Nieuws

ANB houdt u graag op de hoogte van actualiteiten en ontwikkelingen die mogelijk interessant voor u zijn.


Eigenrisicodragerschap WGA en/of ZW

Eigenrisicodragerschap WGA en/of ZW

Werkgevers die per 1 januari 2024 zelf het risico op instroom in de WGA of de ZW willen dragen, moeten de aanvraag daarvoor uiterlijk 1 oktober bij de Belastingdienst indienen. Een eigenrisicodrager betaalt geen (volledige) Whk-premie, maar riskeert wel dat hij maximaal tien jaar de kosten van zieke en arbeidsongeschikte werknemers uit eigen zak moet betalen.

Lees meer   
Regresrecht

Regresrecht

Als een werknemer (tijdelijk) arbeidsongeschikt raakt door toedoen van een ander, kunt u die ander aansprakelijk stellen op grond van het zogenaamde regresrecht. Die ander kan een persoon zijn, maar het kan ook een andere werkgever van uw werknemer zijn. Een veelvuldig voorkomend voorbeeld is arbeidsongeschiktheid door een auto ongeluk. Het maakt hierbij niet uit of het ongeval tijdens werktijd of tijdens privétijd is gebeurd. De aansprakelijkheid houdt in dat de andere partij de kosten die u moet maken door de arbeidsongeschiktheid zal moeten vergoeden.

Lees meer   
Wat u moet weten over de leasefiets

Wat u moet weten over de leasefiets

De leasefiets kan een prima alternatief zijn voor werknemers die met de auto, hun eigen fiets of het openbaar vervoer naar het werk komen. Het is op deze manier voor de werknemer vaak ook aantrekkelijker om een e-bike te gaan rijden.

Lees meer   
Let op juiste sectorindeling

Let op juiste sectorindeling

De Belastingdienst controleert sinds kort actief of uw sectorindeling nog wel juist is.

Lees meer   

'Mijn Cyberweerbare zaak': cybersubsidie voor kleine bedrijven

Het Digital Trust Center, DTC, introduceert een subsidieregeling voor micro- en kleine ondernemingen 'Mijn Cyberweerbare Zaak'. Deze subsidie is bedoeld voor de kosten van de aanschaf en implementatie van één of meer cruciale cyberweerbaarheidsmaatregelen.

Lees meer   

Dividend- en aandelenvervreemding in 2023 of vanaf 2024?

Vorig jaar is al besloten om vanaf 2024 twee tarieven in box 2 te introduceren. De Tweede Kamer heeft onlangs een motie aangenomen met het voorstel om de hoogste van die twee tarieven nog eens met 2%-punt extra te verhogen. Reden om na te denken over een dividenduitkering of mogelijk versnelde vervreemding van uw aandelen in 2023?

Lees meer   

Giftenaftrek vennootschapsbelasting vervalt

Een bv of een andere vpb-plichtige kan een gift aan een ANBI, onder voorwaarden, aftrekken van de winst. Het kabinet stelt voor om deze giftenaftrek in de vpb volledig te laten vervallen vanaf 2024. Daar staat tegenover dat die gift ook niet meer als uitdeling aan een aandeelhouder wordt aangemerkt.

Lees meer   

Belastingdienst stuurt aanmaningen na intrekken betalingsregeling coronabelastingschulden

Is de betalingsregeling die u kreeg voor uw coronabelastingschulden door de Belastingdienst ingetrokken? En heeft u nog steeds een betalingsachterstand? Dan stuurt de Belastingdienst u vanaf eind september 2023 aanmaningen voor al uw coronabelastingschulden.

Lees meer   

Advieswijzer Informatieplicht energiebesparing 2023

De overheid wil dat ondernemers zo min mogelijk energie verbruiken om zo de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals CO2, te beperken. Om energie te besparen, hebben ondernemers die veel energie verbruiken een energiebesparingsplicht. Bovendien moeten deze ondernemers hier iedere vier jaar over rapporteren volgens de informatieplicht. Daarnaast bestaat er voor sommige ondernemers een onderzoeksplicht inzake energiebesparing.

