Nieuws

ANB houdt u graag op de hoogte van actualiteiten en ontwikkelingen die mogelijk interessant voor u zijn.


Normbedrag gebruikelijk loon dga 2023 vastgesteld op € 51.000

Normbedrag gebruikelijk loon dga 2023 vastgesteld op € 51.000

Het normbedrag gebruikelijk loon voor aandeelhouders met een aanmerkelijk belang is voor 2023 verhoogd naar € 51.000.

Lees meer   
Rekenregels per 1 januari 2023

Rekenregels per 1 januari 2023

In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2023 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn eventuele beleidswijzigingen met betrekking tot deze uitkeringsbedragen opgenomen.

Lees meer   
Akkoord Tweede Kamer belastingplannen 2023: ondernemers en werkgevers

Akkoord Tweede Kamer belastingplannen 2023: ondernemers en werkgevers

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de belastingplannen 2023. Tegelijkertijd werd nog een aantal wijzigingen op deze plannen aangenomen en werd het kabinet verzocht een aantal zaken te onderzoeken. Wat staat u op hoofdlijnen als ondernemer en/of werkgever vanaf 2023 te wachten?

Lees meer   
Belastingplannen 2023 particulieren en box 3: akkoord Tweede Kamer

Belastingplannen 2023 particulieren en box 3: akkoord Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de belastingplannen voor 2023. Op een aantal onderdelen uit deze plannen zijn wijzigingen aangebracht en een aantal zaken moet nog door het kabinet nader worden onderzocht. Wat staat u als particulier te wachten en wat zijn de plannen voor box 3? De hoofdlijnen.

Lees meer   

Hoge Raad akkoord met verplichte aangifte loonheffingen via eHerkenning

De Hoge Raad is van mening dat werkgevers voor hun aangiften loonheffingen verplicht kunnen worden gebruik te maken van eHerkenning. Ook het feit dat hieraan kosten verbonden zijn, is in beginsel geen bezwaar.

Lees meer   

Normbedrag gebruikelijk loon dga naar € 51.000

Het normbedrag van het gebruikelijk loon voor de dga bedraagt vanaf 2023 € 51.000. Daarnaast verdwijnt de doelmatigheidsmarge in de gebruikelijkloonregeling. Deze twee aanpassingen betekenen dat het voor de dga verstandig is om te beoordelen of zijn loon mogelijk moet worden aangepast.

Lees meer   

Advieswijzer Bestelauto 2022

Een bestelauto is voor veel ondernemers een onmisbaar bedrijfsmiddel. Voor een bestelauto geldt een flink aantal specifieke fiscale regelingen. Deze zijn er veelal op gericht het zakelijk gebruik van een bestelauto slechts beperkt te belasten. Daarbij gelden wel een aantal voorwaarden. Ook zijn er al tal van specifieke regelingen voor de elektrische bestelauto.

Lees meer   

Belasting over broodfonds

Een broodfonds is een particulier initiatief van zelfstandig ondernemers om bij langdurige ziekte elkaar financieel te ondersteunen. Over de vraag of een deelnemer aan een broodfonds belasting verschuldigd is, is meer duidelijkheid verstrekt.

Lees meer   

Meer bijtelling voor nieuwe duurdere elektrische auto

Voor een nieuwe elektrische auto met een catalogusprijs van € 30.000 of meer gaat vanaf 2023 een hogere bijtelling gelden. Dit komt omdat de lage bijtelling van 16% nog maar gaat gelden tot een catalogusprijs van € 30.000 in plaats van € 35.000 nu. Over het meerdere wordt de bijtelling 22%.

Lees meer   
Massaalbezwaarplusprocedure voor niet-bezwaarmakers box

Massaalbezwaarplusprocedure voor niet-bezwaarmakers box

Belastingplichtigen die voor de jaren 2017 tot en met 2020 geen bezwaar hadden gemaakt tegen box 3, hoeven geen actie meer te ondernemen. Het kabinet heeft besloten de vraag of zij recht hebben op rechtsherstel opnieuw voor te leggen aan de Hoge Raad en de uitspraak in die zaak voor iedere belastingplichtige toe te passen.

