn op de datum die op uw aanslag staat bij ‘eerste vervaldag’. Is het bedrag op die dag niet (geheel) ontvangen door de Belastingdienst? Dan heeft u geen recht op betalingskorting, ook niet voor een gedeelte. Voor de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2023 is de betalingskorting helaas afgeschaft.

Lees meer   
Hernieuwde STAP-subsidie aanvragen vanaf 28 februari

Hernieuwde STAP-subsidie aanvragen vanaf 28 februari

Vanaf 28 februari 2023 10.00 uur kunt u weer STAP-subsidie aanvragen. Iedereen kan één keer per jaar deze subsidie van maximaal € 1.000 per persoon aanvragen via de site van het UWV. Vanwege misbruik en oneigenlijk gebruik zijn de voorwaarden op een aantal punten aangescherpt. Zo is onder andere het aantal toekenningen per opleiding (van één opleider) begrensd tot 300 per kalenderjaar, moeten opleiders vooraf verklaren te voldoen aan de gestelde eisen en mogen ze cursisten geen cadeaus of snoepreisjes meer aanbieden. Wees er op tijd bij, vorig jaar was het budget elke keer in zeer korte tijd vergeven. Vanaf 1 mei, 3 juli, 4 september en 1 november starten nieuwe aanvraagperiodes.

Lees meer   
Aftrek vrije ruimte in de inkomstenbelasting

Aftrek vrije ruimte in de inkomstenbelasting

Een inwoner van Nederland die werkt voor een werkgever die in Nederland niet inhoudingsplichtig is voor de loonbelasting, kan in zijn aangifte inkomstenbelasting bij de omrekening van het buitenlandse loon naar het Nederlandse loon een bedrag ter grootte van de vrije ruimte in aftrek brengen. Dit oordeelde de Hoge Raad. Deze werknemer kan dus in 2023 in principe zonder nadere voorwaarden 3% van zijn aan Nederland toe te rekenen brutoloon (tot een maximum van € 400.000; voor het deel van het brutoloon daarboven 1,18%) aftrekken in de inkomstenbelasting. De vraag of deze werknemer ook bepaalde gerichte vrijstellingen in aftrek kan brengen, zoals € 0,21 per zakelijke kilometer, moet de Hoge Raad nog beantwoorden. Een gerechtshof beantwoordde deze vraag in ieder geval bevestigend.

Lees meer   
Pas vanaf 2024 uitbetalen 10% pensioen ineens

Pas vanaf 2024 uitbetalen 10% pensioen ineens

Werknemers die met pensioen gaan, kunnen straks maximaal 10% van hun pensioen in één keer laten uitbetalen. Wat een gepensioneerde met dit bedrag wil gaan doen, staat vrij. Er is in de wet geen verplicht bestedingsdoel opgenomen. De mogelijkheid om maximaal 10% ineens uit te laten betalen, zou oorspronkelijk per 1 januari 2023 ingaan, was al met een halfjaar uitgesteld en is nu nog verder uitgesteld naar 1 januari 2024. Door het uitstel van de beoogde ingangsdatum naar 1 januari 2024, komt deze mogelijkheid dus niet beschikbaar als de pensioeningangsdatum vóór 1 januari 2024 ligt.

Lees meer   
Willekeurig afschrijven mogelijk in 2023

Willekeurig afschrijven mogelijk in 2023

Vorig jaar kondigde het kabinet een pakket aan ondersteunende maatregelen aan voor het mkb voor de jaren 2023 tot en met 2027. Een van de maatregelen betreft de mogelijkheid om in 2023 willekeurig af te schrijven op bepaalde bedrijfsmiddelen.

Lees meer