Lees meer   
De jaarlijkse paardenlezing

De jaarlijkse paardenlezing

Er is door ANB Accountants/Adviseurs B.V. besloten dit jaar geen paardenlezing te laten plaatsvinden. Heeft u vragen of wenst u overleg over een bepaald onderwerp waar u tegenaan bent gelopen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Lees meer   
CHIO Aken 2023

CHIO Aken 2023

Op 28 juni jl. beleefden sponsoren en leden van CLUB Indoor Brabant een bijzondere dag op een van de grootste paardensportevenementen ter wereld, CHIO Aken. Ook dit jaar mocht ANB Accountants/Adviseurs B.V. (vertegenwoordigd door Manfred Maas en Linda Caelers) op uitnodiging van CLUB Indoor Brabant aanwezig zijn bij CHIO Aken.

Lees meer   
Excessief lenen van bv vanaf 2023

Excessief lenen van bv vanaf 2023

Leent u, of lenen u en uw fiscale partner meer dan € 700.000 van uw bv? Dan wordt het meerdere belast als inkomsten uit aanmerkelijk belang (box 2).

Lees meer   
Terugvragen buitenlandse btw 2022 vóór 1 oktober 2023

Terugvragen buitenlandse btw 2022 vóór 1 oktober 2023

Hebt u btw betaald in een ander EU-land? U kunt deze btw dan makkelijk terugvragen uit dat EU-land via de Nederlandse Belastingdienst.

Lees meer   
Fiscus stelt zich soepeler op bij sanering belastingschulden

Fiscus stelt zich soepeler op bij sanering belastingschulden

Bent u ondernemer en kunt u uw belastingschulden niet meer betalen, dan stelt de fiscus zich tot 1 oktober 2023 soepeler op bij een schuldsanering. U moet dan wel met al uw schuldeisers een saneringsakkoord afsluiten.

Lees meer   
Wat is de bijtelling van een zakelijke auto ouder dan 15 jaar?

Wat is de bijtelling van een zakelijke auto ouder dan 15 jaar?

Voor een auto van de zaak die ook voor privédoeleinden ter beschikking is gesteld, geldt een bijtelling. De hoogte van die bijtelling is afhankelijk van het bijtellingspercentage en de waarde van de auto. Het bijtellingspercentage en de vaststelling van de waarde is voor auto’s ouder dan 15 jaar anders dan voor jongere auto’s.

Lees meer   
Denk na over uw fiscaal vriendelijke bedrijfsopvolging

Denk na over uw fiscaal vriendelijke bedrijfsopvolging

Het kabinet heeft eerder al aanpassingen in de fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen aangekondigd. De exacte details zijn nog niet bekend, maar deze zijn onlangs wel weer iets meer ingevuld. De voorgenomen aanpassingen zullen waarschijnlijk in drie etappes worden doorgevoerd.

Lees meer   
Belastingdienst trekt uitstel coronabelastingschulden van wanbetalers in

Belastingdienst trekt uitstel coronabelastingschulden van wanbetalers in

Tijdens de coronacrisis kon u ervoor kiezen om de betaling van uw belastingschulden tijdelijk uit te stellen. Sinds 1 oktober 2022 moet u deze coronabelastingschulden aflossen en aan de overige voorwaarden van de betalingsregeling voldoen. Als u hier niet aan voldoet, ontvangt u in juli 2023 een brief waarin staat dat de Belastingdienst de betalingsregeling intrekt.

Lees meer   
Nieuwe verplichtingen bij ziekteverzuim vanaf 1 juli 2023

Nieuwe verplichtingen bij ziekteverzuim vanaf 1 juli 2023

Werkgever en werknemer zijn vanaf 1 juli 2023 verplicht om schriftelijk hun visie te geven op het ziekteverzuimproces. Zij zijn immers gezamenlijk verantwoordelijk voor de re-integratie. Het betreft hier een wettelijke vastlegging van hetgeen in de praktijk al vaak gebeurde.