Lees meer   
Versoepeling TEK: geen verbruiksdrempel én energiekosten verlaagd naar 7% van omzet

Versoepeling TEK: geen verbruiksdrempel én energiekosten verlaagd naar 7% van omzet

De voorwaarden voor de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) worden versoepeld. De energiekosten van een bedrijf moeten ten minste 7% van de omzet uitmaken in plaats van de eerder vastgestelde 12,5%. Ook is er een streep gezet door de verbruiksdrempel. Hierdoor komen meer mkb-bedrijven in aanmerking voor de TEK.

Lees meer   
Aanzeggen tijdelijk arbeidscontract moet verplicht schriftelijk

Aanzeggen tijdelijk arbeidscontract moet verplicht schriftelijk

Voor contracten voor bepaalde tijd met een looptijd van zes maanden of langer geldt een aanzegplicht. U moet als werkgever uiterlijk een maand voordat een dergelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt, de werknemer schriftelijk informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Bij een voortzetting informeert u ook over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet. In bepaalde gevallen geldt de aanzegplicht niet. Bijvoorbeeld bij een arbeidsovereenkomst voor de duur van een project of met een uitzendbeding of bij een tweede of derde overeenkomst die korter dan zes maanden duurt. Zegt u (schriftelijk) niet aan wanneer dit wel moet, dan moet u de werknemer een aanzegvergoeding betalen ter grootte van een kaal bruto maandsalaris. Dit kan ook een pro rato deel zijn als de aanzegging te laat plaatsvindt.

Lees meer   
Lage WW-premie herzien bij kort dienstverband

Lage WW-premie herzien bij kort dienstverband

Betaalt u de lage WW-premie voor een werknemer met een vast contract, dan moet u dit herzien als het dienstverband uiterlijk twee maanden na aanvang van het dienstverband alweer eindigt. U betaalt dan alsnog met terugwerkende kracht de hoge WW-premie. Het maakt daarbij niet uit of nog sprake is van een proeftijd of wie het initiatief tot beëindiging neemt. Ook bij overlijden van de werknemer binnen twee maanden na aanvang van het dienstverband moet alsnog met terugwerkende kracht de hoge WW-premie betaald worden. Is sprake van overgang van een onderneming of een contractovername waarbij het contract ongewijzigd blijft? Dan vangt de tweemaandentermijn aan op de oorspronkelijk startdatum van het dienstverband bij de oude werkgever.

Lees meer   
3.750 euro subsidie omscholing kansrijke beroepen ICT en techniek

3.750 euro subsidie omscholing kansrijke beroepen ICT en techniek

Wanneer u als werkgever een (nieuwe) werknemer wilt laten omscholen naar een beroep in de ICT of techniek, dan kunt u hiervoor onder voorwaarden subsidie aanvragen bij de RVO. Het subsidiebedrag is € 3.750 per omscholingstraject. U kunt voor maximaal zes omscholingstrajecten subsidie krijgen. Aanvragen is mogelijk tot en met 1 december 2023, 17.00 uur. Er gelden verschillende voorwaarden. Zo moet sprake zijn van omscholing naar een kansrijk beroep binnen de ICT en techniek en mag de werknemer vóór 1 juli 2022 nog niet in dit beroep werkzaam zijn. De omscholing moet op of na 1 juli 2022 starten en de kosten van omscholing minimaal € 7.500 bedragen. Verder is het niet mogelijk om deze subsidie te combineren met een subsidie uit de regeling praktijkleren of de SLIM-regeling. Wilt u weten of u aan alle voorwaarden kunt voldoen, neem dan voor meer informatie contact met ons op.

