13/09/2023

Wat u moet weten over de leasefiets

De leasefiets kan een prima alternatief zijn voor werknemers die met de auto, hun eigen fiets of het openbaar vervoer naar het werk komen. Het is op deze manier voor de werknemer vaak ook aantrekkelijker om een e-bike te gaan rijden.

Als uw organisatie een leasefiets ter beschikking stelt aan een werknemer, dan is het raadzaam om te beginnen met het bepalen welk deel van de leasekosten voor rekening komen van de werkgever en welk deel de werknemer zelf moet gaan betalen. U heeft daarbij drie mogelijkheden:

  • De werkgever betaalt de volledige leasekosten; de werknemer betaalt dan alleen 7% fiscale bijtelling op jaarbasis voor het privégebruik.
  • De werkgever en de werknemer delen de leasekosten; de werknemer betaalt naast zijn deel ook de fiscale bijtelling.
  • De regeling wordt in zijn geheel gefaciliteerd met een cafetariaregeling; de werknemer betaalt naast het gehele leasebedrag ook de fiscale bijtelling. De werknemer profiteert echter wel van het bruto-nettovoordeel omdat de leasekosten uitgeruild worden met het brutoloon.


Zorg er wel voor dat de afspraken goed worden vastgelegd zoals: hoe worden de kosten verdeeld, wat gebeurt er met de fiets bij voortijdige uitdiensttreding en wat zijn de gebruiksvoorwaarden.

De fiscale bijtelling van 7% voor het privégebruik

De bijtelling wordt berekend over de consumentenadviesprijs (inclusief BTW) en exclusief accessoires. Hiermee wordt het privégebruik van de leasefiets afgekocht. Het is mogelijk om deze bijtelling aan te wijzen als eindheffingsloon en ten laste te brengen van de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling (WKR). De werknemer is hier dan uiteindelijk geen loonbelasting/premie volksverzekeringen over verschuldigd.

De werkgever kiest voor het uitruilen van brutoloon

Als een werknemer brutoloon kan uitruilen met de leasekosten, dan profiteert deze van een bruto-nettovoordeel. Dit kan in de vorm van een cafetariaregeling. De uitruil van het brutoloon kan in principe invloed hebben op de vakantietoeslag, de pensioenopbouw, een 13e maand of bonus van de werknemer. De werkgever kan bovenstaande gevolgen van de uitruil uitsluiten en bij de vaststelling van het pensioengevend loon zijn er soms voorwaarden aan verbonden. Houd er wel rekening mee dat de uitruil een negatieve invloed op een uitkering bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid en een positieve invloed op eventuele toeslagen kan hebben. De leasekosten hoeven overigens niet ten laste gebracht te worden van de vrije ruimte binnen de WKR. Dat heeft te maken met de ter beschikkingstelling van de fiets, in plaats van het verstrekken of vergoeden van een fiets. De werknemer is namelijk geen eigenaar, maar kan aan het einde van de looptijd de optie hebben om de fiets over te nemen.

De leasefiets mag gecombineerd worden met andere vervoersmiddelen

De leasefiets kan naast een leaseauto, een ov-abonnement of ov-vergoeding, maar ook met een mobiliteitsbudget gecombineerd worden. Ook de onbelaste kilometervergoeding kan onder voorwaarden gecombineerd worden met de leasefiets. Voor woon-werkkilometers met de leasefiets bestaat er geen recht op de onbelaste reiskosten, maar voor de kilometers die de werknemer tijdens het woon-werkverkeer aflegt met een ander vervoersmiddel mag de reiskostenvergoeding wél uitgekeerd worden met toepassing van de gerichte vrijstelling.

Het is wel belangrijk dat de werkgever naar de Belastingdienst aannemelijk kan maken dat de werknemer met de leasefiets of met ander vervoer is gekomen. Voor het ov is dit geen probleem, maar voor een combinatie met een eigen auto zal hiervoor wel een declaratiesysteem of verklaring moeten zijn.

Voortijdige beëindiging van het leasecontract

Als een werknemer besluit om de onderneming te verlaten terwijl het leasecontract van de fiets nog loopt, dan spreken we van een voortijdige beëindiging van het contract. Hierover worden meestal afspraken gemaakt tussen de werkgever en de werknemer, waarbij het risico vaak bij de werknemer zelf ligt. Als de werknemer het contract zelf wil beëindigen, zal deze de resterende leasetermijnen zelf moeten afbetalen. Omdat de dienstbetrekking vervalt, moet dit wel netto verrekend worden. De werknemer krijgt in de meeste gevallen ook de mogelijkheid om de fiets in privé over te nemen en niet langer te leasen.

Terug naar nieuwsoverzicht