Lees meer   
Aftrek hypotheekrente eigen woning bij scheiden

Aftrek hypotheekrente eigen woning bij scheiden

Heeft u een gezamenlijke eigen woning en gaat u scheiden? Houd dan ook rekening met uw aftrek hypotheekrente in uw aangifte inkomstenbelasting. Die kunt u namelijk niet in alle gevallen in aftrek blijven brengen.

Lees meer   
Nieuwe regeling thuiswerkende grensarbeiders per 1 juli 2023

Nieuwe regeling thuiswerkende grensarbeiders per 1 juli 2023

Werkt een werknemer uit België of Duitsland voor een Nederlandse werkgever voor 25% of meer thuis? Dan is deze werknemer vanaf 1 juli 2023 meestal weer verzekerd in het woonland (België of Duitsland). Datzelfde geldt voor een werknemer uit Nederland die werkt voor een Belgische of Duitse werkgever. De speciale regeling die gold in verband met de coronacrisis is namelijk beëindigd per 1 juli 2023. Op verzoek kunnen deze werknemers echter gebruikmaken van een uitzonderingsregel als zij minder dan 50% én met behulp van informatietechnologie (telewerken) thuiswerken. Ze blijven dan toch verzekerd in het werkland in plaats van het woonland. Het verzoek kan voor werknemers uit België of Duitsland vanaf 5 juli 2023 gedaan worden via svb.nl. Tot 1 juli 2024 kan dat zelfs met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2023, mits in die periode alleen in Nederland premies sociale zekerheid zijn betaald.

Lees meer   
Vraag voor 1 oktober in EU betaalde btw terug

Vraag voor 1 oktober in EU betaalde btw terug

Betaalde u in 2022 btw in een ander EU-land, dan kunt u deze onder voorwaarden terugvragen. Doe dit vóór 1 oktober 2023. U kunt de btw alleen terugvragen als uw onderneming in Nederland gevestigd is en u geen btw-aangifte doet in het andere EU-land. Daarnaast moet u de goederen of diensten gebruiken voor bedrijfsactiviteiten die btw-belast zijn. Terugvragen gaat digitaal via deze site. Per EU-land kunnen nog verschillende voorwaarden gelden, bijvoorbeeld over het al dan niet mee moeten sturen van facturen. Op een speciale site van de Belastingdienst vindt u alle informatie hierover. Het minimum terug te vragen btw-bedrag bedraagt per kalenderjaar per land € 50.

Lees meer   
Voorwaarden giftenaftrek voor vrijwilligers

Voorwaarden giftenaftrek voor vrijwilligers

Een vrijwilliger kan, onder voorwaarden, in zijn aangifte inkomstenbelasting giften in aftrek brengen vanwege vrijwilligerswerk. Voorwaarde is dat de vrijwilliger door een regeling van de instelling recht heeft op een vrijwilligersvergoeding en daar vrijwillig van afziet. De instelling moet echter ook bereid én financieel in staat zijn om de vergoeding daadwerkelijk te betalen. De instelling moet verder een anbi zijn en een vrijwilligersverklaring aan de vrijwilliger verstrekken. De kosten die een vrijwilliger maakt, kunnen ook als gift in aftrek komen, als deze niet vergoed kunnen worden of de vrijwilliger hier vrijwillig van afziet. Trekt de vrijwilliger ook het afzien van een vrijwilligersvergoeding als gift af, dan komen de kosten alleen in aanmerking als deze hoger zijn dan de vrijwilligersvergoeding.

Lees meer   
Betaling studiekosten kind soms een schenking

Betaling studiekosten kind soms een schenking

Betaalt u de studiekosten van uw kind, dan zal dit over het algemeen geen of een vrijgestelde schenking zijn. De Belastingdienst heeft een standpunt ingenomen over wanneer dat wel en niet het geval is. Betaalt u de studiekosten van uw kind jonger dan 21 jaar, dan is in ieder geval geen sprake van een schenking. In reguliere gevallen zal ook geen sprake zijn van een schenking als het kind 21 jaar of ouder is, mits het kind de studie vóór de 21e verjaardag is begonnen. Van een regulier geval is volgens de Belastingdienst sprake als er geen bovenmatige studietoelage is, uw kind niet in het eigen levensonderhoud en studiekosten kan voorzien, de betaling door de ouders voortkomt uit hun gegoedheid en het kind voldoende studievoortgang maakt. In overige gevallen is mogelijk wel sprake van een belaste schenking. De beoordeling hiervan ligt bij de Belastingdienst.