Lees meer   
Subsidie afgelaste evenementen begin 2022 nu aanvragen

Subsidie afgelaste evenementen begin 2022 nu aanvragen

U kunt tot 28 december 2022, 17.00 uur een aanvraag indienen voor de subsidieregeling voor afgelaste evenementen vanwege corona. Deze subsidie betreft evenementen die vanwege een verbod door de Rijksoverheid zijn afgelast in de periode 1 januari 2022 tot en met 8 maart 2022. Voor de subsidie geldt een aantal voorwaarden. Zo moet het gaan om een voor publiek toegankelijk evenement dat maximaal 14 dagen zou duren. U kunt alleen subsidie krijgen voor externe kosten, zoals de kosten van onderaannemers, tribunebouwers, artiesten en beveiliging. Van de gemaakte kosten krijgt u maximaal 90% vergoed. Deze kosten moeten minimaal € 2.500 bedragen. Voor de overige 10% kunt u een lening krijgen tegen een rente van 2%. Deze lening dient u dan wel binnen vijf jaar af te lossen.

Lees meer   
Compensatie voor schade Brexit vanaf 1 november aanvragen

Compensatie voor schade Brexit vanaf 1 november aanvragen

Bent u benadeeld door de Brexit, dan kunt u vanaf 1 november 2022 compensatie aanvragen voor bepaalde kosten. De Brexit Adjustment Reserve (BAR) Bedrijfslevenregeling komt u in deze kosten tegemoet, mits u voldoet aan de gestelde voorwaarden. Er zijn twee regelingen: een voor gemaakte kosten vanwege de Brexit en een tweede voor nog te maken kosten vanwege de Brexit. De BAR compenseert u niet voor verlies aan omzet. Wel kunt u een vergoeding krijgen voor bijvoorbeeld de kosten van opleidingen, voorlichtingscampagnes, ICT-aanpassingen, extern advies of voor de tijdelijke inhuur van extra transportmaterieel. De tegemoetkoming voor gemaakte kosten kunt u aanvragen tot en met 31 maart 2023 17.00 uur. Voor de tegemoetkoming voor nog te maken kosten heeft u minder tijd; deze moet u uiterlijk 13 december 2022 17.00 uur aanvragen.

Lees meer   
Onderbouw uw vaste kostenvergoeding

Onderbouw uw vaste kostenvergoeding

Geeft u uw werknemers een vaste kostenvergoeding? Dan kunt u misschien belasting besparen als u zorgt voor een goede vastlegging. Als u de vaste kostenvergoeding aanwijst in de vrije ruimte, betaalt u bij overschrijding van die vrije ruimte namelijk 80% eindheffing. Als (een deel van) uw vaste kostenvergoeding gericht vrijgesteld is of als intermediaire kosten niet tot het loon behoren, kunt u daarom misschien vrije ruimte overhouden. U moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet u deze bedragen onder meer specificeren en onderbouwen met een onderzoek vooraf naar de werkelijk gemaakte kosten (steekproef). Onderbouwen achteraf is niet mogelijk. Het kan zeker de moeite lonen om zo’n onderzoek te doen naar de werkelijk gemaakte kosten. Er is namelijk een flink aantal kosten dat onder een gerichte vrijstelling of intermediaire kosten valt. Denk bijvoorbeeld aan een vergoeding voor woon-werkverkeer, voor het wassen van de auto van de zaak, voor het internetgebruik thuis en voor een mobiele telefoon.

Lees meer   
Herstellen van toegepast anoniementarief 2023

Herstellen van toegepast anoniementarief 2023

Vanaf 2023 mag u, na ontvangst van de volledige/juiste gegevens, eerdere inhouding van loonbelasting/premie volksverzekeringen tegen het anoniementarief wel herstellen.

Lees meer   
Loonjournaal september 2022

Loonjournaal september 2022

Hierbij de september editie van het ANB-loonjournaal. Via dit journaal informeert ANB Accountants/Adviseurs B.V. u over zaken die te maken hebben met lonen en salarissen van u en uw werknemers.

