29/09/2020

Zorgverlof

Werknemers kunnen kortdurend zorgverlof bij de werkgever aanvragen als er iemand in hun omgeving ziek is geworden. Langdurend zorgverlof kan aangevraagd worden als er iemand in hun omgeving voor langere tijd hulpbehoevend of ziek is.

Voor wie kan er zorgverlof aangevraagd worden

  • Kinderen, partner, ouders, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen;
  • Anderen die deel uitmaken van het huishouden;
  • Bekenden met wie er een sociale relatie bestaat en waarbij de werknemer de enige is die zorg kan verlenen.

Wanneer en hoe lang kortdurend zorgverlof

Als er voor een zieke in de naaste omgeving gezorgd moet worden, bestaat er recht op kortdurend zorgverlof. Voorwaarde is wel dat de zieke verzorging nodig heeft en de werknemer de enige is die in de concrete omstandigheden de zieke zorg kan geven. Op de eerste ziektedag kan voor de zorg van deze naaste, calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof opgenomen worden. Bijvoorbeeld voor een kind dat plotseling ziek is geworden en van school gehaald moet worden. Het gaat hier dan om plotselinge situaties die meteen opgelost moeten worden.

Er bestaat recht op maximaal 2 keer het aantal in de arbeidsovereenkomst afgesproken arbeidsuren per week. Dit geldt voor een periode van 12 maanden. Er kan meer dan 1 keer per 12 maanden kortdurend zorgverlof opgenomen worden, zolang het maximum aantal uren niet overschreden wordt.

Wanneer en hoe lang langdurend zorgverlof

Als er voor iemand in de naaste omgeving gezorgd moet worden die levensbedreigend ziek is of voor langere tijd hulpbehoevend is, bestaat er recht op langdurend zorgverlof. Ook hier bestaat de voorwaarde dat de verzorging noodzakelijk is en dat de werknemer de enige is die deze zorg kan geven. Langdurend zorgverlof dient minstens 2 weken vooraf schriftelijk aangevraagd te worden bij de werkgever. De werkgever mag informatie opvragen om te beoordelen of recht op verlof bestaat. Dit kan bijvoorbeeld een afsprakenbriefje met de arts zijn.

Per 12 maanden bestaat er maximaal recht op 6 keer het aantal in de arbeidsovereenkomst afgesproken arbeidsuren per week.

Andere afspraken in cao

In uw cao of aanvullende arbeidsvoorwaarden kunnen andere afspraken staan over zorgverlof. Als dit zo is, dan gelden die afspraken. Ook als deze nadelig zijn voor de werknemer.

Zorgverlof en salaris

Tijdens het kortdurend zorgverlof dient er ten minste 70% van het salaris doorbetaald te worden met een minimum van het minimumloon. Tijdens het langdurend zorgverlof hoeft het salaris niet doorbetaald te worden. Ook hier geldt dat afwijkende afspraken in uw cao of aanvullende arbeidsvoorwaarden de boventoon voeren.

Zorgverlof en opbouw vakantiedagen

Tijdens het zorgverlof gaat de opbouw van de wettelijke vakantiedagen gewoon door. De zorgverlofdagen mogen dan ook nooit met de wettelijke vakantiedagen verrekend worden

Terug naar nieuwsoverzicht