Lees meer   
Wijzigingen gedifferentieerde Awf-premie van de baan

Wijzigingen gedifferentieerde Awf-premie van de baan

Vanaf 2020 geldt een hoge en een lage premie Algemeen Werkloosheidsfond (Awf). Een aantal aangekondigde wijzingen hierin gaat niet door. Zo blijft de goedkeuring dat een tijdelijke urenuitbreiding niet standaard wordt aangemerkt als een tweede, tijdelijke arbeidsovereenkomst bestaan. Dat geldt ook voor de goedkeuring dat een arbeidsovereenkomst waarin met een werknemer meerdere arbeidsomvangen zijn afgesproken niet als een oproepovereenkomst wordt beschouwd. Dit betekent dat u in deze situaties dus ook vanaf 2024 de lage premie kunt toepassen. Daarnaast worden de voorgenomen herzieningssituaties waarin een werknemer binnen een jaar na aanvang van de arbeidsovereenkomst een WW-uitkering krijgt door urenverlies, nog niet ingevoerd. U hoeft dus in deze situaties niet alsnog de hoge premie te betalen. Tot slot gaat er definitief geen lage premie gelden voor seizoensarbeid. De hoge Awf-premie blijft dus in deze situaties van toepassing.

Lees meer   
Eisen verplichte energiebesparing aangescherpt

Eisen verplichte energiebesparing aangescherpt

Bedrijven met een energieverbruik van minimaal 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas per jaar hebben een energiebesparingsplicht. Deze bedrijven zijn verplicht alle mogelijke energiebesparende maatregelen te nemen die een terugverdientijd van maximaal vijf jaar hebben. Daarnaast bestaat de plicht om te rapporteren over de uitgevoerde en nog uit te voeren maatregelen. Vanaf 1 juli 2023 gelden deze verplichtingen ook voor ETS-ondernemingen (bedrijven die verplicht deelnemen aan het Emission Trade System), de glastuinbouw en bedrijven die over een omgevingsvergunning milieu moeten beschikken. Daarnaast worden maatregelen verplicht gesteld die betrekking hebben op de productie van of de overstap op hernieuwbare energie(dragers). Voor bedrijven met een jaarlijks energieverbruik vanaf 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m3 gas, geldt ook de plicht om alle kosteneffectieve maatregelen te onderzoeken én hiervoor een uitvoeringsplan op te stellen voor maatregelen met een terugverdientijd van maximaal vijf jaar.

Lees meer   
Update Special Lonen 2023

Update Special Lonen 2023

De Special Lonen 2023 is een handig naslagwerk voor u als werkgever of als hr-medewerker.

Lees meer   
Subsidieregeling Praktijkleren 2022-2023

Subsidieregeling Praktijkleren 2022-2023

Vanaf 2014 gaat de afdrachtsvermindering onderwijs niet meer via de loonaangifte, maar via een aanvraag voor subsidie praktijkleren bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: Afgekort RVO.

Lees meer   
Vereiste administratie

Vereiste administratie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kan bij uw bedrijf een controle uitvoeren. Daarom is het van belang dat uw administratie op orde is. Per VMBO-leerling, PRO-leerling, VSO-leerling, MBO- BBL-deelnemer of HBO-student moet u beschikken over:

Lees meer   
Belastingrente overige belastingen stijgt per 1 juli naar 6%

Belastingrente overige belastingen stijgt per 1 juli naar 6%

De te betalen belastingrente voor vrijwel alle belastingsoorten stijgt per 1 juli 2023 van 4 naar 6%. De hogere rente geldt ook als u belastingrente ontvangt.

Lees meer