Lees meer   
Loonjournaal maart 2022

Loonjournaal maart 2022

Hierbij de maart editie van het ANB-loonjournaal. Via dit journaal informeert ANB Accountants/Adviseurs B.V. u over zaken die te maken hebben met lonen en salarissen van u en uw werknemers.

Lees meer   
Koppel Loket.nl aan veel gebruikte bedrijfsapplicaties

Koppel Loket.nl aan veel gebruikte bedrijfsapplicaties

Efficiënter werken en meer tijd voor je medewerkers. Om jouw werk een stuk simpeler te maken, is Loket.nl te koppelen aan meer dan 100 veelgebruikte bedrijfsapplicaties. Op de meest moderne manier koppel je Loket.nl bijvoorbeeld aan tijdregistratie- en planningssystemen, financiële software en rapportagetools.

Lees meer   
Loonjournaal december 2021

Loonjournaal december 2021

Hierbij de december editie van het ANB-loonjournaal. Via dit journaal informeert ANB Accountants/Adviseurs B.V. u over zaken die te maken hebben met lonen en salarissen van u en uw werknemers.

Lees meer   
Loonjournaal september 2021

Loonjournaal september 2021

Hierbij de september editie van het ANB-loonjournaal. Via dit journaal informeert ANB Accountants/Adviseurs B.V. u over zaken die te maken hebben met lonen en salarissen van u en uw werknemers.

Lees meer   
Loonjournaal juni 2021

Loonjournaal juni 2021

Hierbij de juni editie van het ANB-loonjournaal. Via dit journaal informeert ANB Accountants/Adviseurs B.V. u over zaken die te maken hebben met lonen en salarissen van u en uw werknemers.

Lees meer   
Loonjournaal maart 2021

Loonjournaal maart 2021

Hierbij de maart editie van het ANB-loonjournaal. Via dit journaal informeert ANB Accountants/Adviseurs B.V. u over zaken die te maken hebben met lonen en salarissen van u en uw werknemers.

Lees meer   
Voorwaarden tegemoetkoming energiekosten (TEK) bekend

Voorwaarden tegemoetkoming energiekosten (TEK) bekend

Het kabinet heeft de voorwaarden rond de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) bekendgemaakt. Via de TEK worden energie-intensieve mkb-bedrijven financieel ondersteund vanwege de huidige hoge energieprijzen. De TEK gaat gelden vanaf 1 november 2022, maar kan waarschijnlijk pas in het tweede kwartaal van 2023 worden opengesteld.

Lees meer   
Minder jubelton in 2023, afgeschaft in 2024

Minder jubelton in 2023, afgeschaft in 2024

De eenmalige belastingvrije schenking voor onder andere de aankoop van een woning, ook bekend als de ‘jubelton’, wordt afgeschaft. Dit voornemen van het kabinet was al in het coalitieakkoord bekendgemaakt en is op Prinsjesdag opgenomen in het Belastingplan 2023.

Lees meer   
Tweede Kamer neemt wetsvoorstel lenen bij eigen bv aan

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel lenen bij eigen bv aan

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij eigen vennootschap’, ook wel de dga-taks genoemd, aangenomen. Dit wetsvoorstel wil bij leningen van meer dan € 700.000 bij de eigen bv, het bedrag boven die € 700.000 belasten in box 2.

Lees meer   
Verdere versoepeling aflossen belastingschuld corona

Verdere versoepeling aflossen belastingschuld corona

Vanaf 1 oktober 2022 moeten bedrijven starten met het aflossen van hun opgebouwde belastingschuld in verband met corona. Besloten was dat, onder voorwaarden, een betaalpauze van drie maanden kan worden ingelast. Deze betaalpauze is onlangs verlengd naar zes maanden.

Lees meer