13/09/2023

Eigenrisicodragerschap WGA en/of ZW

Werkgevers die per 1 januari 2024 zelf het risico op instroom in de WGA of de ZW willen dragen, moeten de aanvraag daarvoor uiterlijk 1 oktober bij de Belastingdienst indienen. Een eigenrisicodrager betaalt geen (volledige) Whk-premie, maar riskeert wel dat hij maximaal tien jaar de kosten van zieke en arbeidsongeschikte werknemers uit eigen zak moet betalen.

Werkgevers kunnen twee keer per jaar – per 1 januari en per 1 juli – ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) of Ziektewet (ZW). Hetzelfde geldt als uw organisatie eigenrisicodrager is en wil terugkeren naar de publieke verzekering van UWV. De aanvraag voor het eigenrisicodragerschap moet in beide gevallen 13 weken voor de ingangsdatum bij de Belastingdienst binnen zijn. De deadline voor het eigenrisicodragerschap vanaf 1 januari 2024 is dus 1 oktober 2023.

Eigenrisicodragers betalen geen Whk-premie

Werkgevers zijn voor de risico’s van arbeidsongeschiktheid voor de WGA en ZW gewoonlijk verzekerd via UWV. Zij dragen dan ook gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) af als onderdeel van de premies werknemersverzekeringen. Deze premie bestaat uit een deel voor ZW en uit een deel voor de WGA-uitkeringen voor flexibele en vaste krachten.

Organisaties die eigenrisicodrager zijn geworden voor één van die verzekeringen betalen dat deel van de premie dus niet. UWV betaalt in dat geval dan ook geen uitkering aan zieke en arbeidsongeschikte (ex-)werknemers die daar recht op hebben. Deze kosten zijn – maximaal tien jaar – voor de eigenrisicodrager zelf. Veel eigenrisicodragers sluiten hiervoor een particuliere verzekering af. 

Houd bij terugkeer uit ERD rekening met hogere terugkeerpremie

Werkgevers die vanuit het eigenrisicodragerschap op of na 1 januari 2024 terugkeren naar de publieke Ziektewetverzekering, gaan hiervoor een hogere terugkeerpremie betalen. Deze hogere terugkeerpremie gaat gelden vanaf 1 januari 2025. Ook werkgevers die per 1 januari of 1 juli 2024 overstappen betalen vanaf 2025 die hogere premie. Dit omdat de terugkeerpremie maximaal voor twee jaar geldt. Wie dit jaar nog overstapt, houd hier rekening mee! 

Advies van ondernemingsraad is nodig

Een werkgever die het eigenrisicodragerschap overweegt, doet er verstandig aan om de voor- en nadelen goed in kaart te brengen en een strak verzuimbeleid na te leven. Hij moet de ondernemingsraad (OR) in de overweging betrekken, aangezien de OR adviesrecht heeft bij de keuze voor het eigenrisicodragerschap. Als de organisatie van de werkgever de OR nog niet heeft geïnformeerd over de voorgenomen overstap naar het eigenrisicodragerschap, is de deadline van 1 oktober hoogstwaarschijnlijk niet meer haalbaar.

Terug naar nieuwsoverzicht